Janette Motlová z Eduma: Rozvíjať empatiu a kritické myslenie detí môže školám pomôcť emocionálne učenie cez príbehy

Janette Motlová tvrdí, že žiaci cez príbehy druhých ľudí na hodinách dokážu nielen reflektovať a vytvoriť si názor, akými prekážkami v spoločnosti človek prechádza, ale neraz hľadajú aj riešenia.
Janette Motlová tvrdí, že žiaci cez príbehy druhých ľudí na hodinách dokážu nielen reflektovať a vytvoriť si názor, akými prekážkami v spoločnosti človek prechádza, ale neraz hľadajú aj riešenia. / Foto: Zuzana Gránska

Mnohí mladí ľudia s prekážkami dnes na Slovensku padajú do priepasti zvanej sociálne vylúčenie. Nezisková organizácia EDUMA spoznáva ich príbehy a počúva, čo ich naozaj trápi. Cez unikátny vzdelávací portál Onlinezivakniznica.sk prináša príbehy ľudí s prekážkami, ktoré posúva do škôl. Živé knihy sa stávajú súčasťou vyučovacích hodín, aby sa mladí ľudia mohli naživo stretnúť s ich príbehmi a cez vlastné prežívanie si mohli vytvoriť vlastný názor. Po Živých knihách siahajú aj firmy, stali sa nástrojom poznania ľudí s prekážkami v spoločnosti.


Súčasná miera citlivosti mladej generácie voči zraniteľným skupinám ľudí je alarmujúca. Krajné názory, ktoré dnes mladí čoraz viac zastávajú, sú na vzostupe a na školách chýba podpora rozvoja kritického myslenia. „Ukazuje sa, že len teória a knihy na školách nestačia. Aby sa mladí stali citlivejšími k svojmu okoliu a vnímali prekážky ľudí s inakosťou, potrebujeme ich učiť inak – cez príbehy a emócie,“ vysvetľuje Janette Motlová, zakladateľka neziskovej organizácie Od emócií k poznaniu – Eduma, ktorá je zároveň iniciátorka inovatívneho vzdelávacieho nástroja Onlinezivakniznica.sk a akreditovaného vzdelávacieho programu 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia. Eduma dnes na ňu spustila prihlasovanie.

 

Príbehy ľudí sa stali živými knihami

Vzdelávací portál Onlinezivakniznica.sk je plný autentických príbehov ľudí s prekážkami v našej spoločnosti, ktoré často prehliadame či už ide o ľudí inej etnicity, náboženského vierovyznania, s hendikepom alebo zo sociálne vylúčeného prostredia. „Onlinezivakniznica.sk vsádza na emocionálne učenie a teší nás, že ju využívajú už aj učitelia na niektorých školách. Po Živých knihách dokonca siahajú aj firmy, ktoré ich v kombinácii so vzdelávacím programom 4vé akadémia využívajú ako nástroj poznania svojich znevýhodnených klientov alebo zamestnancov s istými prekážkami,“ dodáva J. Motlová.

 

Na Slovensku podľa nej dnes vyrastá čoraz viac mladých ľudí s prekážkami, ktorí sa ocitajú na kraji spoločnosti. Často sú vnímaní ako tí, ktorí do nej nepatria. EDUMA sa to snaží zmeniť. Zaoberá sa ich problémami, spoznáva ich príbehy a počúva, čo ich naozaj trápi. „Stali sa našimi živými knihami, ktoré našli odvahu hovoriť o svojej neľahkej skúsenosti. Živé knihy sú ľudia ako ostatní. Kráčajú životom, ale s tým rozdielom, že prekonávajú isté bariéry v spoločnosti. Či už je to Martin bez rúk, nevidiaca Soňa, Hind na úteku zo Sýrie alebo adoptovaná Natália, každý z nich prekonáva isté prekážky, o ktorých často nepočujeme alebo ich nechceme vidieť. Tým, že spoznáme ich príbeh, sa všetci spoločne môžeme zamyslieť a hľadať riešenia, ako im pomôcť namiesto hľadania rozdielov medzi nami,“ opisuje J. Motlová.

 

Skúsenosti ukazujú, že žiaci cez príbehy druhých na hodinách dokážu nielen reflektovať a vytvoriť si názor, akými prekážkami v spoločnosti človek prechádza, ale neraz hľadajú aj riešenia. „Zažila som hodiny na školách, počas ktorých po tom, ako niektorí žiaci vzhliadli príbehy v Onlinezivakniznica.sk, začali prehodnocovať svoje postoje na hendikepovaných ľudí alebo na Rómov. Dokonca sami hľadajú spôsoby, ako by sa im dalo pomôcť,“ vysvetľuje Anežka Karľa, trénerka organizácie Eduma. Stáva sa, že na ľudí s inakosťou častejšie vnímavejšie reagujú žiaci s nižším prospechom, ako tí s najlepšími známkami.

 

Na školách potrebujeme nielen kvalitných učiteľov, ale i materiály

V poslednej dobe pod vplyvom snahy o čo najlepšie výsledky v celoslovenských testovaniach žiakov, má výchovná zložka na školách druhoradé postavenie. Spoliehame sa na to, že všetci dobrí učitelia sú počas vyučovania vzorom pre žiakov. Stále sa však pýtam, či je to dosť v čase, kedy narastá netolerancia, napätie medzi názormi ľudí a počet vylúčených ľudí v istých skupinách na okraji spoločnosti. Dávame mladým v hodnotovej oblasti dostatočné podnety k tomu, aby sa zamysleli a vytvorili si vlastný názor alebo postoje? Dokážeme to zmeniť, nie však kázaním a moralizovaním, ale spoznávaním sa a pozorným počúvaním druhej strany,“ konštatuje Anna Chlupíková, riaditeľka Základnej školy Nováky, na ktorej vzdelávací portál využívajú. Onlinezivakniznica.sk spolu s príbehmi Živých kníh ponúka učiteľom aj metodiky, čím učiteľ dostáva širokú škálu možných otázok, ktorým smerom môže svoju hodinu viesť. Živé knihy tak môžu slúžiť rovnako na hodinách občianskej výchovy, dejepisu, matematiky, informatiky, ale aj angličtiny či akéhokoľvek iného predmetu.

 

Foto: Zuzana Gránska

 

„Každé dieťa sa učí inak. Náš vzdelávací systém to nezohľadňuje. Dokázalo sa, že cez príbehy a odžité emócie sa dokážu žiaci naučiť viac a mnohé si lepšie pamätajú. Aj preto je emocionálne učenie jednou z častí, ktorú chceme dostať do škôl. Chceme, aby sa naša spoločnosť stala vnímavá na príbehy druhých, aby sme tu mali nielen vnímavé školy, ale aj vnímavých učiteľov, kolegov, vnímavé firmy a zamestnancov,“ vysvetľuje J. Motlová. Cez príbehy môžeme oveľa viac pochopiť a hľadať riešenia, aby sa o inklúzii nielen hovorilo, ale aby bola aj súčasťou našej spoločnosti. Nech je to vozičkár, Róm, človek s iným vierovyznaním alebo s hendikepom, každý by mal mať rovnakú štartovaciu pozíciu. EDUMA sa snaží, aby sa spoločenská zodpovednosť stala DNA celej krajiny. Navyše, jej nástroj začínajú testovať s českým partnerom Glafka, s.r.o. v susednom Česku v rámci programu Erazmus+. „Nemôžeme sa pozerať na to, že je všetko v poriadku a popritom sa medzi nami šíria mnohé extrémne názory. Sme presvedčení, že naša budúca generácia môže byť otvorenou práve tým, že ju budeme nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a viesť k vnímavosti k tým, ktorí čelia prekážkam vo svojom živote, aj spoločnosti,“ dodáva iniciátorka Onlinezivakniznica.sk.

 

Foto: Zuzana Gránska

 

Jednou z firiem, ktorá využila Živé knihy a Onlinezivakniznica.sk je aj spoločnosť Slovak Telekom. „Inklúzia vo firme ako je tá naša má dve roviny – scitlivovanie firemnej kultúry, postojov, správania sa kolegov a prístup voči našim zákazníkom,“ hovorí Tatiana Švrčková, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti. Vo firme sú kolegovia s postihnutiami, zdravotnými problémami, ale aj s inými prekážkami, viditeľnými aj s tými, čo nevidieť. „Nie každý chce otvorene a verejne rozprávať o tom, s čím bojuje. Príbehy ľudí z Online knižnice sú vynikajúcim nástrojom ako pracovať s kolegami, aby pochopili, čím dotyčný človek prechádza. V rámci zákazníckeho prístupu pracujeme s ľuďmi z predných línií, aby si zažili príbehy ľudí s prekážkami. Pomáha im to viac pochopiť ich prežívanie, zbavovať sa falošného súcitu, pozrieť sa na vlastné stereotypy. Je to beh na dlhú trať, ale veríme, že takto sa naše predné línie môžu stať miestom, kde sa ľudia s prekážkami budú cítiť, že tu nám rozumejú,“ dodáva Tatiana Švrčková. 

Zdieľať na facebooku