Materské školy v Bratislave

  

Aj vy hľadáte pre svoje dieťa miesto v materskej škole? Riaditeľka rozhodla o jeho neprijatí? Umiestnenie detí v škôlkach mestských častí býva nielen v Bratislave každoročný problém.

 

Do polovice marca prebiehali oficiálne zápisy do materských škôl. Záujem o umiestnenie detí však výrazne prekračuje momentálne kapacity, ktoré mestské časti ako zriaďovatelia svojim obyvateľom ponúkajú.

 

Zvyšovanie kapacít

Zákon určuje počet detí v triedach podľa veku. Čím sú deti menšie, tým nižší počet detí v rámci triedy povoľuje. V triedach pre troj- až štvorročné deti môže byť najviac dvadsať detí, v triedach pre –štvor až päťročné deti 21, v triede pre päť- až šesťročné deti 22 a v zmiešaných triedach pre troj- až šesťročné deti môže byť 21 detí.

Do 30 dní od zápisu je riaditeľ povinný vydať stanovisko o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú trvalý pobyt v obvode zriaďovateľa. Zákon umožňuje prijatie do kolektívu už deťom od 2 rokov. Kapacity škôlok mestských častí však prijímanie mladších detí ako 3 roky nedovoľujú.

Zákon umožňuje maximálne navýšenie kapacity triedy o 3 deti. I takéto navýšenie však môže byť komplikované pre školy, ktoré na to dispozične nie sú vybavené.

Po zvýšení kapacít volajú rodičia v niektorých prípadoch bezúspešne. Mestské časti nie vždy disponujú priestormi, ktoré by sa dali podľa aktuálneho stavu použiť na prevádzku ďalších tried. Niektoré škôlky však dokážu riešiť situáciu výpoveďou zmluvy ďalšiemu nájomníkovi v objekte. To je napríklad prípad ružinovskej škôlky na Západnej ulici. Vzhľadom na aktuálnu situáciu vypovedala nájomníkom zmluvu a od septembra si tak rozšíri kapacitu o 40 detí.

Aké kritériá musíte splniť?

Materské školy musia prijať prednostne deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou a tie, ktoré majú v škôlke súrodenca. Zohľadňuje sa napríklad i to, ak je rodič samoživiteľom. Do úvahy pripadajú i ďalšie kritériá ako napr. v Starom Meste sa zohľadňuje, či je rodič zamestnaný na miestnom úrade alebo v inom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, či matka nie je na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom a pod.

Ďalšie možnosti

Ak vám dieťa neprijali, ešte nemusí byť nič stratené. Počty škôlkarov sa menia i počas roka, kedy vás môžu osloviť s voľným miestom. Hneď po zápise zasadá dislokačná komisia, kde sa riaditelia informujú o voľných miestach a oslovujú rodičov neprijatých detí.

Ďalšou možnosťou je využitie služieb súkromný materských škôlok. V rámci týchto škôlok si dnes už môžete vybrať rôzne zamerania napr. jazykové ( anglické, nemecké, španielske, francúzske... ), športové, pre deti nadpriemerne inteligentné, s rôznymi diagnózami či iba s oslabenou imunitou. Školné sa pohybuje v závislosti od lokality a veľkosti zariadenia približne od 200€ do 1000€ mesačne. Ďalšou z možných volieb sú cirkevné škôlky. Stačí sa posadiť na internet, zorientovať sa v aktuálnych možnostiach a určite si riešenie nájdete.


Štátne materské školy v Bratislave

Súkromné materské školy v Bratislave

Cirkevné materské školy v Bratislave

Zdieľať na facebooku