Spôsoby pomáhajúce študentom porozumieť matematike

  Foto: Bigstock

Matematické úlohy sú v škole jedny z najnáročnejších orieškov na rozlúsknutie. Treba sa učiť početné definície, poučky a postupy riešenia rovníc. Matematika môže byť však pre študentov veľmi zaujímavá, ak ju ich učíte zaujímavými spôsobmi. Je dôležité, aby ste sa ako učiteľ sústredili nielen na na to, aby sa študenti memorovali poučky a postupy, ale aby rozumeli celému kontextu látky.


Zaujmite už na začiatku

Najdôležitejšie sú prvé minúty hodiny, tie určujú, do akej miery získate pozornosť študentov. Na začiatok načrtnite hlavnú tému hodiny, aby mali predstavu o vývoji vyučovania nasledujúce hodinu a čo od nej môžu očakávať. Stanovte si ciele, ktoré chcete od študentov, aby počas hodiny dosiahli a na konci hodiny ohodnoťte mieru ich úspešnosť splnenia úloh, ktoré im boli zadané. Nakoniec zadajte študentom jednu úlohu na „zahriatie“, zistite tak, na čom s nimi stojíte a aké sú ich schopnosti a znalosti o predošlých látkach predtým, než sa pustite do nového učiva.

 

Uveďte žiakov do témy použitím viacerých zobrazení

Ak chcete, aby vaši žiaci čo najlepšie pochopili prezentované učivo, urobíte dobre, ak im ho odprezentujete čo najviac možnými spôsobmi a štýlmi učenia. Môžete využiť rôzne typy skladačiek ako napríklad lego alebo schémy, obrázky či nakresliť problém na tabuľu. Napríklad, ak vysvetľujete lineárny vzťah (rovnice) s jednou neznámou, ilustrujte to doložením príkladu rovnice, na číselnej osi, slovami alebo obrázkami. Žiaci vystavení viacerým zobrazeniam toho istého vzťahu si s väčšou pravdepodobnosťou osvoja koncepčné porozumenie v abstraktných pojmoch a lepšie budú riešiť úlohy. To bude pre nich veľká výhoda aj pokiaľ ide o iné predmety.

 

Riešenie problémov rôznymi spôsobmi

V triede s priaznivým prostredím môže učiteľ znázorniť rozličné spôsoby riešenia problému a vyzvať študentov, aby prišli s ich vlastným spôsobom riešenia problému. S čím viac prístupmi riešenia prídu žiaci do styku, tým viac sa im zlepší koncepčné chápanie. Niektorí učitelia neradi povzbudzujú žiakov k nájdeniu iného postupu riešenia problému. Chcú, aby sa žiaci držali len zaužívaných postupov. Tak im však bránia v rozvíjaní kreativity a myslenia. Po tom, ako učiteľ zadá úlohu žiakom, aby prišli s vlastným riešním, bude príjemne prekvapený. Jednotlivec, pár alebo menšia skupina študentov najprv vyriešia problém zaužívaným postupom a následne sa pokúsia nájsť alternatívne spôsoby riešenia, pričom prídu k rovnakému výsledku úlohy ako pri použití zaužívaného postupu. A to je veľmi prínosná skúsenosť.

 

Žiadajte od študentov vysvetlenie ich postupu

Len tak sa môžete presvedčiť, že látke skutočne rozumejú. Mali by vedieť jasne vysvetliť ako postupovali pri snahe dôjsť k výsledku zadania úlohy. Dajte im trochu času, aby medzi sebou komunikovali (napríklad v pároch) svoje uvažovanie pri riešení príkladu a prispejete tým k ich angažovaniu a samostatnému učeniu sa.

 

Ako môžu pomôcť rodičia

Dobrý spôsob, ako neodradiť svoje deti od snahy porozumieť matematike a venovať sa jej, je nebagatelizovať dôležitosť matematiky v dnešom svete a počas života. Netreba im hovoriť, že ju aj tak nikdy nebudú potrebovať. Možno nebudú potrebovať vedieť náročnejšie postupy a definície konceptov, avšak napríklad samotná veta „stačí, ak sa to teraz naučíš, potom už to nebudeš potrebovať“ má blízko k odradeniu žiaka od matematiky. Lebo matematika nie je len o definíciách a geometrii, ale je hlavne o podpore logického a analytického myslenia, tak veľmi dôležitého do budúcnosti.

 


Zdroj: edutopia.org, theatlantic.com
Zdieľať na facebooku