Ako prestúpiť na inú strednú školu?

Trápite sa, ako zabezpečiť prestup vášho dieťaťa na inú strednú školu? Ak sa neviete zorientovať v množstve informácií, tu je krátky súhrn.
Trápite sa, ako zabezpečiť prestup vášho dieťaťa na inú strednú školu? Ak sa neviete zorientovať v množstve informácií, tu je krátky súhrn. / Foto. Shutterstock

Rozhodnutie prestúpiť z jednej strednej školy na inú školu je v súčasnosti bežným problém viacerých rodín. V prípade, že s vybavovaním prestupu vášho dieťaťa alebo vášho vlastného prestupu nemáte žiadne skúsenosti, ponúkame vám stručný prehľad toho, čo musíte absolvovať a načo si dávať  pozor.

 

Rozhodnutie prestúpiť na inú školu môže mať naozaj veľa príčin. Azda tým najčastejším dôvodom býva presťahovanie sa rodiny, čím žiak zmení mesto, okres, kraj či dokonca krajinu svojho bydliska a nie je pre neho možné ďalej navštevovať súčasnú školu. Ďalšími dôvodmi môžu byť nespokojnosť s úrovňou školy, pedagogickým prístupom, s preberaným učivom či celkovo s výberom školy. Študenti svoje prestupy mnohokrát odôvodňujú napríklad nevhodným správaním spolužiakov, šikanovaním alebo zmenou smerovania žiaka, ktorý si vybral školu s konkrétnym zameraním napríklad na jazyk či šport. Dôvodov môže byť naozaj veľa a sú rôzne. Konkrétny dôvod prestupu sa udáva aj v žiadosti, preto vždy udávajte  naozaj relevantné dôvody. Môže sa stať,  že vedenie strednej školy  tento dôvod nebude brať ako vážnu príčinu a vašej žiadosti nevyhovie.

 

Rozhodujúce je vedenie školy

Ak ste sa doma rozhodli, že vaše dieťa bude navštevovať inú strednú školu, rozhodujúci je súhlas riaditeľa školy, o ktorú sa zaujímate. Rozhodnutie o prijatí žiaka je na riaditeľovi strednej školy, ktorý túto žiadosť môže, no zároveň nemusí akceptovať a to v závislosti od množstva študentov, aké momentálne v škole má, ale aj od závažnosti dôvodu, ktorý k prestupu uvádzate. Prestupy žiakov sa okrem rozhodnutia riaditeľa riadia aj školským zákonom č. 245/2008 konkrétne v §35 a vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 81/1991. Zákony určujú základné pravidlá a podmienky prestupu, avšak každá stredná škola má svoj vlastný osobitný postup, ktorým sa riadi. Konkrétne podmienky a špecifiká by sa mali nachádzať v školskom vzdelávacom programe školy a mali by byť dostupné aj pre verejnosť. Podmienkou na povolenie prestupu je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium, na vykonávanie povolania a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky.

 

Prvým krokom je zaslanie žiadosti o prestup

Zmeniť pôsobisko svojej doterajšej škole môže žiak prostredníctvom žiadosti, ktorú pošle na adresu novej školy. Prestup sa žiakovi povoľuje až po vyjadrení zákonného zástupcu, ak žiak ešte nedosiahol hranicu 18 rokov. V tomto prípade si potrebné materiály môže podpísať sám. Niektoré vybrané školy na svojej webovej stránke uvádzajú konkrétny vzor žiadosti, ktorý majú študenti k dispozícii. Ak sa jedná o žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, súčasťou jeho žiadosti o prestup musí byť aj súhlas zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.

V prípade, že ste na stránke vašej vybranej školy nič podobné nenašli, žiadosť zhotovíte veľmi jednoducho. Do hlavičky žiadosti napíšete svoje meno a kontaktné údaje. Ďalej nasleduje presný názov školy, na ktorú sa žiak hlási a adresa školy.  Po uvedený týchto informácii sa uvádza vec žiadosti, kde v krátkosti uvediete, že žiadate o prestup svojho syna/dcéry. V žiadosti budete následne pokračovať uvedením o akého žiaka ide, z akej školy, na akú školu by chcel prestúpiť a dôvod, pre ktorý sa rozhodol prestúpiť.

 

Vzor žiadosti o prestup žiaka na inú strednú školu si môžete stiahnuť aj TU.

 

Prestupujte na konci hodnotiaceho obdobia

V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.80/1991 Zb. môže študent prestúpiť z jednej strednej školy na druhú aj v priebehu školského roka. Študentom sa však odporúča, aby tento prestup uskutočnili na konci hodnotiaceho obdobia. Teda študent prestúpi na konci prvého polroka alebo po ukončení celého ročníka. Potrebuje k tomu však povolenie rodiča a najmä riaditeľa jeho budúcej školy. Ak sa študent rozhodne zmeniť svoju školu vo vyššom ročníku, môže tak tiež urobiť. Postup prestupu je ten istý, no študent musí brať do úvahy preskúšanie z tých predmetov, ktoré na predchádzajúcej škole nemal. Dokonca musí rátať aj s alternatívou, kedy jeho žiadosti o prestup nevyhovejú.

 

Čo v prípade, že ste si vybrali školu s odlišným zameraním?

Ak sa rozhodne žiak, ktorý doteraz navštevoval odbornú školu, prestúpiť na školu s odlišným zameraním alebo na gymnázium, čaká ho rozdielová skúška. Podrobnosti akými sú obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určuje riaditeľ danej strednej školy. Podmienkou pre prijatie žiaka na školu je úspešné vykonanie tejto skúšky. Pokiaľ žiak svojím prestupom odbor nemení, vo väčšine prípadov rozdielové skúšky absolvovať nemusí.

Ak sa žiak rozhodne uskutočniť prestup na bilingválne gymnáziu, aj v tomto smere je mu prestup umožnený. Študent by si ale mal uvedomiť jazykovú náročnosť, ktorú tieto školy vyžadujú. Vedomosti, ktoré žiak čerpá z vyučovania cudzieho jazyka na bežných stredných školách nemusia byť postačujúce.

Rozdielové skúšky žiaka konkrétne ilustrujeme na príklade podmienok prestupu Bilingválneho gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave. Po prijatí žiadosti je študent preskúšaný z angličtiny, čo predstavuje hodinovú skúšku zloženú z písomného testu a rozhovoru. Ak pedagógovia spozorujú isté rozdielnosti v preberaných osnovách, môže nasledovať rozdielová skúška alebo žiak dostane možnosť dobehnúť učivo v rámci individuálneho učebného plánu. V prípade, že sú študenti rozdelení podľa úrovne ovládania jazyka, aj na základe preskúšania vedomostí žiaka vedia  pedagógovia jednoduchšie určiť vhodnú jazykovú skupinu.

 

Špecifiká prestupu z 8-ročného gymnázia

Prestúpiť zo strednej školy s osemročným štúdium je pre žiaka možné, no nie v akomkoľvek ročníku. Ak sa teda žiak rozhodne prestúpiť na odbornú strednú školu alebo na gymnázium, môže tak uskutočniť až začiatkom piateho ročníka. Ak si vybral školu s päťročným štúdiom, dovolené je prestúpiť už o rok skôr. Stále však treba brať do úvahy, že požiadavkou budúcej školy žiaka môžu byť opäť rozdielové skúšky.

Zdieľať na facebooku