Nároky na učiteľov 21.storočia sú vysoké. Kvalita ich vzdelávania zohrá veľkú rolu v napredovaní vzdelávacích systémov

  Foto: Shutterstock

Aké sú pracovné nástroje učiteľa? Súčasní učitelia pracujú s informáciami a vedomosťami. Mali by ovládať svoj predmet, odbornú terminológiu a nové koncepty. Tieto skutočnosti musia však prepojiť s pedagogickými znalosťami ako sú motivácia žiakov a individuálny prístup.


Dirk van Damme z Centra pre výskum vzdelávania a inovácie (OECD) na svojom blogu uvádza, že pedagogické znalosti sú u učiteľov vzácne. V zahraničí sa pedagogickým znalostiam vo vyučovaní venuje napr. projekt Centrum pre výskum vzdelávania a inovácie – Inovatívna výuka pre efektívne učenie (ITEL). Výstup a poznatky z neho zhrnuli odborníci v publikácii Pedagogické znalosti a meniaca sa povaha učiteľstva. Publikácia zároveň popisuje metodológiu výskumu pedagogických znalostí, ktorého výsledky budú k dispozícii v lete. Pedagogické znalosti nemerali ako určitý statický ukazovateľ konkrétnych učiteľov, ale ako dynamický aspekt učiteľstva. Vo výskume sa odborníci snažili zistiť, ako učitelia svoje pedagogické znalosti získavajú, ako ich počas svojho profesionálneho života prehlbujú, ako si vymieňajú poznatky z rôznych výskumov a či sú pedagogické stratégie prispôsobené potrebám tohto storočia.


Učitelia sa neustále vzdelávajú

Vysokokvalifikovaní a kompetentní učitelia sú základom pre efektívny vzdelávací systém. Preto je dôležité aj ich neustále a kvalitné vzdelávanie. Vzdelávací systém poháňajú práve učitelia, ktorí to robia zodpovedne a myslia na svoj sebarozvoj. Je potrebné, aby súčasný učiteľ, okrem toho, že je kvalifikovaný odborník, dokázal svoje poznatky transformovať do pútavého a obohacujúceho výkladu a zároveň toto všetko prepojiť s praktickými skúsenosťami. Nesmieme zabudnúť na individuálny prístup ku každému dieťaťu, poznať svojich žiakov, motivovať ich a inšpirovať. Tento druh kompetencií by sme mohli nazvať pedagogické znalosti.

 

Sú pedagogické znalosti prispôsobené 21. storočiu?

Centrum pre výskum vzdelávania a inovácii OECD začalo pracovať na projekte ITEL, aby bolo možné lepšie pochopiť, ako sa vyvíjajú pedagogické znalosti učiteľov. Projekt sa zameriava na niekoľko oblastí – ako učitelia získavajú svoje znalosti, ako ich transformujú a využívajú vo vyučovaní. Zároveň nahliada na pedagogické znalosti ako na dynamický a neustále sa meniaci proces v profesii učiteľa. Počas priebehu projektu sa vyskytli základné otázky, ktoré si určite kladie aj odborná verejnosť. Sú znalosti učiteľov prispôsobené potrebám tohto storočia? Ako môžu učitelia získať praktické vedomosti? Pomáhajú výskumy, v prípade, že sa nejaké robia, vylepšovať a aktualizovať pedagogické znalosti? Ako môžeme posúdiť a porovnať kvalitu pedagogických znalostí v jednotlivých krajinách? Odpovede na tieto otázky môžu pomôcť podpore a rozvoju pedagogických znalostí učiteľov.

Počas predchádzajúcich dvoch rokov sa projekt venoval aj štúdii, ktorá posudzuje pedagogické znalosti medzi učiteľmi z praxe a budúcimi učiteľmi v piatich krajinách OECD. Poznatky z tejto pilotnej štúdie môžu byť dôležitým východiskom pre budúcnosť pedagogických znalostí učiteľov. Skutočný učiteľ je ten, ktorý zanechá stopu v mysliach a životoch študentov. Vyučovanie je však dnes oveľa náročnejšie a nestačí už iba pracovať s vedomosťami a učebnicou. Integrovať vedomosti do praxe a zároveň sa sústrediť na to, aby mali žiaci výborné výsledky, stojí mnoho úsilia a mobilizácie všetkých pedagogických znalostí.

Komplexná oblasť pedagogických znalostí učiteľov je zhrnutá v spomínanej publikácii vydanej OECD. Sú to oblasti ako plánovanie vyučovania, motivácia žiakov, vedenie triedy, diagnostika osobnosti žiaka a jeho študijné výsledky. Toto sú nároky na učiteľov, ktoré platia takmer všade vo svete.

OECD sa usiluje zlepšiť politiku vzdelávania učiteľov, vrátane rozvoja školení, mentoringu a ich profesionálneho rozvoja. Už spomínaná publikácia má za cieľ zhrnúť poznatky výskumu, ktoré môžu prispieť k rozvoju politiky v tejto oblasti.

 

Komplexný rozvoj učiteľov na Slovensku a v Čechách

Na Slovensku sa rozvoju pedagogických znalostí okrem pedagogických organizácií venuje aj neziskový sektor. Podľa hesla „Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy“ každý rok OZ Živica otvára pre učiteľov štúdium v Komenského inštitúte. Počas štúdia si učitelia zlepšia svoje zručnosti, kompetencie a môžu pomôcť meniť školstvo vo svojej komunite. Absolventi majú ambíciu stať sa pedagogickými lídrami a to je pravdepodobne aj cesta, ako zostať učiteľom 21. storočia. Štúdium má predovšetkým praktický charakter.

Rozvojový program IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa pomáha pedagógom profesijne a osobnostne sa rozvíjať priamo vo svojej triede. Teší sa veľkej popularite a učiteľom veľmi pomáha. Nezisková organizácia LEAF každý rok vyberá učiteľov, s ktorými pracujú mentori, navštevujú ich hodiny a následne urobia rozbor z didaktického a osobnostného hľadiska. Mentoring ako forma osobného rozvoja je veľmi populárna a osvedčená. Garantom programu a mentorom sa stal Dávid Králik.

V Českej republike vznikol projekt pre budúcich učiteľov – program Učitel naživo. Zameriava sa na rozvoj osobnosti pedagóga, jeho schopnosti vytvárať a udržiavať dôveru a rešpekt so žiakmi. Pomáha absolventom nasmerovať pedagogické zručnosti na dieťa. Do projektu sú zapojení odborníci, inovátori a ľudia z praxe. Program môže mať pre budúcich učiteľov ozajstnú pridanú hodnotu v podobe intenzívnej praxe v školách.  Absolventi by sami mali zistiť, aký štýl vyučovania je im vlastný a aké sú ich silné a slabé stránky. Tento program však nie je bezplatný, zapojení študenti si ho hradia. Program vznikol vďaka Nadácii Depositum Bonum a skupine Duhovka Group.

Zdieľať na facebooku