Máte sa stať krstnými rodičmi? Toto bude vašou úlohou

Úloha krstných rodičov by v živote dieťaťa nemala byť iba formálna. Krstní rodičia sú po vlastných rodičoch tými najbližšími ľuďmi, ktorí by mali dieťa celý život sprevádzať.
Úloha krstných rodičov by v živote dieťaťa nemala byť iba formálna. Krstní rodičia sú po vlastných rodičoch tými najbližšími ľuďmi, ktorí by mali dieťa celý život sprevádzať. / Zdroj: Pinterest

Stať sa krstnými rodičmi je veľkým záväzkom. Pre deti sú po vlastných rodičoch tými najbližšími ľuďmi, ktorí by ich mali celý život sprevádzať a pozitívne formovať.

 

Ak vás niekto požiada o to, aby ste boli jeho dieťaťu krstným rodičom, mali by ste to brať tak, akoby ste sa tešili na svoje vlastné dieťa. Táto krásna úloha je totiž záväzkom, pri ktorom nie ste menej ako biologickí rodičia. Krstní rodičia sú v prvom rade duchovnými rodičmi, pričom táto tradícia vyplýva z kresťanského krstu a práve pri tom sľubujete, že dieťaťu budete rovnocenným pomocníkom ako jeho vlastní rodičia. Od pradávna úlohou krstných rodičov bolo hlavne to, aby v prípade straty biologických rodičov, zastúpili ich miesto a vychovávali svoje krstné dieťa ako svoje vlastné so všetkým, čo s tým súvisí.

 

Mýty o krstnom rodičovstve

Existuje mnoho mýtov, ktoré súvisia s úlohou krstného rodičovstva, napríklad:

 • krstný rodič má byť zo súrodencov rodičov, lebo sa to tak patrí,
 • krstný rodič je privilégium pre toho, komu chcem ja ako rodič ukázať svoju priazeň,
 • krstný rodič je niekto, kto sa o moje dieťa materiálne postará, keby sa mne ako rodičovi niečo závažné stalo,
 • krstný rodič je ten, ktorý sa o dieťa materiálne stará spolu s rodičmi – dary minimálne na sviatky,
 • krstný rodič je prvý a najčastejší babysitter.

 

Čo je úlohou krstných rodičov?

1. Krstom si krstní rodičia berú na seba zodpovednosť a povinnosť starať sa o kresťanskú výchovu dieťaťa, a to viesť ho k Bohu, aby raz sám mohol prijať vieru, ktorú mu rodičia pred Bohom a Cirkvou sľúbili, vieru odovzdávať a prehlbovať.

 

2. Ak dieťa dosiahne potrebný vek, mali by ste ho motivovať v tom, aby navštevovalo kostol a pristupovalo k sviatostiam (u katolíckych detí k prvého prijímaniu a birmovke a u evanjelikoch ku konfirmácii), ktoré krestaňov vedú k spáse. Nemenej dôležitým je aj to, že mu máte byť vzorom v tom, aby mohlo slušne žiť.

 

3. Krstný rodič berie na seba úlohu, že bude dieťaťu počas jeho života pomáhať príkladom, modlitbou, rozhovormi, prípadne inými dostupnými spôsobmi.

 

4. Krstné dieťa sa stáva akoby vašim vlastným dieťaťom. Snažte sa mu preto venovať dostatok času a nedovoľte, aby ste sa odcudzili. Navštevujte sa tak často, ako je to možné. Dávajte mu najavo, že vám na ňom záleží a má vo vás rovnakú oporu ako v rodičoch. Buďte mu oporou pri všetkých dôležitých krokoch v jeho živote.

 

Zdroj: Pinterest

 

Čo je dôležité si uvedomiť ešte pred krstom?

1. Krstného rodiča by si mali zvoliť rodičia dieťaťa a vybraný kandidát by mal túto úlohu prijať, mal by dovŕšiť šestnásty rok života, musí byť katolík, pobirmovaný, má viesť život primeraný viere a nie je stíhaný kánonickým trestom. V prípade, že niekto je síce pokrstený, ale patrí do nekatolíckeho cirkevného spoločenstva, môže byť pri katolíckom krste len ako svedok, a to iba spolu s katolíckym krstným rodičom.

 

2. Krstní rodičia sa krstom dieťaťa zaväzujú, že svojím životom budú príkladom pre pokrstené dieťa a rodičom budú pomáhať, aby pokrstený viedol kresťanský život primeraný krstu a verne si plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia. Zároveň rodičia v nich majú oporu pri výchove dieťaťa. Krstný rodič má krstnému dieťaťu pomáhať v pochybnostiach a úzkostiach a bdieť nad jeho rastom vo viere.

 

3. Príprava rodičov a krstných rodičov na prijatie krstu by mala prebiehať na úrovni duchovnej a katechetickej. Zodpovednosť za prípravu na krst má kňaz v mieste trvalého bydliska rodičov dieťaťa. Tento kňaz môže prípravu vykonať osobne alebo prostredníctvom iných (kaplán, diakon, pastoračný asistent, katechéti), v prípade krstných rodičov to môže urobiť aj kňaz ich trvalého bydliska, ktorý o tom vydá potvrdenie. Katechetická príprava spočíva v tom, že sa rodičia poučia o význame krstu a o záväzkoch, ktoré s ním súvisia.

 

4. Podľa nového obradu na sviatosť krstu dieťa prinášajú rodičia. Odporúča sa, aby pri krste bolo v náručí matky alebo otca. Kde je však zvykom, že dieťa drží v náručí krstná matka alebo krstný otec, môže sa tento zvyk ponechať.

 

5. Na to, aby ste sa mohli stať krstným rodičom, potrebujete splniť požiadavky, ktoré nariaďuje Cirkev. Zo sviatostí by ste mali mať za sebou krst, prvé sväté prijímanie a birmovku alebo konfirmáciu. Tieto informácie získate na cirkevnej matrike, kde rodičia nadiktujú vaše osobné údaje a matrika sa o všetko potrebné postará. Farári zvyčajne kladú dôraz na to, aby krstní rodičia žili v požehnanom zväzku alebo mali osobné problémy vyriešené v súlade s kresťanskými nariadeniami, aby mohli byť dieťaťu pozitívnym vzorom aj pre jeho budúci duchovný život.

 

6. Pred samotným krstom je potrebné absolvovať náuku na príslušnej fare, kde vám kňaz porozpráva ako správne dieťa viesť životom a rovnako vám aj poradí, ako sa spolupodieľať na jeho výchove. Okrem toho by ste mali ísť pred krstom na svätú spoveď. Práve ona je podmienkou, aby ste počas krstu mohli pristúpiť k prijímaniu.

 

Ako je to s darčekmi?

Kedysi bolo  zvykom, že krstní rodičia dievčatku kupovali náušnice a chlapčekovi retiazku. Dnes to funguje na vzájomnej dohode medzi rodičmi a krstnými rodičmi, pričom sa vyberie symbolický dar, ktorý bude najčastejšie slúžiť k starostlivosti o dieťa. Populárnym sa tiež stáva  založenie účtu v banke, na ktorý sa prispieva čiastkou, ktorú si určí krstný rodič.

 

Aké kritéria má spĺňať krstný rodič?

 • Má najmenej 16 rokov.
 • Má prijaté všetky iniciačné sviatosti, t.j. krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania.
 • Ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo.
 • Nie je rozvedený.
 • Vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa.
 • Nekatolík môže byť len svedkom krstu.

 

Krstné rodičovstvo je krásne poslanie vtedy, keď ho správne pochopíme, uvedomíme si svoju hodnotu pre dieťa a vynaložíme aspoň minimálne úsilie na to, aby sme pre dieťa a rodičov boli naozaj darom.

Čítajte viac o téme: Krst dieťaťa
Zdieľať na facebooku