Čo sa môžeme naučiť od filozofa Konfucia?

Múd­rosť filozofa Konfucia nebola aktuálna iba pred mnohými rokmi. Stále ovplyv­ňuje aj kaž­do­denné životy moder­ných ľudí.
Múd­rosť filozofa Konfucia nebola aktuálna iba pred mnohými rokmi. Stále ovplyv­ňuje aj kaž­do­denné životy moder­ných ľudí. / Foto: Shutterstock

Dávaj pozor na svoje myšlienky, stanú sa slovami.
Dávaj pozor na svoje slová, stanú sa činmi.
Dávaj pozor na svoje činy, stanú sa zvykmi.
Dávaj pozor na svoje zvyky, stanú sa charakterom.
Dávaj pozor na svoj charakter, stane sa tvojím osudom.

- Konfucius

Konfucius bol jeden z najslávnejších mysliteľov, politikov, štátnikov a filozofov. Jeho morálna filozofia bola obklopená náboženskou úctou. Dávala dôraz na morálku osobnosti i vlády, korektnosť v medziľudských vzťahoch, úprimnosť a spravodlivosť. Od jeho uče­nia sa odvíja aj filo­zo­fický smer kon­fu­ci­oniz­mus. Kon­fu­cius sa navždy zapí­sal do his­tó­rie a jeho múd­rosť ovplyv­ňuje aj kaž­do­denné životy moder­ných ľudí.

Konfucius počas svojho života napísal množstvo kníh a ponúkol svetu veľké množstvo odporúčaní pre kvalitný a múdry život. Niektoré sú naozaj nadčasové a pomáhajú mnohým ľuďom ešte aj v dnešnej dobe prežívať plnohodnotný život. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, to si pamätám.
Čo si vyskúšam, tomu rozumiem.

- Konfucius

 

Nikdy nebu­dujte pria­teľ­stvo s ľuďmi, ktorí nie sú lepší ako vy sami

Vzá­jomné pria­teľ­stvo môže obe strany významne obo­ha­tiť. Preto roz­ví­jajte pria­teľ­stvá najmä s takými ľuďmi, kto­rých prácu neja­kým spô­so­bom obdivujete. Hovorí sa, že osob­nosť člo­veka je prie­me­rom pia­tich osob­ností, s kto­rými prežíva naj­viac času. Snažte sa preto tento prie­mer zvý­šiť a stre­tá­vajte sa hlavne s inšpi­ra­tív­nymi ľuďmi, pokiaľ sa to aspoň trochu dá.

 

Nezá­leží na tom, ako pomaly napre­du­jete, pokiaľ sa neza­sta­víte

Aký­koľ­vek posun vpred, aké­koľ­vek drobné zlep­še­nie predstavuje zlep­še­nie. Najhoršie je zostať stáť a nerobiť nič. Kým napre­du­jete, nezá­leží na tom, ako rýchlo idete.

 

Vždy, keď cítite hnev, myslite naj­skôr na následky

Každý to pozná. Člo­vek sa nahnevá, stratí kon­trolu a potom už len plače nad roz­lia­tym mlie­kom. Pred týmto sa nás snaží Kon­fu­cius varo­vať:  „Uve­domte si, kam vaše činy spejú, kým nestra­títe kon­trolu nad sebou samým.“

 

Múdry hľadá všetko v sebe, nero­zumný všetko v dru­hom

Ak chcete zme­niť svet, začnite od seba. Nad sebou máte naj­väč­šiu kon­trolu a v sebe náj­dete tie naj­dô­le­ži­tej­šie odpo­vede. Stačí si položiť správne otázky.

 

Kam­koľ­vek krá­čate, krá­čajte s celým srd­com

Väč­šina ľudí sa nedo­káže efek­tívne sústre­diť na via­cero vecí súčasne. Skúste sa rad­šej sústre­diť len na jednu a vložte sa do nej s celým srd­com. Výsledky sa určite zlepšia.

 

Dávajte rady len ľuďom, ktorí hľa­dajú pozna­nie

Roz­dá­vajte rady len tým, ktorí o ňu naozaj stoja. Tí si vás budú aj viac vážiť, budú vďační  a nebudú mať pocit, že ich chcete poučovať.

 

Ak vás ľudia za chrbtom ohovárajú, znamená to, že ste pred nimi

Zabudnite na všetky urážky a útoky. Ak si budete všímať všetky urážky a klebety, nikdy neprí­dete do cieľa. Uve­domte si, že všetky takéto reakcie okolia sú prejavom závis­ti.

 

Nenechajte sa vyprovokovať svojimi nepriateľmi

Hnev nášmu orga­nizmu nepro­spieva. Keď sa necháte vypro­vo­ko­vať svo­jimi nepria­teľmi namiesto toho, aby ste si zacho­vali chladnú hlavu, trpíte skôr, ako boj začal. Skús sa nad všetko povzniesť a pro­tiv­níka obda­rujte úsme­vom. Výhra je zaru­čená.

 

Neopravovať svoje chyby znamená dopúšťať sa skutočných omylov

Veľmi veľa ľudí sa trápi kvôli svojej nedokonalosti. Zhoršujú si náladu výčitkami,  sebaobviňovaním či sebaľútosťou. A to všetko len preto, že si nevedia odpustiť chybu, ktorú niekedy v minulosti urobili. Niektorí ľudia svoje chyby zakrývajú, predstierajú, že žiadne nerobia. Vlastných chýb sa boja. Táto skupina ľudí si často nesplní svoje ciele, pretože neodstraňujú svoje chyby. Existuje však aj druhá skupina ľudí, ktorí si svoje chyby uvedomujú a chcú ich aj opraviť. Oni dobre vedia, že vďaka chybám sa človek učí. Svoje chyby chápu ako lekcie, vďaka ktorým sa posúvajú vpred, približujú sa k splneniu svojich snov a menia sa na úspešných ľudí. Chýb sa netreba báť, pretože sú výzvou k hlbšiemu poznaniu a cestou k vyvarovaniu sa skutočných omylov. Veď aj samotný Konfucius povedal: „ Našou najväčššou slávou nie je nikdy nespadnúť, ale vstať vždy, keď padneme.“

 

Keď je zrejmé, že cieľ nemožno dosiah­nuť, nemeňte svoj cieľ, zmeňte kroky, ktoré sú potrebné k jeho dosia­hnu­tiu

Ak budete odhod­laní, tak sa nemu­síte vôbec vzdá­vať svo­jich ambi­ci­óz­nych snov. Stačí si roz­lo­žiť cieľ na čias­tkové kroky a jeden po dru­hom, deň po dni ich rie­šiť. Po čase sa obzriete a buď zmeníte niektoré postupy, alebo sa budete  tešiť, lebo ste už blízko pri cieli.

Konfucius tiež hovoril, že človek sa stane dokonale cnostným  vtedy, keď sa bude snažiť sám v sebe  formovať:

  • ušľachtilosť duše,
  • úprimnosť,
  • serióznosť,
  • láskavosť.
Zdieľať na facebooku