Si študent a potre­bu­ješ posil­niť svoju seba­dis­cip­línu? Týchto 6 tipov ti môže pomôcť

Si študent a potre­bu­ješ si posil­niť seba­dis­cip­línu? Aj táto zruč­nosť sa dá naučiť rovnako ako každá iná.
Si študent a potre­bu­ješ si posil­niť seba­dis­cip­línu? Aj táto zruč­nosť sa dá naučiť rovnako ako každá iná. / Foto: Shutterstock

Nemá zmysel disponovať disciplínou a pevnou vôľou, ak ju nemáte prečo použiť každý deň na niečo zmysluplné.  Ale platí to aj naopak. Nestačí, ak má človek pred sebou nejaký cieľ, musí mať aj sebadisciplínu, pevnú vôľu a vytrvalosť, ktoré mu pomáhajú napredovať tam, kde si to naplánoval. Takže ciele a disiplína spolu so sebou veľmi súvisia. A dnes si povieme hlavne o dis­cip­líne, ktorá vám pomáha preberať kon­trolu nad svo­jou budúc­nos­ťou a ovplyvňuje často váš osud.  Máte s ňou problém? Dá sa to zmeniť. Seba­dis­cip­lína  je len zruč­nosť a každá zruč­nosť sa dá naučiť. Tu je nie­koľko tipov, ktoré vás k nej dokážu pri­viesť.

 

1. Sta­no­vujte si ciele

Nech je to čokoľvek, po čom v živote túžite, potrebujete plán, pomocou ktorého by ste to mohli uskutočniť. Potrebujete si stanoviť ciele, aby ste mali úplne jasno v tom, čo musíte spraviť pre ich dosiahnutie. A nemusíte vôbec čakať na nový rok, aby ste si mohli nové ciele stanoviť . Môžete si ich premyslieť napríklad aj hneď teraz. Záleží len naozaj na vás.

 

2. Ciele musia byť jasné a premyslené

Pokiaľ si svoje ciele nesta­no­víte dosta­točne jasne a nevy­me­dzíte si, čo kon­krétne a kedy chcete dosiah­nuť, vaša sebadisciplína vás môže opustiť. Sta­no­vujte si len presne defi­no­vané a časovo ohra­ni­čené ciele, ktoré si viete rozo­brať na jed­not­livé kroky a ktoré súvisia s tým, čo vás naozaj baví a napĺňa. Verím, že väčšina z vás vie aspoň približne, čo v najbližšej dobe chce. S krátkodobými cieľmi problém určite mať nebudete, ten skôr nastáva pri dlhodobých životných cieľoch. Je dobré občas popremýšľať nad tým, s čím ste vo svojom živote nadmieru spokojní a naopak, čo by ste v ňom chceli zúfalo zmeniť. Vo svojom živote môžete zmeniť čokoľvek, stačí sa len na to zamerať.

 

3. Záleží na kaž­dom jed­nom dni

Najhoršie je, keď bezdôvodne ciele odkladáte do budúcnosti. Začnite konať hneď. Stačí, že urobíte pre svoj cieľ aspoň niekoľko krokov, vaša nálada sa hneď zlepší.

 

4. Dodržujte plán

Bez ohľadu na to, či preferujete  den­né, týž­den­né alebo mesač­né plá­ny, snažte sa každý deň. Jedno zavá­ha­nie totiž môže ovplyv­niť mnoho ďal­ších vecí. Dodr­žia­vajte svoj sta­no­vený har­mo­no­gram . Čím bliž­šie k cieľu budete, tým jed­no­duch­šie to pre vás bude.

 

5. Rutina nie je nepria­te­ľom

Nebo­jujte s ruti­nou. Práve naopak, naučte sa ju využiť vo svoj pros­pech. Bez ohľadu na to, či začí­nate s cvi­če­ním, píšete knihu alebo si chcete konečne v škole zlepšiť známky. Vybu­dujte si nové, rutinné sprá­va­nie, v kto­rom sa váš nový zvyk stane auto­ma­tic­kou súčas­ťou vášho života. Via­cero výsku­mov potvr­dilo, že vybu­do­va­nie si neja­kého „rutin­ného ritu­álu“ trvá 21 dní. Po tejto dobe by sa pre vás  čokoľ­vek nové malo stať auto­ma­tic­kým. Váš mozog rád vysiela telu sig­nály o tom, aké to bude všetko ťažké a aké nepríjemné bude prí­padné zly­ha­nie. Tento boj však môžete vyhrať pomocou svojich myšlienok.

 

6. Nájdite pote­še­nie v tvr­dej práci

Buďte vždy hrdí na to, koľko na sebe pra­cu­jete. Smejú sa vám iní, koľko času venu­jete napríklad učeniu?  Nevšímajte si to! Jed­ným z pri­ro­dze­ných záko­nov, na ktoré sa vždy môžete spo­ľa­hnúť je ten, že ak naozaj tvrdo pra­cu­jete, máte z toho úprimnú radosť a keď  idete si za svo­jimi snami, úspech sa určite skôr či neskôr dostaví.

Zdieľať na facebooku