Zanedbávanie spánku nie je hrdinstvo

Počas spánku sa celé naše telo aj mozog zre­ge­ne­rujú a pri­pra­via na ďalší úspešný deň. Okrem dĺžky spánku je dôle­žitá aj kva­lita spánku, teda to, ako si pri spánku naše telo oddýchne. Nemali by sme ho podceňovať.
Počas spánku sa celé naše telo aj mozog zre­ge­ne­rujú a pri­pra­via na ďalší úspešný deň. Okrem dĺžky spánku je dôle­žitá aj kva­lita spánku, teda to, ako si pri spánku naše telo oddýchne. Nemali by sme ho podceňovať. / Foto: Shutterstock

Žijeme v rých­lej dobe. Okrem rýchlosti nám dnešná doba ponúka oveľa viac možností na využitie voľného času, ako tomu bolo v minulosti.  A tak je niekedy veľmi ťažké uložiť sa do postele a poriadne sa vyspať. Popri tom si často neuvedomujeme, že  nedos­ta­tok spánku spô­so­buje okrem únavy aj poru­chy sústre­de­nia alebo sťa­ženú schop­nosť roz­mýš­ľať. Počas spánku sa celé naše telo aj mozog zre­ge­ne­rujú a pri­pra­via na ďalší úspešný deň. Okrem dĺžky spánku je dôle­žitá aj kva­lita spánku, teda to, ako si pri spánku naše telo oddýchne. Na dobrý spánok sa človek musí vedieť aj pripraviť. Dnes sa pozrieme, ako si navodiť kvalitný spánok, vďaka ktorému sa vám môže pozitívnym smerom naštartovať aj výkonnosť v škole a popri tom budete mať dostatok energie aj na ďalšie aktivity vo vašom živote.

 

1. Aj spánok je potrebné si vedieť naplánovať

Žijeme v dobe, keď si už takmer všetko plánujeme. Popri tých všetkých povinnostiach, často zabúdame práve na spánok, ktorý je popri tom veľmi zdravý a potrebný. Je vhodné cho­diť spá­vať každý večer v rov­na­kom čase. Naše telo aj myseľ si tak navyknú, že je čas ísť do postele. Pri plá­no­vaní spánku je dôle­žité vedieť, kedy potre­bu­jete vstať, odpo­čí­tať počet hodín, ktoré strá­vite spán­kom a výsle­dok je čas, kedy musíte zaľa­hnúť do postele.

 

2. Vypnite všetky obrazovky

Modré žia­re­nie z našich počí­ta­čov, tabletov, notebookov či mobil­ných tele­fó­nov telu pri­po­mína slnečné žia­re­nie, a preto telo pre­stáva pro­du­ko­vať hor­món spánku, mela­to­nín. To môže viesť nie­len k poru­chám spánku, ale aj k prob­lé­mom so zra­kom, dep­re­sii, či dokonca rako­vine. Hoci exis­tujú apli­ká­cie na regu­lá­ciu mod­rého žia­re­nia, úplne sa vyhnúť pou­ží­va­niu mobil­ného tele­fónu či počí­tača pred spa­ním je naj­lep­šia voľba.

 

3. Pred spaním nemyslite na povinnosti

Ak sa chcete dobre vyspať, mali by ste sa naučiť nemyslieť tesne pred spaním na povinnosti, učenie či nejakú prácu. Zby­točne sa vám zvýši hla­dinu stresu a tepová frek­ven­cia, čo vám neumožní zaspať. Navyše pri spánku si potre­buje oddých­nuť najmä mozog. Keď mozog nie je zahl­tený myš­lien­kami, oddýchne si aj telo. Pra­covný stav mysle je veľmi odlišný od ide­ál­neho stavu mysle, ktorý chcete mať v posteli. Po zhas­nutí stol­nej lam­pičky by mozog nemal vní­mať nič iné, ako to, ako je vlastné telo uvoľ­nené a aký prí­jemný je dotyk van­kúša.

 

4. Skôr, než si ľahnete spať, napíšte si, za čo ste vďační

Ľud­ská myseľ hľadá prob­lém, inak pove­dané, hľadá to, čo je zlé a snaží sa to vyrie­šiť. Preto je veľmi ľahké upad­núť do nega­tív­neho mys­le­nia. Pozi­tívni ľudia však vedia ako bojo­vať s nega­ti­vi­tou. Ak chcete aj vy byť šťast­nejší a efek­tív­nejší, spíšte si každý deň tri veci, za ktoré ste vďační, že sa stali. Nemusí to byť nevy­hnutne nič veľké, dôle­žité je, naučiť svoju myseľ fun­go­vať v tomto režime. Navyše, keď budete mať každý deň takto spí­saný, budete mať oveľa lepší pre­hľad o svo­jom napredovaní a váš život vám bude z dlho­do­bého hľa­diska pri­pa­dať plnší a zmys­lu­pl­nejší. A samoz­rejme, keď si takto spí­šete udalosti z uply­nu­lého dňa, viete, že to naj­dô­le­ži­tej­šie ste dostali na papier a že sa tým už pri zaspá­vaní naozaj nemu­síte zaobe­rať.

 

5. Uvoľnite sa

Pred spán­kom potre­bu­jete vypnúť svoju myseľ a uvoľ­niť telo. Uve­do­mte si, že v tom momente nezá­leží na ničom inom, iba na dôkladnom uvoľnení. Medi­tá­cia je výborný spô­sob, ako dostať z hlavy všetky nepot­rebné myš­lienky, zame­rať sa na svoje telo a uvoľ­niť sa.

 

6. Plán na ďalší deň si zapíšte

Ďalší skvelý spô­sob ako utí­šiť svoju myseľ, je zapísať si všetky svoje povinnosti, ktoré vás čakajú nasledujúci deň. Keď máte všetko zapísané, nemu­síte to ďalej držať v hlave. A keď sa ráno  zobu­díte, presne viete, čo potre­bu­jete uro­biť.

Zdieľať na facebooku