Na Vianoce darujte radšej zážitky a nie veci, radia vedci

Na Vianoce darujte radšej zážitky a nie veci, radia vedci
Na Vianoce darujte radšej zážitky a nie veci, radia vedci / Foto: Bigstock

Neviete, čím skutočne potešiť blízkych? Vedci radia nekupovať veci, ale zážitky. 

 

Všetci túžime byť šťastní. Celý život hľadáme cesty a spôsoby, ako sa dopracovať k šťastiu. Nie je tomu ináč ani na Vianoce. Chceme urobiť blízkym radosť. Mnohí si myslia, že dnes s tým nie je problém. Ale ono to tak možno vyzerá len na prvý pohľad. A netýka sa to len peňazí i keď, samozrejme, aj tie sú veľmi dôležité. Často však práve peniaze s výberom darčeka nesúvisia. Niekedy nám najväčší problém robí nerozhodnosť. Mnohí sa nevedia správne rozhodnúť pri výbere darčeka. Možno vám pri premýšľaní pomôžu aj nasledujúce rady odborníkov.

 

Nový výskum uká­zal, že  ak chceme nie­koho na Via­noce pote­šiť, náš dar­ček by sa nemal zmes­tiť do škatule. Ak sa sna­žíme urobiť niekomu radosť, veda má pre nás dobrú radu. Lepšie je utra­tiť peniaze na zážitky než na naj­novší iPhone. Dr. Thomas Gilová, profesorka  psychológie na Cornell University, ktorá skúma otázku peňazí a šťastia už vyše dvadsať rokov, hovorí, že jedným z najväčších nepriateľov šťastia je adaptácia. „Keď kupujeme veci, aby sme mali radosť, potešíme sa len na chvíľku. Zo začiatku sú pre nás nové veci vzrušujúce, ale potom sa im rýchlo prispôsobíme,“ hovorí profesorka. Práve preto je lepšie investovať do rôznych aktivít, ktoré nás napĺňajú, do rozvoja nových zručností, do cestovania, do nevšedných zážitkov a nie do nákupu nového BMW či už spomínaného iPhonu. Tak naprí­klad. Dosta­neme ten spo­mí­naný iPhone. Radosť vydrží zrejme viac ako pár sekúnd, v najlepšom prípade viac ako pár týž­dňov. Radosť jed­no­du­cho pomi­nie. Tento jav sa volá adap­tá­cia.

 

„Na mate­riálne dar­čeky sa adap­tu­jeme rých­lej­šie, zážitky potešia oveľa viac a adaptácia na ne trvá omnoho dlhšie,“ hovorí Joseph Good­man, pro­fe­sor z Was­hing­ton Uni­ver­sity, ktorý tieto skutočnosti tiež dlhé roky  štu­duje.

 

Ďal­ším dôvo­dom pre kúpu zážitku je aj to, že zážitky je omnoho ťaž­šie s nie­čím porov­ná­vať. Sú totiž uni­kátne. „Ak dosta­nete  napr. nejakú tech­no­ló­giu, pove­dzme tablet, vždy ho môžete porov­ná­vať s inými far­bami, s inými modelmi, s inými znač­kami. Príde lepší model a zrazu vám nie je dosť dobrý,” hovorí Joseph Good­man . „No keď vám  naprí­klad niekto kúpi zoskok padákom, ťažko to s nie­čim porov­náte. Koľko razy ste zoskakovali padákom a s čím by ste to mohli  porov­nať?” V tomto prípade nemáme na mysli tých šporotovcov, ktorí práve zoskok padákom dlhé roky trénujú.

 

A ešte dôle­ži­tej­ším fak­to­rom je, že zážitky pri­ná­šajú aj  sociálny aspekt. „Často to ani nie je o tom, že niekomu kúpime lís­tky do divadla. Je to o tom, že ich kúpime nám obom,” tvrdí Good­man. „Toto sú dar­čeky, na ktoré len tak obda­ro­vaný neza­budne a ktoré vedú k šťas­tiu. Sme sociálne bytosti a sociálne inte­rak­cie majú veľký vplyv na naše šťas­tie,“ dodáva profesor.

Good­man v jeho výskume tiež zis­til, že ľudia často nemajú poňa­tia, či darček tomu druhému radosť urobí. Väč­šina ľudí má ten­den­ciu veriť, že mate­riálny dar­ček pri­ne­sie lepší výsle­dok. Preto je daro­va­nie zážit­kov také nezvy­čajné. Navyše je to aj z prak­tic­kých dôvo­dov. Ak nie­koho veľmi nepoz­náme, je jed­no­duch­šie darovať mu niečo tradičné. Mate­riálne dar­čeky sa navyše tak nejako oča­ká­vajú.  Ľudia sú už na tieto darčeky zvyknutí.

 

Čím nám je nie­kto bližší, tým skôr tieto sociálne normy narušíme a kúpime aj niečo nezvyčajné. A čoraz viac ľudí to už aj robí. Síce si to vyžaduje viac kreativity, ale ak blízkeho človeka dokonale poznáme, nemávame s výberom až taký veľký problém.

Zdieľať na facebooku