Ako docieliť, aby vaša trieda reagovala?

Program Reagujúcej triedy pomáha učiteľom s lepšími známkami u detí i rozvojom sociálno-emocionálnych zručností.
Program Reagujúcej triedy pomáha učiteľom s lepšími známkami u detí i rozvojom sociálno-emocionálnych zručností. / Foto: Bigstock

Pre úspech dieťaťa v škole je dôležitá kombinácia akademických a sociálno-emocionálnych schopností. Tieto zručnosti sa môžu rozvinúť aj vďaka programu Reagujúcej triedy.

 

V zahraničí vyvinuli prístup reagujúcej triedy, ktorý si kladie za ciel posilniť školskú komunitu. Tento prístup je vyvinutý učiteľmi a pozostáva z praktických stratégií, ktorých cieľom je pomôcť študentom vybudovať akademické a sociálno-emocionálne kompetencie. Žiaci sa musia naučiť asertivite, spolupráci, zodpovednosti, empatii a sebakontrole, zároveň však aj študijným stratégiám, akademickému správaniu a vytrvalosti.

 

6 základných princípov stratégie

 1. Učenie sociálnych a emocionálnych schopností je rovnako dôležité ako akademický obsah.
 2. To, AKO učíme, je rovnako dôležité ako to, ČO učíme.
 3. Najlepší kognitívny rast vzniká vďaka sociálnym interakciám.
 4. To, ako dospelí pracujú, je dôležité pre vznik bezpečného, hravého a inkluzívneho školského prostredia. Rovnako dôležitý je aj individuálny prínos a kompetencie.
 5. Naše poznatky a dohady o študentoch formujú naše očakávanie, reakcie, ale aj náš prístup k daným študentom.
 6. Rovnako dôležité ako samotný žiak je aj spolupráca s rodinami, aby sme ich poznali a vážili si ich prínos.

 

Čo školám tento program prináša?

Žiaci, ktorí sú zapojení do tohto programu, dosahujú lepšie výsledky, v oblastiach čítania a matematiky. Zároveň sa však vyrovnávajú aj socio-ekonomické rozdiely v triede. Nezávisle od týchto rozdielov, všetky deti dosahovali lepšie výsledky. Najväčšie zlepšenie dosiahli deti, ktoré boli predtým slabšie, najmä v matematike.

Okrem lepších výsledkov sa zlepšila aj  interakcia medzi žiakom a učiteľom. Ukázalo sa, že učitelia, ktorí používali stratégie reagujúcej triedy, dosiahli v triede lepšiu organizáciu a získali viac emocionálnej podpory. Výsledky prinieslo používanie taktiky ranných stretnutí, ale aj akademickej voľby.

Posledným značným benefitom bolo zlepšenie vyučovania matematiky. Učitelia, využívajúci stratégie z prístupu reagujúcej triedy, sa spájajú s lepšími štandardmi vyučovania matematiky. Ich matematické prednášky sú lepšie, lepšie dokážu preložiť matematiku do bežnej reči, a ich vyučovacie hodiny majú viac kognitívnej hĺbky, presnosti a nadväznosti.

Učitelia tvrdia, že najviac im v implementácii programu pomáha podpora, ktorú dostávajú od riaditeľa, od programu samotného, a cítia podporu aj vďaka všeobecnej nálade v škole.

 

Program sa zameriava na sociálno-emocionálne a akademické kompetencie

Žiaci sa učia schopnostiam, ktoré im majú pomôcť uspieť v neskoršom živote.

Kooperácia je schopnosť, vďaka ktorej žiaci vytvárajú nové vzťahy, udržujú si tie staré, riešia konflikty a akceptujú rozdiely. Prispieva tiež k tomu, aby žiaci boli aktívnymi členmi komunity. Vďaka asertivite žiaci vedia prevziať iniciatívu, stáť za svojimi myšlienkami bez toho, aby niekomu ublížili, chopiť sa aj ťažších úloh a prijať výzvy. Zodpovednosť učí žiakov motivovať sa, definovať problém, zvážiť dôsledky svojho konania a vybrať si to správne riešenie. Empatia je schopnosť vidieť do iných ľudí, vnímať ich, a vidieť aj iné myšlienky a perspektívy, ako sú tie nám vlastné. Vďaka empatii vedia žiaci oceniť rozdiely a diverzitu, stávajú sa menej sebeckými a ich skutky nie sú založené len na ich vlastnom benefite. Sebakontrola je pre študenta dôležitá, pretože mu pomáha uvedomiť si vlastné myšlienky, emócie a správanie.

V tomto programe sa však žiaci učia aj vytrvalosti, ktorá je kľúčová k tomu, aby žiaci dokončili svoje zadané úloh včas a najlepšie ako vedia, aj napriek všetkým prekážkam. Stratégie učenia sa im zase pomáhajú lepšie sa učiť, monitorovať vlastné vzdelávanie, vedieť sa opraviť a nastaviť si vlastné ciele. Akademické správanie je ďalšia schopnosť, ktorú sa žiaci naučia. Vedia, ako sa v škole správať, aby dosiahli úspech, vrátane základných vecí ako je napríklad dodržiavať pravidelnú dochádzku či dávať pozor počas vyučovacích hodín. V poslednom rade si deti vyvinú akademické myslenie, vďaka ktorému majú pocit, že do komunity patria a dokážu uspieť.

 

Pre každú vekovú kategóriu sú vhodné iné prístupy

Pre deti na prvom stupni základnej školy sa osvedčili nasledovné aktivity:

 • Ranné stretnutia sú aktivitou, pri ktorej sa žiaci na začiatku každého dňa stretnú na dvadsať až tridsať minút. Skladá sa zo štyroch častí, a to pozdravu, zdieľania, skupinovej aktivity a ranných správ.
 • Určenie si pravidiel je aktivita, počas ktorej učiteľ spolu so žiakmi vytvorí ciele na celý akademický rok spolu s pravidlami, ktoré deťom pomôžu dané ciele dosiahnuť.
 • Energizery sú aktivitou, ktorá sa často vyskytuje v neformálnom vzdelávaní. Jedná sa o krátku hravú a akčnú aktivitu, ktorá sa dá použiť na utuženie skupinovej dynamiky, ale aj na prebudenie žiakov počas prestávok. Na internete môžete nájsť veľa nápadov, inšpirovať sa môžete aj metodickými príručkami od IUVENTY, ako napríklad Do Európy hrou III.
 • Zatvárací kruh je 5 až 10 minútová aktivita na konci dňa, kedy deti reflektujú na svojich zážitkoch z daného dňa.

 

Pre žiakov na druhom stupni základnej školy môžete využiť akúkoľvek zo spomenutých aktivít, ale aj:

 • Tvorba pravidiel študentmi. Tento proces je podporovaný učiteľom. Žiaci si počas neho vytvoria ciele na základe SMART stratégie, na základe cieľov vytvoria pravidlá a spoja pravidlá s konkrétnym správaním.
 • Brain breaks sú krátke prestávky, ktoré dajú študentom možnosť prebrať sa, hýbať sa a rozprávať sa s ostatnými. Ich cieľom je zvýšiť motiváciu, sústredenie, zlepšiť pamäť a podporiť učenie.
 • Aktívne učenie je stratégiu, počas ktorej učiteľ učí aktívnejšie. Prvou fázou je učenie a modelovanie, druhou fázou je spolupráca študentov a treťou fázou je uľahčenie reflektovania učiteľom. Po tomto procese nasleduje praktizovanie študentmi, kedy si žiaci pod dohľadom učiteľa skúšajú schopnosti či vedomosti nadobudnuté počas hodiny. Učiteľ má šancu všimnúť si a opraviť chyby, ktoré žiaci robia ešte predtým, než s danou vedomosťou či schopnosťou idú ďalej do sveta.

 

Vo všeobecnosti by si učiteľ mal dať pozor na to, aby vyučovacie hodiny boli interaktívne, logické, a aby používaný jazyk dovolil deťom, aby sa aktívne do procesu učenia zapojili.

 


Zdroj: responsiveclassroom.org
Zdieľať na facebooku