Program Pestalozzi: Aktuálna ponuka školení, nielen pre učiteľov, na Cyprus, do Lotyšska, Gruzínska a Nemecka

  Foto: Bigstock

Meno Pestalozzi učiteľom a študentom pedagogiky evokuje švajčiarského reformátora vzdelávania. Zásluhy tohto mysliteľa sú ocenené aj pomenovaním programu Rady Európy určeného na priebežný resp. ďalší odborný rozvoj pedagogických pracovníkov práve po J. H. Pestalozzim. Cestovné náklady, ubytovanie aj strava a ostatné pobytové výdavky sú účastníkom hradené.

 

V roku 2017 je v ponuke aj pre žiadateľov zo Slovenska ako signatárskej krajiny Európskej kultúrnej konvencie viacero vzdelávacích aktivít vo forme krátkodobých školení, tvorivých dielní, letných škôl (3-5 dní, týždeň). Aktuálne je otvorených niekoľko uzávierok (viď nižšie), ku ktorým si možno podať žiadosť. Program je určený učiteľom, riaditeľom škôl, inšpektorom, pedagogickým metodikom, výchovným poradcom, avšak študenti, a to ani pedagogických odborov, sa prihlásiť nemôžu.

 

Ako uviedla národná koordinátorka programu Pestalozzi pre Slovenskú Republiku, doc. PhDr. Anna Butašová, Csc., v uplynulých dvoch rokoch možnosti programu Pestalozzi využilo deväť slovenských záujemcov. V roku 2015 sedem z nich absolvovalo workshopy, letné školy a školenia na rozličné témy (divadelné techníky na hodinách angličtiny,  plurilingvizmus a rozvoj jazykových zručností cez európske a informačno-komunikačné nástroje, stratégie spolupráce škôl, rodín a spoločnosti vo vzdelávacom procese orientovanom na dieťa a ďalšie), a to v rôznych krajinách (Nemecko, Cyprus, Bielorusko, Francúzsko a Španielsko). V roku 2016 sa slovenskí frekventanti zúčastnili dvoch školení zameraných na posilňovanie vzdelávania v téme demokracie, to a na Malte a vo Francúzsku.

 

Cieľom programu je zefektívniť metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania cez výmenu nápadov a informácií, didaktického materiálu a profesijných  skúseností. Zároveň sa uvádza aj zámer programu umožniť vznik nových väzieb a partnerstiev medzi pedagogickými pracovníkmi z rôznych krajín a ich následná užšia spolupráca s Radou Európy.

 

Pobytové náklady hradí účastníkom krajina organizujúca vzdelávaciu aktivitu. Cestovné po ukončení pobytu a odovzdaní cestovných dokladov spolu so záverečnou správou prepláca národná koordinujúca kancelária, na Slovensku zastrešená Štátnym pedagogickým ústavom.  Na webstránke ústavu možno nájsť podrobné informácie o registrácii cez on-line systém, kalendár vzdelávacích aktivít programu Pestalozzi na rok 2017. Z neho vyberáme nasledujúce štyri európske workshopy, na ktoré je v prípade záujmu nutné prihlásiť sa k termínu júnovej, resp. septembrovej uzávierky.

 

 

Kompetencie potrebné pre demokratickú kultúru v školách

(Tbilisi, Gruzínsko, 4. - 7. október 2017)

Účastníci sa naučia o novinkách modelu Rady Európy zameranom na kompetencie pre demokratickú kultúru. Súčasťou tvorivej dielne budú diskusie o problémoch, ktorým vo svojej praxi čelia pedagógovia, školskí psychológovia a administratívni pracovníci. V programe je naplánovaná aj prezentácia dobrých príkladov z praxe a návrhy, ako ich uplatniť aj na iných pedagogických pracoviskách. Frekventantov čaká skupinová práca na zavádzaní lekcií, tréningových modulov a projektov obsahujúcich, spracuvávajúcich a prezentujúcich tému zručností potrebných v demokratickom vzdelávaní.

 

Pracovné jazyky: anglický a gruzínsky

Počet účastníkov: 30; z toho 15 zo signatárskych krajín
Profil účastníka: učitelia, riaditelia škôl, školskí psychológovia a kouči pracujúci s  deťmi vo veku 6-19 rokov
Dátum podávania prihlášky: 20. jún 2017

Link, cez ktorý sa možno registrovať, je dostupný tu.

 

Kritické myslenie ako základ účasti na demokracie

(Cyprus, 11. - 13. október 2017)

Kritické myslenie v teórii a praxi bude jadrom vzdelávacej aktivity určenej účastníkom so záujmom rozvíjať svoje schopnosti argumentovať, porozumieť a kriticky uvažovať. Čaká ich zapájanie sa do zadaní vyžadujúcich spoluprácu a interakciu ako základné metódy učenia sa.

 

Počas tohto tréningu sa frekventanti naučia usmerňovať skupinovú prácu, podporovať argumentačné zručnosti a kritické myslenie svojich žiakov a študentov, aby títo prevzali za svoje učenie sa spoluzodpovednosť. Tiež nadobudnú zručnosti povzbudzovať svojich žiakov k debatám a diskusiám, aktívnemu počúvaniu, asertivite a konštruktívnej kritike, a naučia sa techniky sebahodnotenia ako pedagóga, spôsoby hodnotenia medzi žiakmi navzájom.

 

V rámci vzdelávacieho pobytu navrhnú výukový materiál zaoberajúci sa kritickým a argumentačnýn myslením, vymenia si kontakty s pedagógmi a tvorcami vzdelávacích či mládežníckych politík z iných krajín a cez túto sieť navrhnú a implement zrealizujú budúce projekty s témou sociálnej rovnosti a vzdelávania.

 

Pracovný jazyk: anglický

Počet účastníkov: 20 účatníkov z hosťujúcej krajiny a 15 zo signatárskych krajín
Profil účastníka: riaditelia škôl, učitelia, kouči, tvorcovia vzdelávacích štandardov a mládežníckych politík pracujúci s deťmi vo veku 6 – 19 rokov
Dátum podávania prihlášky: 1. september 2017

V prípade záujmu si podrobnosti o programe môžete prečítať tu a zaregistrovať sa online tu.

 

Nachádzanie rovnováhy: autenticita, rozmanitosť a inkluzívna kultúra

(Lotyšsko, 24. - 27. október 2017)

Vzdelávacia aktivita zameraná na čerstvých učiteľov hľadajúcich možnosti výuky a zladenia vízií, požiadaviek vzdelávacieho systému a každodennej reality školského života. Mladí pedagógovia by na začiatku svojej profesionálnej dráhy mali upevniť a posilniť svoje zručnosti vytvárať demokratickú kultúru. Organizátori považujú za kľúčové faktory vzdelávania orientovaného na dieťa interkultúrny dialóg a demokratické občianstvo v kontexte inkluzívneho školstva a pedagóga, ktorý pracuje na svojom osobnom rozvoji a  prierezových zručnostiach (okrem iného schopnosť viesť konštruktívny dialóg v rôznych situáciách).

 

Frekventanti získajú vedomosti a zručnosti potrebné na manažovanie rôznych situácií a skupín v triedach aj školách. Naučia sa plánovať a formovať ich vlastný spôsob výuky, vytvoria sieť začínajúcich učiteľov, ktorí budú vzájomne zdieľať svoje poznatky, pedagogické nástroje a skúsenosti na formovanie inkluzívneho školského prostredia. Budú mať možnosť vyskúšať si rôzne materiály a metódy programu Pestalozzi. Počas pobytu získajú povedomie o role učiteľa a vlastnej dôležitosti pri vytváraní otvorenej atmosféry potrebnej pri zvyšujúcej sa diverzite na školách.

 

Pracovný jazyk: anglický

Počet účastníkov: 15 z hosťujúcej krajiny, 10 zo signatárskych krajín
Profil účastníka: učitelia - “nováčikovia” pracujúci s deťmi vo veku 6 – 19 rokov
Dátum podávania prihlášky: 4. september 2017

Záujemcovia o účasť na tomto európskom workshope získajú viac detailov o programe na tomto linku a registrovať sa môžu tu.

 

Kompetencie pre Európu

(Nemecko, 1.- 3. november 2017)

Idea Európy je bez ohľadu na rôzne krízy, vrátane utečeneckej, čím ďalej aktuálnejšia. Občania Európskej únie čoraz viac zabúdajú alebo vôbec nemajú vedomosť o možnostiach, ktoré denne práve vďaka členstvu využívajú. Mládež má len hmlistú predstavu o situácii v Európe pred vznikom Európskej únie. Vo všeobecnosti panuje zhoda v názore, že súčasťou školských osnov by mal byť predmet hlbšie sa venujúci problematike Európy. Otázkami ale zostáva, ako poskytnúť žiakom a študentom vedomosti a zážitkové učenie sa o nej v školskom prostredí, ako ich naučiť zručnosti potrebné pre zodpovedných európskych občanov?

Tento kurz Certifikátu európskych komeptencií prináša odpovede a za cieľ si kladie podporu učiteľov, ktorí zakomponujú európske otázky do vyučovania. Informácie poskytnuté počas tejto tvorivej dielne umožní  účastníkom priniesť projekty o Európe na ich školy.

 

Pracovný jazyk: nemecký

Počet účastníkov: 25 zástupcov z Nemecka a 6 zo signatárskych krajín
Profil účastníka: riaditelia a učitelia detí vo veku 6-19 rokov
Dátum podávania prihlášky: 30. september 2017

 

V prípade záujmu je nutné registrovať sa online cez tento link.

Čítajte viac o téme: Štipendiá, Granty
Zdieľať na facebooku