Prijímacie skúšky na vysoké školy vždy robiť nemusíte

  

Slovenskí študenti stredných škôl sa už nemusia vždy zúčastňovať prijímacích skúšok na jednotlivých fakultách. Česká spoločnosť Scio už umožňuje aj študentom slovenských stredných škôl vykonanie porovnávacích testov  v prípade 20 slovenských fakúlt a 45 českých.

Národné porovnávacie skúšky plne nahrádzajú alebo v niektorých prípadoch dopĺňajú prijímacie skúšky na fakultách.

Zo Slovenska túto možnosť využila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešovská Univerzita, Žilinská Univerzita , Univerzita Mateja Bela, Slovenská technická univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Komenského.  ( viď zoznam konkrétnych fakúlt nižšie )

V Českej republike sa vďaka porovnávacím testom dostanete napríklad na Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v Prahe alebo Fakultu informatiky Masarykovej Univerzity v Brne.

 

Ako sa môžete prihlásiť?

Študent si zvolí na stránke www.scio.sk fakultu, o ktorú má záujem a nájde pri nej predmet, prípadne predmety, z ktorých bude testovanie prebiehať.

Pre študentov zo Slovenska a Česka spoločnosť ponúka 6 termínov testovania, na ktoré sa musia uchádzači individuálne online prihlásiť. Skúšky sa konajú v rôznych mestách Slovenska a Česka tak, aby študenti nemuseli kvôli nim cestovať ďaleko. Konajú sa v Bratislave, Nitre, Trnave, Banskej Bystrici, Martine, Poprade, Žiline, Košiciach, Michalovciach i Prešove.

 

Termíny prihlášok na Národné porovnávacie skúšky

 

Ako vyzerá testovanie?

Testovanie prebieha formou písomného testu na mieste, ktoré vám bude vopred písomne oznámené. Musíte sa naň dostaviť včas, lebo ak budete meškať, budovu nájdete zamknutú a podobne ako pri iných prijímacích skúškach, nikto vaše meškanie neospravedlní.

Po overení vašej totožnosti a odfotografovaním študentov v miestnosti vybraným pracovníkom za účelom archivácie a prípadnej kontroly totožnosti účastníkov, sa môžete pustiť do písania.

Počas písania testu nesmiete opustiť miestnosť, jedine na toaletu a to v sprievode administrátora.

Po vyzbieraní testov budú obálky zapečatené a po vyzvaní administrátorom môžete miestnosť opustiť. Ak by ste mali nejaký výhrady k priebehu skúšky, môžete tak urobiť písomne iba bezprostredne po jej absolvovaní. Neskôr už žiadne sťažnosti nebudú brané do úvahy.

Ukážky testov nájdete TU

 

 

Výsledky testovania

Výsledky sa udávajú v tzv.percentile. Toto číslo hovorí o tom, koľko účastníkov testovania ste predstihli. Percentil 90 znamená, že ste boli úspešnejší ( alebo rovnako úspešní ) ako 90% všetkých účastníkov.

Ak fakulta vyžaduje viac skúšok, môže im v celkovom hodnotení prikladať rôznu váhu. Jednu skúšku môže považovať za dôležitejšiu ako druhú. Výhodou pri tomto testovaní je, že nemusíte byť obmedzení len na jeden pokus. Môžete sa prihlásiť aj na viacero termínov a spoločnosť Scio následne posiela fakulte len váš najlepší dosiahnutý výsledok.

Test z jedného predmetu je možné použiť aj na viacero fakúlt, ktoré tento test vyžadujú.

Každoročne takúto skúšku absolvuje viac ako 20 tisíc študentov zo Slovenska a Čiech.

 

Koľko zaplatíte za testovanie?

Uchádzači si môžu vybrať z 3 variantov výsledkov, ktoré dostanú. Hoci si študenti musia priplatiť, najzaujímavejšie sú pre nich výsledky s analýzou prijatia a porovnanie s ostatnými uchádzačmi.

 

Prehľad slovenských fakúlt:

Po kliknutí na fakultu, ktorá vás zaujíma, sa dozviete, z akých predmetov je potrebné skúšku spraviť, aby ste boli prijatí.

 

Banská Bystrica

 UMB, Filozofická fakulta | Aj

 UMB, Ekonomická fakulta | VŠP / OSP

 UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov | VŠP / OSP

 

Bratislava

 UK Bratislava, Farmaceutická fakulta | VŠP / OSP, PV

 STU Bratislava, Fakulta architektúry | VŠP / OSP

 UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | MAT

 STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií | MAT, Aj

 UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomickych vied | Aj

 

Košice

 UPJŠ, Prírodovedecká fakulta | VŠP / OSP, MAT, BIO, CHE

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie | VŠP / OSP

 TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky  | MAT, VŠP

 UPJŠ, Fakulta verejnej správy | VŠP / OSP

 

Nitra

 SPU, Fakulta ekonomiky a manažmentu | VŠP / OSP

 UKF, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva | VŠP, Aj / Nj / Bio

 UKF, Fakulta stredoeurópských štúdií | VŠP / OSP

 

Prešov

 PU, Fakulta manažmentu | VŠP / OSP

 PU, Fakulta zdravotníckych odborov | VŠP

 

Trnava

 UCM Trnava, Fakulta sociálnych vied | VŠP / OSP

 

Žilina

 ŽU, Fakulta riadenia a informatiky | VŠP / OSP  / MAT

 ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva | VŠP / MAT

 

Vysvetlivky skratiek: OSP – Obecné študijné predpoklady, VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, ZSV - Základy spoločenských vied, Bio – Biológia, Mat – Matematika,  CHe- Chémia, Aj - Angličtina, NJ- Nemčina


Zdroj: scio.sk / Foto:. Shutterstock

  

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky
Zdieľať na facebooku