Články: Pre študentov
O projekte

 

Akademické tituly udeľované na Slovensku

Zuzana Gránska
Autor článku
Bigstock
Akademické tituly udeľované na Slovensku / Bigstock

Akademické tituly sa v Slovenskej republike udeľujú na základe zákona č. 131/2002 o vysokých školách a zákona č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied a podľa osobitného predpisu – zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona č. 324/1996.

1. Bakalársky študijný program

Trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn).

 

2. Magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program

Štúdium trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.

 

3. Doktorandský študijný program

Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

 

Vysoké školy udeľujú absolventom tieto akademické tituly:

1.stupeň vysokoškolského štúdia

 • bakalár (Bc.)

 

2. stupeň vysokoškolského štúdia

 • magister (Mgr.)
 • v oblasti umenia magister umenia (Mgr. art.)
 • inžinier (Ing.) v technických
 • poľnohospodárskych a ekonomických oblastiach inžinierskych programov a v oblasti architektúry a urbanizmu akademický titul inžinier architekt (Ing. arch.)
 • doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) v oblasti všeobecného humánneho lekárstva
 • doktor zubného lekárstva (MDDr.) v oblasti zubného humánneho lekárstva
 • doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.) v oblasti veterinárneho lekárstva

 

3. stupeň vysokoškolského štúdia

 • doktor - philosophiae doctor (PhD.)
 • doktor umenia - artis doctor (ArtD.)
 • licenciát (katolíckej) teológie (ThLic.)
 • doktor (katolíckej) teológie (ThDr.)

 

Čo je rigorózna skúška?

Absolventi s akademickým titulom magister môžu vykonať rigoróznu skúšku, súčasťou ktorej je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej úspešnom vykonaní vysoké školy udeľujú tieto akademické tituly:

 • doktor prírodných vied (RNDr.) v prírodovedných študijných programoch
 • doktor farmácie (PharmDr.) vo farmaceutických študijných programoch
 • doktor filozofie (PhDr.) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch
 • doktor práv (JUDr.) v právnických študijných programoch
 • doktor pedagogiky (PaedDr.) v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch
 • doktor teológie (ThDr.) v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie vssti.doc

 

Akademické tituly v širšom zmysle

Okrem vyššie uvedených titulov sa u nás udeľujú aj nasledovné tituly:

 

Čestné tituly:

(píšu sa za menom)

 • doctor honoris causa (skratka Dr.h.c.) – udeľuje ho vedecká rada verejnej vysokej školy významným domácim aj zahraničným osobnostiam (píše sa pred menom)
 • profesor emeritus (emeritný profesor) – môže ho priznať rektor na návrh vedeckej rady vysokej školy za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí.

 

Vedecké hodnosti:

(píšu sa za menom)

 • doktor vied (DrSc.), v plnom znení „doctor scientiarum“ – hodnosť udeľuje vedecká rada verejnej vysokej školy
 • zaniknutá (nahradená): kandidát vied (v skratke „CSc.“), v plnom znení „candidatus scientiarum“ – hodnosť zrušená od 20. 11. 1996. absolventi vedeckej prípravy, ktorým bola táto vedecká hodnosť udelená, sú však oprávnení používať akademický tituldoktor (v skratke „PhD.“).

 

Vedecko-pedagogické hodnosti a vedecko-umelecké hodnosti (píšu sa pred akademickými titulmi):

 • docent (doc.)
 • profesor (prof.).

 

V najširšom zmysle aj tituly udeľované SAV (predtým aj ČSAV): akademik SAV, člen korešpondent SAV, riadny člen akademik SAV.

 

Kreditový systém na vysokých školách

(od akademického roku 2002/2003)

 

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov. Hodnotenie známkou podľa tohto systému rozlišuje šesť klasifikačných stupňov:

A (výborne) = 1 (vynikajúce výsledky)

B (veľmi dobre) = 1,5 (nadpriemerné výsledky)

C (dobre) = 2 (priemerné výsledky)

D (uspokojivo) = 2,5 (prijateľné výsledky)

E (dostatočne) = 3 (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá

FX (nedostatočne) = 4 (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pri vybraných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov. Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si vysokoškolák? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a zaujímavé informácie z oblasti vzdelávania.