Akademické tituly udeľované na Slovensku

Akademické tituly udeľované na Slovensku
Akademické tituly udeľované na Slovensku / Bigstock

Akademické tituly sa v Slovenskej republike udeľujú na základe zákona č. 131/2002 o vysokých školách a zákona č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied a podľa osobitného predpisu – zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona č. 324/1996.

1. Bakalársky študijný program

Trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn).

 

2. Magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program

Štúdium trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.

 

3. Doktorandský študijný program

Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

 

Vysoké školy udeľujú absolventom tieto akademické tituly:

1.stupeň vysokoškolského štúdia

 • bakalár (Bc.)

 

2. stupeň vysokoškolského štúdia

 • magister (Mgr.)
 • v oblasti umenia magister umenia (Mgr. art.)
 • inžinier (Ing.) v technických
 • poľnohospodárskych a ekonomických oblastiach inžinierskych programov a v oblasti architektúry a urbanizmu akademický titul inžinier architekt (Ing. arch.)
 • doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) v oblasti všeobecného humánneho lekárstva
 • doktor zubného lekárstva (MDDr.) v oblasti zubného humánneho lekárstva
 • doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.) v oblasti veterinárneho lekárstva

 

3. stupeň vysokoškolského štúdia

 • doktor - philosophiae doctor (PhD.)
 • doktor umenia - artis doctor (ArtD.)
 • licenciát (katolíckej) teológie (ThLic.)
 • doktor (katolíckej) teológie (ThDr.)

 

Čo je rigorózna skúška?

Absolventi s akademickým titulom magister môžu vykonať rigoróznu skúšku, súčasťou ktorej je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej úspešnom vykonaní vysoké školy udeľujú tieto akademické tituly:

 • doktor prírodných vied (RNDr.) v prírodovedných študijných programoch
 • doktor farmácie (PharmDr.) vo farmaceutických študijných programoch
 • doktor filozofie (PhDr.) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch
 • doktor práv (JUDr.) v právnických študijných programoch
 • doktor pedagogiky (PaedDr.) v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch
 • doktor teológie (ThDr.) v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie vssti.doc

 

Akademické tituly v širšom zmysle

Okrem vyššie uvedených titulov sa u nás udeľujú aj nasledovné tituly:

 

Čestné tituly:

(píšu sa za menom)

 • doctor honoris causa (skratka Dr.h.c.) – udeľuje ho vedecká rada verejnej vysokej školy významným domácim aj zahraničným osobnostiam (píše sa pred menom)
 • profesor emeritus (emeritný profesor) – môže ho priznať rektor na návrh vedeckej rady vysokej školy za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí.

 

Vedecké hodnosti:

(píšu sa za menom)

 • doktor vied (DrSc.), v plnom znení „doctor scientiarum“ – hodnosť udeľuje vedecká rada verejnej vysokej školy
 • zaniknutá (nahradená): kandidát vied (v skratke „CSc.“), v plnom znení „candidatus scientiarum“ – hodnosť zrušená od 20. 11. 1996. absolventi vedeckej prípravy, ktorým bola táto vedecká hodnosť udelená, sú však oprávnení používať akademický tituldoktor (v skratke „PhD.“).

 

Vedecko-pedagogické hodnosti a vedecko-umelecké hodnosti (píšu sa pred akademickými titulmi):

 • docent (doc.)
 • profesor (prof.).

 

V najširšom zmysle aj tituly udeľované SAV (predtým aj ČSAV): akademik SAV, člen korešpondent SAV, riadny člen akademik SAV.

 

Kreditový systém na vysokých školách

(od akademického roku 2002/2003)

 

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov. Hodnotenie známkou podľa tohto systému rozlišuje šesť klasifikačných stupňov:

A (výborne) = 1 (vynikajúce výsledky)

B (veľmi dobre) = 1,5 (nadpriemerné výsledky)

C (dobre) = 2 (priemerné výsledky)

D (uspokojivo) = 2,5 (prijateľné výsledky)

E (dostatočne) = 3 (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá

FX (nedostatočne) = 4 (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pri vybraných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov. Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.

Zdieľať na facebooku