TIMSS 2019 - Čo ukázali výsledky medzinárodného merania vedomostí a zručností štvrtákov?

V roku 2019 sa realizoval na Slovensku v poradí už štvrtý cyklus medzinárodnej štúdie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zameranej na hodnotenie matematiky a prírodných vied v 4. ročníku základných škôl.
V roku 2019 sa realizoval na Slovensku v poradí už štvrtý cyklus medzinárodnej štúdie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zameranej na hodnotenie matematiky a prírodných vied v 4. ročníku základných škôl. / Foto: Bigstock

8.12.2020 - V roku 2019 sa realizoval na Slovensku v poradí už štvrtý cyklus medzinárodnej štúdie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zameranej na hodnotenie matematiky a prírodných vied v 4. ročníku základných škôl. Národný ústav certifikovaných meraní dnes zverejnil výsledky.

 

Do elektronickej formy testovania eTIMSS 2019 sa na Slovensku zapojilo  157 základných škôl, 374 učiteľov, 4 247 žiakov a ich rodičov, z toho bolo 2 087 dievčat a 2 160 chlapcov. Priemerný vek žiakov bol 10,4 roka. Medzinárodné meranie TIMSS sa uskutočňuje každé 4 roky. Testovanie realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v čase od 13. do 24. mája 2019.

 

Do medzinárodného testovania TIMSS 2019  pre 4. ročník sa zapojilo celkovo viac ako 335 000 žiakov a ich rodičov, 22 000 učiteľov a približne 11 000 riaditeľov škôl z 58 krajín (z toho 24 krajín EÚ a 29 krajín OECD) a 6 samostatných geografických regiónov sveta.

 

Významné zistenia

Medzinárodné porovnanie výsledkov Slovenska v TIMSS 2019

Slovenskí žiaci 4. ročníka základných škôl dosiahli v medzinárodnom teste z  matematiky v roku 2019 skóre 510 bodov, čo je významne lepší výsledok v porovnaní s priemerom škály TIMSS (500 bodov).  V porovnaní s predchádzajúcim meraním v roku 2015, keď slovenskí žiaci dosiahli v matematike 498 bodov, sa naši žiaci v TIMSS 2019 významne zlepšili až o 12 bodov.

V  prírodných vedách dosiahli naši 10-roční žiaci v TIMSS 2019 ešte vyššie skóre, 521 bodov, čo aj v tomto prípade potvrdilo významne vyšší výsledok ako priemer škály TIMSS. Výsledok slovenských žiakov je v roku 2019 na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcim cyklom v roku 2015.

"Veľmi oceňujem, že sme zlepšili výsledky našich žiakov v matematike, ako aj to, že sme znížili podiel žiakov, ktorí dosahujú najslabšie výsledky. Našim učiteľom za to patrí pochvala. Vidíme ale, že stále máme pred sebou kus cesty, aby sme zlepšili zručnosti a vedomosti našich žiakov v matematike a prírodných vedách. Považujem to za jeden zo spôsobov, ako napomôcť ich uplatneniu v dospelom živote a podporiť aj ich konkurencieschopnosť," zhodnotil výsledky merania minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

 

Výsledky Slovenska v  matematike a prírodných vedách v porovnaní s krajinami EÚ a OECD

V porovnaní s krajinami EÚ a OECD v matematike však dosiahli žiaci Slovenskej republiky (510 bodov) výsledok štatisticky významne nižší ako je priemer zúčastnených krajín (527 bodov) aj krajín OECD (529 bodov). V matematike sú naši 10-roční žiaci výkonovo porovnateľní so žiakmi  v Austrálii, Bulharsku, Taliansku, Kanade, Chorvátsku, Malte a Španielsku. Nižší výkon ako slovenskí žiaci dosiahli žiaci z 3 krajín EÚ/OECD. Naopak, významne lepšie výsledky dosiahli žiaci z 22 krajín EÚ/OECD (viac v Prílohe 1).

 

prírodných vedách dosiahli žiaci Slovenskej republiky (521 bodov) výsledok porovnateľný s priemerom zúčastnených krajín (522 bodov) aj OECD (526 bodov) (Príloha 1). V prírodných vedách sme na rovnakej úrovni vedomostí ako žiaci v Maďarsku, Írsku, Turecku, Chorvátsku, Kanade, Dánsku, Rakúsku, Bulharsku, Severnom Írsku, Holandsku, Nemecku a na Cypre.  Nižší výkon ako slovenskí žiaci dosiahli žiaci z 8 krajín EÚ/OECD, naopak významne lepšie výsledky dosiahli žiaci z 12 krajín EÚ/OECD.

 

Trendy vo výkone slovenských žiakov v doterajších meraniach TIMSS v matematike a prírodných vedách

Naši žiaci sa v roku 2019 významne zlepšili vo vedomostiach a zručnostiach v matematike oproti nameraným výsledkom na Slovensku v rokoch 2015 a 2007. V matematike sa výkon slovenských žiakov v poslednom meraní zlepšil oproti roku 2015 o 12 bodov, oproti roku 2007 sa zvýšil o 14 bodov. Výsledok žiakov bol v roku 2019 porovnateľný s výkonom v matematike v roku 2011. Aj napriek významnému zvýšeniu skóre v roku 2019, vo všetkých štyroch cykloch merania TIMSS sú dlhodobo výsledky slovenských žiakov v matematike pod úrovňou priemeru krajín EÚ aj OECD.

 

TIMSS 2019 matematika / Zdroj: NUCEM

 

V prírodných vedách dosiahli naši žiaci v roku 2019 porovnateľný výsledok s predchádzajúcim cyklom v roku 2015 aj s rokom 2007. V porovnaní s cyklom v roku 2011 je úroveň aktuálneho dosiahnutého skóre žiakov SR významne nižšia. Je potešiteľné, že výsledky našich žiakov v prírodných vedách v roku 2019 dosahujú úroveň priemeru krajín EÚ aj OECD.

 

TIMSS 2019 prírodné vedy / Zdroj: NUCEM

 

Najnižšia a najvyššia výkonnostná úroveň v matematike a prírodných vedách

V matematike môžeme v štúdii TIMSS 2019 konštatovať štatisticky významný pokles počtu slovenských žiakov v rizikovej skupine v porovnaní s predchádzajúcim cyklom v roku 2015. Do tejto najnižšej výkonnostnej skupiny však u nás stále patrí viac ako štvrtina žiakov 4. ročníka (29 % žiakov), hoci došlo k významnému zníženiu oproti roku 2015 (35 % žiakov). Približne 20 % žiakov dosahuje len nízku vedomostnú úroveň, ktorá zodpovedá základným matematickým vedomostiam a zručnostiam a 9 % žiakov v SR nedosahuje ani nízku úroveň a nemá tak ani základné matematické vedomosti a zručnosti. V priemere krajín EÚ predstavuje rizikovú skupinu 24 % žiakov a v priemere OECD je to 25 % žiakov.

 

Rizikovú skupinu žiakovprírodných vedách tvorí  na Slovensku 24 % žiakov 4. ročníka základnej školy (v priemere krajín EÚ je to 25 % žiakov a v priemere krajín OECD 24 % žiakov). V prírodných vedách sa podiel slovenských žiakov v rizikovej skupine oproti predchádzajúcemu cyklu v roku 2015 nezmenil.

 

Najväčší podiel našich žiakov na najvyššej úrovni je v prírodných vedách, kde máme 7 % žiakov rovnako ako v priemere krajín EÚ (7 %), ale je nižší ako v priemere krajín OECD (9 %). V matematike máme menej žiakov, ktorí dosahujú najvyššiu úroveň výkonu, je to 5 % (podobne ako v predchádzajúcich cykloch). Tu stále významne zaostávame aj za priemerom krajín EÚ 9 %, aj za priemerom krajín OECD 11 %.

 

Ďalšie zistenia

Z hľadiska porovnania výsledkov chlapcov a dievčat môžeme konštatovať, že tak ako vo väčšine krajín EÚ/OECD, aj u nás chlapci opäť dosiahli v porovnaní s dievčatami významne lepší výsledok v matematike, čo platí o každom doteraz realizovanom cykle štúdie TIMSS. V prírodných vedách dosiahli na Slovensku chlapci aj dievčatá v poslednom cykle porovnateľný výkon.

Z hľadiska vplyvu socioekonomického zázemia na výsledky žiakov možno na základe výsledkov TIMSS 2019 pozorovať, že na Slovensku má stále silný vplyv rodinné zázemie na vzdelávanie a výsledky žiaka. 19 % slovenských žiakov pochádza z rodín zaradených do kategórie s najvyšším socio-ekonomickým statusom (veľa zdrojov vzdelávania) a ich priemerný výsledok bol v matematike 560 bodov, v prírodných vedách 574 bodov. Do kategórie priemerne zdrojov vzdelávania patrí 74 % našich žiakov a ich priemerné skóre v matematike bolo 507 bodov a v prírodných vedách 520 bodov. V kategórii žiakov s najnižším socio-ekonomickým zázemím (málo zdrojov vzdelávania) sa na Slovensku nachádza 7 % žiakov a ich priemerný výkon v matematike bol iba 416 bodov, v prírodných vedách len 396 bodov. Oproti predchádzajúcemu cyklu v roku 2015 môžeme pozorovať významné zlepšenie úrovne vedomostí a zručností z matematiky o 9 bodov u žiakov z rodín s priemerným socio-ekonomickým zázemím (priemerne zdrojov vzdelávania). V ďalších dvoch kategóriách (veľa a málo vzdelávacích zdrojov) nedošlo k významnej zmene v úrovni vedomostí.

Slovenská republika zostáva aj v tomto cykle medzi krajinami, v ktorých je viac ako 140 bodový rozdiel v dosiahnutých výsledkoch v matematike medzi kategóriami veľa a málo zdrojov vzdelávania, rozdiel je v našom prípade 144 bodov. Spolu so Slovenskom sem patrí aj Turecko (175 bodov) a Maďarsko (142 bodov). Obe krajiny však aj napriek tomu dosiahli celkovo významne lepšie výsledky z matematiky v porovnaní so Slovenskom.

 

Zameranie štúdie TIMSS

V školskom roku 2018/2019 sa na Slovensku uskutočnil už siedmy cyklus medzinárodnej štúdie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied. Štúdia sa uskutočňuje pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania, ktorá organizuje rozsiahle komparatívne štúdie v oblasti vzdelávania už od roku 1960.

Štúdia TIMSS sa uskutočňuje od roku 1995. V štvorročných cykloch skúma úroveň vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied  žiakov štvrtého a/alebo ôsmeho ročníka základných škôl. Na Slovensku prvé tri testovania prebehli na vzorke žiakov ôsmeho ročníka, v roku 2007, 2011,  2015 a 2019 boli testovaní žiaci štvrtého ročníka. TIMSS vychádza z učebných osnov a hodnotí, v akom rozsahu sa odzrkadľujú vo vedomostiach žiakov v konkrétnych obsahových oblastiach (čísla, geometrické útvary a meranie, zobrazovanie údajov, živá príroda, neživá príroda, náuka o Zemi). Testové úlohy sú hodnotené na základe získaných poznatkov žiakov, cez ich schopnosť vedomosti aplikovať až po zdôvodnenie výsledku.

 

Ďalšie informácie o výsledkoch slovenských žiakov v štúdii TIMSS 2019, prehľad výsledkov krajín,  ukážky úloh, ktoré žiaci riešili a iné porovnania nájdete tu: www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/timss/cyklus

Čítajte viac o téme: Medzinárodné testovania
Zdieľať na facebooku