Konferencia Aký otec, taký syn ukázala, že mužov zaujíma, ako vychovávať synov

Konferencia Aký otec, taký syn potvrdila, že záujem otcov o výchovu synov.
Konferencia Aký otec, taký syn potvrdila, že záujem otcov o výchovu synov. / Foto: Bigstock

Bratislava, 4.7. 2018 - V Bratislave sa minulú sobotu konala prvá konferencia venovaná otcovstvu, výchove a vzdelávaniu chlapcov - AKÝ OTEC, TAKÝ SYN. Medzi jej hosťami bolo takmer 70 % mužov.

 

Prednášajúci odborníci hovorili napríklad o úlohe otcov v dnešnom svete, venovali sa rozdielom vo vývoji psychiky a v správaní  chlapcov a dievčat, upozornili na to, ako tieto rozdiely ovplyvňujú prístupy vo výchove oboch pohlaví. S tým veľmi úzko súvisí aj téma postavenia chlapcov v slovenskom školskom systéme, kde intenzívne chýbajú mužské vzory.

 

Konferenciu otvárala psychologička a koučka Silvia Langermann. Rozdiely v myslení mužov a žien vidí v odlišnom fungovaní našich mozgových hemisfér. To sa odráža napríklad v schopnosti žien riešiť niekoľko úloh paralelne. Mužom je zase prirodzenejšia sústredenosť na splnenie jednej úlohy. „Žena môže povedať 6 - 8 tisíc slov denne, kým u mužov je to len 2 - 4 tisíc slov,“ uviedla  Silvia Langermann. Upozornila aj na skutočnosť, že v súčasnosti je silný tlak na mužov i ženy, aby sme boli rovnakí. Ako však zdôraznila, táto rovnakosť nám nie je prirodzená.

 

Fyzioterapeutka, ergoterapeutka a špeciálna pedagogička Eva Matějíčková poukázala na to, že ľudský mozog je nastavený na prekonávanie prekážok. Povzbudila rodičov, aby vytvárali situácie a podmienky na to, aby deti od útleho veku mohli vykonávať užitočnú prácu, pri ktorej majú priestor rozvíjať koordináciu jednotlivých zmyslov a vzájomnú spoluprácu pre dosiahnutie nejakého cieľa.

 

Rozdielom v prístupe vo výchove  chlapcov a dievčat sa venoval psychológ, lektor a psychoterapeut Milan Studnička – vysvetlil, že rivalita medzi chlapcami v predškolskom veku je prirodzená a je potrebné jej dať priestor, vďaka nej chlapci neskôr lepšie zvládajú konflikty. Chlapcov odporúča viesť k spolupráci postupne, počas ich dozrievania. Za dôležité považuje oceňovať ich za prístup a nie za dosiahnutie cieľa. V dospelosti tak nemajú potrebu si niečo dokazovať drahým autom či pozíciou v zamestnaní.

Milan Studnička vo svojej ďalšej prednáške Prečo chlapci vyhľadávajú hry a ako im to môže ublížiť, upozornil, že ak chlapci v ranom detstve nemajú priestor pre chlapčenské hry a vybitie agresivity, hľadajú ho následne v počítačových hrách. Hľadajú dobrodružstvo a energiu vo virtuálnom svete. Reálny svet sa tak pre nich stáva ten virtuálny, lebo v ňom žijú naplno. Ak chcú rodičia vtiahnuť svoje deti späť do reálneho sveta, musia najskôr urobiť krok smerom k nim. Vnoriť sa a zažiť s nimi ich virtuálny svet, hrať s nimi ich obľúbené počítačové hry. Vďaka tomu si vytvoria priestor pre komunikáciu a postupne sa im podarí dieťa vtiahnuť aj do iných aktivít.

 

O tom, aké dôležité je vytvárať deťom hranice, hovorila Monika Stehlíková zakladateľka značky BodyTalk. Vysvetlila, že hranice sa stavajú, aby si ich dieťa neskôr vedelo vytvárať samo. Hranice musia byť dobre premyslené a jasne dodržiavané. Pri zadaní pravidiel by si rodičia mali premyslieť, či je pre nich dané pravidlo dôležité a či majú silu a podmienky ho dodržiavať.

 

Prednáška Mileny Mikulkovej, ktorá pôsobí ako sociálna pedagogička, mediátorka, lektorka, koučka, vzťahová a výchovná poradkyňa priniesla veľa praktických rád rodičom, ale aj partnerom. Uviedla napríklad, že angažovanosť otca vo výchove detí bude taká, do akej miery to dovolí matka. Hovorila tiež o tom, že súčasným deťom chýbajú hranice a rešpekt - sú vystavené záťaži zo slobody. “Chceme, aby sa našim deťom žilo lepšie ako nám. Minimalizujeme im nepohodlie, námahu a riziko, a to vedie k nude z bezpečia. Takíto ľudia sú náchylnejší vyhľadávať adrenalínové športy, perverzné sexuálne zážitky, majú sklon k sebapoškodzovaniu. Sú to náhražky, ktoré im dávajú pocit, že žijú.”

 

Témy vzdelávania a školstva otvoril vo svojej prednáške Andrej Burianek zo Združenia pre rozvoj rodiny, o.z. Prezentoval informácie o vývoji ukončeného vysokoškolského vzdelania u mužov. Zatiaľ čo v USA sa pomer mužov s ukončeným VŠ vzdelaním preklopil v prospech žien ešte v roku 1981, na Slovensku tento trend nastúpil od roku 2004 a v Českej republike v roku 2011. Príčin tohto vývoja môže byť popri emancipácii žien niekoľko. U chlapcov môžeme pozorovať väčšiu náchylnosť k závislostiam (PC, porno), neschopnosť prijať dôležité životné záväzky, oneskorené dospievanie (syndróm Petra Pana). Nechcú prijať zodpovednosť, hľadajú únik a zábavu. Tieto javy sú podmienené výraznou neprítomnosťou otca, absenciou pozitívnych mužských vzorov. Jednou z úloh otca vo výchove je stavať prekážky, aby mal syn šancu rásť.

 

Ján Balážia svojím autentickým príbehom ponúkol účastníkom podnety na zamyslenie:

„Pre chlapca platí, že mužnosti sa musí učiť priamo od muža. To čo sa učí, keď chýba otec, je mužstvo cez filter ženstva. Som presvedčený, že len tým sa dá vysvetliť hnev, ktorým sú mnohí chlapci naplnení,“ vysvetlil.

„Rovnako ako materskú lásku nemožno spoznať len z rozprávania, tak ani otcovskú lásku nemožno spoznať bez toho, aby sme ju skutočne precítili a prežili. V skutočnosti tu ide o viac, než o lásku, ale celú škálu mužských vlastností, energie a sily, ktoré sa dajú spoznať len priamym kontaktom,“ povedal.


Jiří Halda špeciálny pedagóg a personálny poradca svojským humorom  uštedril kritiku súčasnej voľnej výchove: „To, na čo zomrieme nie sú problémy imigrácie, ale nehorázne obskakovanie a obsluhovanie detí.“ Dodal, že súčasní rodičia neučia deti, aby sa tešili z toho, že sú samostatné. „Deti, ktoré obskakujeme, sa o nás v starobe nepostarajú,“ povedal Halda.

 

Záver konferencie patril rečníkom z oblasti vzdelávania. Vladimír Burjan, ikona slovenského školstva a zakladateľ spoločnosti EXAM testing, hovoril o stave a dôsledkoch prílišnej feminizácie v slovenskom školstve. Prítomných oslovil myšlienkou, že na Slovensku máme vlastne len dievčenské školy, do ktorých prijímame aj chlapcov. Uviedol tiež, že chlapci síce majú na vysvedčení v priemere horšie známky, no vo vedomostných testoch, ktoré jeho spoločnosť realizuje už niekoľko rokov, vo väčšine predmetov preukazujú lepšie vedomosti ako dievčatá. Z viacerých nevýhod, ktorými sú chlapci konfrontovaní v školách, spomenul napríklad, že škola je nastavená na verbálnu komunikáciu, čo nahráva dievčatám, triedne kolektívy sú tvorené zrelšími dievčatami a menej zrelými chlapcami, ďalšími nevýhodami sú nedostatok pohybu, dôraz na disciplínu, konformnosť, či plnenie pokynov.

 

Ján Vepřek zo základnej školy Navis v Prahe zhrnul vo svojom vystúpení viaceré témy, vyzdvihol, že nová doba nám dáva nové výzvy. Pre postavenie žien v spoločnosti sa urobilo veľa dobrého, avšak prišiel čas pozrieť sa na výchovu a vzdelávanie aj z pohľadu mužov. Ako jednu z možností pre zacielenie na potreby chlapcov uviedol aj oddelené vzdelávanie, ktoré je známe viac v zahraničí.

 

Program konferencie obohatil Karol Suchánek, poradca v oblasti cyber security, ktorý účastníkom praktickým a zábavným spôsobom predstavil, na čo si treba dávať pozor vo virtuálnom svete a tiež aké nástroje je dobré využívať pre minimalizáciu rizík. Jeho prednáška bola malým zahriatím, pred vážnou témou súčasnej doby, ktorou je únik detí do virtuálneho sveta.

 

Konferenciou sprevádzal moderátor Peter Podlesný šéfredaktor neštandardného pánskeho magazínu Mužom.sk, pre mužov, ktorí premýšľajú.

 

Konferencia otvorila mnohé témy, ktoré doteraz neboli predmetom spoločenskej debaty, preto jej organizátori do budúcnosti vidia priestor ísť  viac do hĺbky a podnietiť väčšiu diskusiu aj v rámci samotnej konferencie. „Prvý ročník bol pre nás tak trocha aj skúškou záujmu mužského publika o rodičovské témy, a preto sme nadšení, že sa nám podarilo vytvoriť formát, ktorý ho pritiahol. Už teraz vieme, že toto publikum chce vedieť viac a aj aké ďalšie témy si žiada. Súčasná doba kladie veľký dôraz na zohľadnenie individuality dieťaťa vo výchove a vzdelávaní. Rešpektovanie prirodzených odlišností medzi chlapcami a dievčatami je preto pre rozvíjanie individuality kľúčové. Tiež sme presvedčení, že posilnenie rodičovskej role mužov v spoločnosti je potrebné pre upevnenie manželských, či partnerských vzťahov,“ dodáva na záver hlavná organizátorka a autorka myšlienky konferencie Katarína Rácz z občianskeho združenia ASROW.

 


Organizátorom podujatia bolo Občianske združenie ASROW, o. z. (Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie) bolo založené v roku 2010 rodinami, ktoré sa rozhodli poskytnúť deťom čo najlepšie vzdelanie v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu k hodnotám, v duchu kresťanských hodnôt a v úzkej spolupráci s rodičmi. ASROW, o. z., je zriaďovateľom materskej školy Pramienok v Bratislave v Petržalke. Vo svojich výchovno-vzdelávacích projektoch venuje pozornosť rozvoju charakteru a získavaniu životných kompetencií už od predškolského veku, keď sa kladú základy osobnosti každého človeka. Vo vzdelávaní sa zameriava na koncepty, ktoré rešpektujú individualitu každého dieťaťa, vychádzajúcu z jeho povahy, rodinného zázemia, ale aj pohlavia.  Jeho cieľom je realizovať vzdelávacie projekty - zakladať materské, základné a stredné školy, ktoré budú fungovať na týchto princípoch výchovy a vzdelávania. Keďže naše školy sú partnermi rodičov nielen vo vzdelávaní, ale aj vo výchove detí, zaoberáme sa aj otázkou výchovy, ktorej základy sa kladú v rodine.
Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku