Digitálne zručnosti sú dnes kľúčom k úspechu

Podľa rozsiahleho prieskumu spoločnosti Microsoft sa záujem dievčat o štúdium matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky zhoršuje od 12 rokov a kriticky klesá vo veku od 15 do 21 rokov v celej Európe.
Podľa rozsiahleho prieskumu spoločnosti Microsoft sa záujem dievčat o štúdium matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky zhoršuje od 12 rokov a kriticky klesá vo veku od 15 do 21 rokov v celej Európe. / Foto: Bigstock

Bratislava, 13. február 2018 – Slovensko dlhodobo bojuje s nedostatkom odborníkov v technických a prírodovedných smeroch, no napriek tomu prichádzame o talenty. V diskusii za okrúhly stolom pod vedením IT Asociácie Slovenska a spoločnosti Microsoft sa preto zišli zástupcovia štátneho, komerčného a neziskového sektora, aby spoločne dospeli k odporúčaniam a krokom, ktoré by tento nepriaznivý trend na trhu práce zvrátili.


Podľa prieskumu spoločnosti Microsoft si vie viac ako 45 % dievčat na slovenských základných školách predstaviť kariéru vo vede a technike, chýba im však podpora najbližšieho okolia – najmä od rodiny a učiteľov. Podľa zistení dievčatá strácajú záujem o technické odbory okolo 12 roku a ženy sú vo vede a technológiách stále v menšine. Diskusia za okrúhlym stolom sa preto venovala nielen otázkam zvyšovania podielu výučby digitálnych zručností, ale aj väčšej podpore dievčat a mladých žien v štúdiu vedy a techniky .

 

Tieto dve oblasti sú považované za rozhodujúce pri riešení nedostatku odborníkov na trhu práce, ktorému už dnes chýba viac ako 13 000 IT špecialistov a v budúcnosti toto číslo ďalej porastie. Podľa odhadov Európskej komisie si bude v roku 2020 až 90 % pracovných miest vyžadovať určitý stupeň digitálnych zručností, pričom týkať sa to bude všetkých odvetví hospodárstva, nielen IT odborov. Rozvoj digitálnych zručností má preto pomôcť mladým ľuďom uspieť a byť konkurencieschopnými na trhu práce, čo zároveň pozitívne ovplyvní aj ekonomiku.

 

Úroveň digitálnych zručností a vedomostí obyvateľstva pravidelne testuje IT Fitness Test IT Asociácie Slovenska, ktorý aj v roku 2017 overil schopnosť účastníkov a predovšetkým študentov na základných a stredných školách pracovať s počítačom, skúmal vedomosti o internete, sociálnych sieťach, online bezpečnosti či online marketingu. Úspešnosť Slovákov nad 15 rokov v ňom oproti roku 2015 klesla v priemere až o 3 %. Ani štúdium informatických odborov sa neteší takému záujmu, aký si žiada budúcnosť, v ktorej sa rola informačných a komunikačných technológií budú naďalej zvyšovať. ,,Tento trend ma ako zástupcu IT sektora neteší. Bez toho, aby sme ovládali informačné technológie sa nebude dariť krajine, firmám ani jednotlivcom. Čo sa týka informatických povolaní, obavy, ktoré z nich majú mladí ľudia a predovšetkým dievčatá, sú neopodstatnené. IT ponúka široké spektrum pozícií, v ktorých sú ženy veľmi úspešné. A zamestnávatelia ponúkajú nielen zaujímavú prácu, slušné platy a dlhodobú stabilitu, ale postupne čoraz viac aj možnosti ako práca z domu alebo čiastočné úväzky,“ zdôraznil Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska.

 

Príkladom takejto spolupráce je projekt spoločnosti Microsoft s neziskovou organizáciou Aj Ty v IT Akadémia programovania či workshopy DigiGirlz, ktorých bránami prešlo už 380 stredoškoláčok. ,,Digitálne zručnosti sa snažíme rozvíjať aj v našom Študentskom trénerskom centre, v rámci súťaže KODU Cup či počas podujatia Hodina kódu. Nie je však naším cieľom, aby sme z každého vychovali programátora, ale chceme mladým poskytnúť príležitosť rozvíjať si logické myslenie, kreativitu, predstavivosť a schopnosť nachádzať riešenia, čím sa zvyšujú ich šance na úspešnú kariéru,“ dodala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva, Microsoft Slovensko.

 

Odporúčania pre rozvoj digitálnych zručností

Diskusia za okrúhlym stolom s odborníkmi, ktorí zastrešovali rôzne oblasti (NUCEM, ŠIOV, IT Asociácia ako stavovská organizácia, akademické prostredie zamerané na prípravu budúcich učiteľov, firemný sektor, učitelia, neziskový sektor) priniesla tieto odporúčania na riešenie diskutovanej problematiky:

 

Zmeny v systéme školstva

 • Integrovať digitálnu vzdelanosť do širšieho kurikula.
 • Zjednotenia vzdelávacích programov aj v prípade STEM predmetov
 • Vytvoriť viac príležitostí pre výučbu IKT na školách aj mimo nich.
 • Klásť väčší dôraz na STEM ako súčasť stratégie na rozvoj digitálnych zručností.

 

Zmeny v oblasti vzdelávania

 • Využiť nové technológie na podnietenie záujmu o STEM.
 • Digitálne technológie nám umožňujú pracovať interdisciplinárne a prepájať vyučovacie predmety.
 • Školiace programy pre učiteľov, ktoré pomôžu urobiť vyučovací proces interaktívnejší. Učitelia sa potrebujú cítiť komfortne a mať oporu v zavádzaní technológií do svojich tried, potrebujú pomoc, aby využívali technológie vizionársky a dláždili im cestu ku kvalitnejšiemu vyučovaniu a lepším výsledkom študentov.
 • Vniesť do tried kreatívnejšie postupy a praktické zážitky. Pracovať so žiakmi v menších skupinách.
 • Vniesť do tried viac riešenia problémov, viac kreativity a viac príležitostí na používanie technológií.

 

Zmeny v spolupráci so súkromným sektorom

 • Spojiť sa so štátom a neziskovým sektorom na podporu aktivít rozvíjajúcich digitálnu vzdelanosť.
 • Viditeľnejšie vzory. Potrebujeme viac vzorov z oblasti STEM, ktoré by dokázali inšpirovať dnešných študentov
 • Využívať potenciál a know-how firiem pri realizácii projektov zameraných na rozvoj zručností pre priemysel 4.0
 • Podporiť aktívnych a inovatívnych učiteľov v školstve a zabrániť tak ich odlivu do súkromného sektora.
 • Umožniť žiakom/dievčatám praktickú osobnú skúsenosť zo stáží či praxe v IT firmách.

 

Zmeny v spoločenskom vnímaní STEM povolaní

 • Zapojiť médiá, ktoré dokážu žiakov motivovať. Učiteľ a rodič totiž nie sú v tomto dostatočným motivátorom. Vonkajšia motivácia detí síce vzrástla (deti si uvedomujú, že STEM má význam), ale vnútorná motivácia klesla (deti vyučovanie chémie, fyziky nebaví).
Zdieľať na facebooku