Ku školskej reforme prišlo takmer 4000 pripomienok

  Foto: Shutterstock

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ sa skončil 15. mája 2017. Prostredníctvom online formulára bolo podaných celkovo 3 975 pripomienok. Pripomienky pridávali fyzické osoby, učitelia, ale aj ďalší zamestnanci v oblasti školstva a vzdelávania. Podnety tak prichádzali nielen od organizácií a združení, ale aj od jednotlivých občanov, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní na Slovensku. Najviac pripomienok bolo podaných k oblasti regionálneho školstva a týkali sa napríklad platov učiteľov, technického vybavenia tried, potreby  individuálneho prístupu k  žiakom, povinného vzdelávania, celonárodného testovania žiakov a iného.

Po ukončení verejného pripomienkovania autori doručené podnety vyhodnotia a relevantné pripomienky zapracujú. Už 22. mája sa bude konať rokovanie o návrhu dokumentu na pôde školského výboru v Národnej rade Slovenskej republiky (Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport) – ako pokračovanie tzv. okrúhlych stolov konzultačného procesu tak, aby aj tieto pripomienky mohli byť vyhodnotené a zapracované. Následne vyjadrenie k definitívnemu autorskému dokumentu zaujme ministerstvo školstva.

 

Až po tomto procese bude známy finálny dokument. Toto znenie dokumentu bude  predložené na rokovanie vlády, ako aj do Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Jednotlivé opatrenia sa rozpracujú do akčných plánov, ktoré budú obsahovať konkrétne úlohy a ich finančné  zabezpečenie, rovnako ako časový rámec realizácie.

 

Od oficiálneho predstavenia dokumentu sa o materiáli pravidelne diskutovalo – nielen prostredníctvom online formulára, ale aj osobne na rôznych fórach. Autori sa vyjadrovali na samostatných odborných stretnutiach a diskusia prebiehala aj na odborných debatách priamo na ministerstve za účasti ministra školstva. K materiálu mohla stanovisko zaujať osobne aj laická verejnosť – za týmto účelom ministerstvo školstva zorganizovalo verejné diskusie s autormi, ktoré boli dostupné aj pre širokú verejnosť. Rezort školstva chcel takýmto spôsobom ponúknuť odborníkom i širokej verejnosti čo najväčší priestor, ako ovplyvniť finálnu podobu tohto zásadného dokumentu.

 

Pripomienky podali napríklad zástupcovia materských, základných, stredných, špeciálnych či vysokých škôl, školských zariadení, zástupcovia samosprávy, ako aj zástupcovia rôznych združení, profesijných organizácií a iniciatív - Zväz automobilového priemyslu SR, Asociácia priemyselných zväzov, Rada vysokých škôl SR, Rada Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, Rada mládeže Slovenska, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Slovenská matematická spoločnosť, ale aj samotní rodičia a študenti.

 

Návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť

vyjadriť sa k jeho jednotlivým cieľom a opatreniam. Za týmto účelom zverejnilo ministerstvo aj sériu krátkych videí s autormi, ktoré majú za cieľ vysvetliť jednotlivé zámery dokumentu. Na základe zaslaných pripomienok a podnetov sa predložený autorský návrh materiálu bude teraz dopracovávať. Verejné pripomienkovanie sa oficiálne skončilo 15. mája 2017.

Čítajte viac o téme: Reforma školstva
Zdieľať na facebooku