Rezort školstva odporúča školám vytvorenie plánu adaptačného obdobia

Adaptačný proces by mal trvať dva až tri týždne.
Adaptačný proces by mal trvať dva až tri týždne. / Foto: Bigstock

Bratislava 13. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR odporúča školám, aby pred avizovaným návratom žiakov do škôl vytvorili plán adaptačného a poadaptačného obdobia do konca školského roku. Rezort školstva uvádza, že adaptačným procesom musí prejsť každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch až troch týždňov. Avšak aj po tomto adaptačnom období je potrebné, aby boli adaptačné prvky realizované až do ukončenia školského roka. Vyplýva to z metodického usmernenia pre pedagogickú oblasť s názvom Návrat žiakov do škôl, zverejneného na webe rezortu školstva.
      

Školy si podľa rezortu školstva majú pred návratom starších žiakov do škôl naplánovať organizáciu prevádzky školy, protiepidemické opatrenia, personálne kapacity či prevádzku školského klubu detí. Podľa ministerstva si školy majú určiť hlavné pravidlá a postupy adaptačného obdobia po nástupe do školy. Ide napríklad o pravidelné hodiny s triednym učiteľom, pohybové aktivity a aktivity vo vonkajšom prostredí či nehodnotenie a neklasifikovanie žiakov v adaptačnom období.
      

Okrem toho sa majú školy pripraviť na to, že po adaptačnom období žiakov končiacich ročníkov (8. a 9. ročník), pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, sa vrátia v skorom čase do školy aj žiaci ostatných ročníkov druhého stupňa. Ministerstvo školstva odporúča, aby počas posledného týždňa dištančného vzdelávania nezadávali učitelia žiakom nové úlohy.
      

Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie. Medzi zásady adaptačného obdobia patrí, že prvý týždeň sa má venovať socializácii, okrem toho aj to, že prvé dva týždne majú byť bez skúšania, hodnotenie žiakov sa má realizovať len slovne. Prvé dva až tri týždne sa podľa rezortu školstva nemajú písať ani písomky a testy.
      

Počas prvého adaptačného týždňa sa má upraviť školský rozvrh a zaradiť doň priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácii a spolupráci. Školy majú umožniť konzultácie so školským psychológom nielen žiakom, ale aj ich rodičom. Triedni učitelia, prípadne tiež asistenti učiteľa, majú stráviť čo najviac času vo svojej triede.
      

Po skončení adaptačného obdobia sa učitelia majú vrátiť k normálnemu rozvrhu. "Dajte žiakom priestor na postupný nábeh do klasického režimu, pričom budete využívať napríklad skupinovú prácu, vzájomné učenie, vhodné digitálne nástroje, učebné pomôcky. Udržujte dobrú komunikáciu s rodičmi tak, ako ste si ju zaužívali pri dištančnej výučbe," uvádza rezort školstva v metodickom usmernení pre pedagógov.
      

Od pondelka 19. apríla sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl okrem čiernych okresov. Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do regionálneho COVID automatu. V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl.

Čítajte viac o téme: Koronavírus, Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku