Články: Pre študentov
O projekte

 

Prihláška na štúdium na stredné školy a podmienky prijímacieho konania

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

01.3.2016 |

Žiaci základných škôl a ich rodičia sa v týchto dňoch rozhodujú, akú strednú školu si vyberú. Prečítajte si aktuálne základné informácie o podaní prihlášky na strednú školu i o procese prijímacieho konania.

 

Prihlášku podobne ako po minulé roky i tento možno podať na dve stredné školy a dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

 

Ako základnú informáciu o prijímacom konaní na stredné školy uvádzame vybraté časti školského zákona č.245/2008 Z. z.

 

a) Podľa § 63 ods. 1 školského zákona uchádzač alebo jeho zákonný zástupca môže podať dve prihlášky na štúdium na tlačive schválenom MŠ SR na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods.7 školského zákona (vysvetlenie v bode i).

 

b) Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, a zručností alebo nadania, do 10. apríla na ostatné na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.

 

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu:

a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

 

b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

 

c) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie v bode b).

 

d) Pri prijímaní žiaka na strednú školu, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 % rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Toto sa nevzťahuje na školu kde je potrebné pri prijímacích skúškach overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

e) Prijímacia skúška sa koná z predmetov ktoré určí ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl (ak sa jedná o Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách).

 

f) Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín prihlási na strednú školu s vyučovacím jazykom slovenským, prijímacie skúšky koná z jazyka slovenského a literatúry a z ďalšieho predmetu v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške.

 

g) Termíny prijímacích skúšok na stredné školy, na ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadanie určí riaditeľ strednej školy v čase od 25. marca do 15. apríla.

 

h) Termíny konania prijímacích skúšok na školy, na ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

 

i) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 

j) Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou a to len na jednej strednej škole.

 

k) Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

 

Školské výpočtové strediská v rámci CVTISR spracujú a zverejnia kritériá prijímacích skúšok, vrátane podmienok na prijatie bez prijímacích skúšok, ktoré im zašle riaditeľ školy. WWW stránka školských výpočtových stredísk je http://www.svs.edu.sk/

 

Rozhodovanie o prijatí žiaka

Rozhodnutie o prijatí žiaka sa riadi podľa §67 školského zákona.

(1) O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.

 

(2) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.

 

(3) Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.

 

(4) Riaditeľ strednej odbornej školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne: a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a b) ostatných uchádzačov

 

(5) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 5 a 7 (t.j. ak na prijatie uchádzača treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie, riaditeľ strednej školy určí na toto overenie termín v čase od 25. marca do 15. apríla, alebo keď riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna.

Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.),pri ostatných prijímacích skúškach podľa § 66 ods. 6 do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.

 

Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom 11) zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Riaditeľ odošle prijatému uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do 3 pracovných dní.


Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej alebo súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Dôležité termíny

  • 25. marec až 15. apríl 2016 – overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača, konkrétny termín skúšok si určí každá škola
  • 9. máj 2016 (pondelok) – prvý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v utorok 10. mája
  • 12. máj 2016 (štvrtok) – druhý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v piatok 13. mája
  • 6. jún 2016 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok
  • 21. jún 2016 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v stredu 22. júna

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky, Prihlášky na stredné školy
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.