Ako napísať záverečnú prácu krok za krokom

Ak začínate s písaním bakalárskej alebo diplomovej práce, venujte čas aj dôslednej príprave. 
Ak začínate s písaním bakalárskej alebo diplomovej práce, venujte čas aj dôslednej príprave.  / Zdroj: Pexels

Ak začínate s písaním bakalárskej alebo diplomovej práce, venujte čas aj dôslednej príprave. 

 

Aby ste napísali naozaj dobrú záverečnú prácu je potrebné nechať si na ňu dostatok času a starostlivo sa zamerať na všetky etapy písania záverečnej práce. Kvalitne spracovaná záverečná práca má nasledujúce vlastnosti:

 • okrem iného rieši existujúci problém v spoločnosti, inštitúcií, organizácii, vláde.. atď.,
 • má správne stanovenú hypotézu,
 • téma a ciele práce sú jasné a konkrétne,
 • nepoužíva nejasný jazyk,
 • vyhýba sa prvej osobe („Podľa môjho názoru“),
 • zaujíma jasné stanovisko k danej problematike a zároveň jasne zdôvodňuje svoj postoj,
 • záver práce je založený na dôkazoch.
   

Ako postupovať pri písaní dobrej záverečnej práci

Nasledovný zoznam krokov vám môže uľahčiť písanie záverečnej práce.


1. Zber informácií

Urobte si predbežný prieskum materiálov k svojej téme. Vyberte si spoľahlivé a renomované zdroje. Medzi spoľahlivé a renomované zdroje patria vedecké knihy a články, ktoré nájdete v knižnici, v online akademických databázach (napríklad Academic Search Complete, JSTOR, World Cat atď.) alebo v Google Scholar či research gate. Nepoužívajte zdroje ako Wikipedia, osobné blogy alebo iné neakademické webové stránky. Dobrým spôsobom, ako zistiť, či je zdroj spoľahlivý, je zistiť viac o autorovi. Môžete si tiež pozrieť v Centrálnom registri záverečných prác iné práce na podobnú tému od iných študentov a zistiť, aké zdroje pri tejto téme spracovali.

 

2. Analýza získaných informácií

Po dôkladnom zmapovaní dostupných informácií, výskumov a materiálov je potrebné vyhodnotiť, ktoré z nich použijete vo svojej práci, a v akej forme.


3. Stanovenie hypotézy a výskumných otázok

Hypotéza je určitý odborný odhad o tom, aké výsledky práca prinesie. Je to vlastne predikcia záverov výskumu. Nejde však o hádanie. Ide o odbornú predpoveď, tá musí byť premyslená, reflektovaná a zdôvodniteľná. Základné pravidlá formulovania hypotéz:

 • hypotéza je vždy oznamovacia veta,
 • obsahuje dve premenné,
 • jedna premenná má dve roviny, medzi ktorými je vzťah vyjadrený 2. stupňom prídavného mena alebo príslovky (menší ako, slabší ako, intenzívnejšie ako a pod.), druhá premenná nemá roviny, napríklad: Študenti, ktorí raňajkujú majú lepšie výsledky v škole ako tí, ktorí neraňajkujú.
 • premenné sa dajú presne zisťovať (merať).

 

4. Stanovenie cieľov

Cieľom každej záverečnej práce je potvrdiť, prípadne zamietnuť stanovenú hypotézu. To je možné docieliť stanovením hlavného cieľa. Ale okrem hlavného cieľa je možné stanoviť si aj čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa. V úvode práce potom môžete konštatovať, čo bolo pri písaní vašej práce hlavným cieľom, napríklad: Cieľom tejto práce bolo dokázať vplyv fajčenia u žien na nízku pôrodnú hmotnosť novorodencov.


5. Definovanie štruktúry práce

Pokúste sa vypracovať predbežné rozvrhnutie kapitol a podkapitol. V záverečných prácach by nemali ísť do hĺbky viac ako do tretej úrovne. To znamená:

1. Hlavná kapitola

1.1. Podkapitola druhej úrovne

1.1.1. Podkapitola tretej úrovne.

 

Pri bakalárskych a diplomových prácach sa odporúča prácu rozčleniť na maximálne 3-4 kapitoly. Pamätajte na to, pri počiatočnom rozvrhovaní získaných informácií.


6. Písanie jednotlivých kapitol

Začnite písať po vetách, ktoré vám postupne prichádzajú na myseľ. Pridávajte odseky, nemusíte písať postupne kapitolu za kapitolou. Vždy keď narazíte na zaujímavú informáciu, ktorú by ste potrebovali vložiť do práce, nájdite jej vhodné miesto a odcitujte, či parafrázujte text, tak aby vám zapadol do kontextu práce. Aj keď sa vám na začiatku môže práca zdať nesúrodá, postupne začnú jednotlivé odseky na seba nadväzovať, až vznikne ucelený text.


7. Napísanie úvodu, záveru a abstraktu

Úvod je veľmi dôležitá časť práce. Je to vlastne prvá kapitola, ktorú si váš školiteľ i oponent prečítajú. Už podľa toho, ako je úvod napísaný si môžu urobiť názor na vašu prácu. Je preto dôležité venovať mu náležitú pozornosť. Úvod by mal mať rozsah 1- 2 strany.  Záver je úplne poslednou časťou záverečnej práce. Záver by mal byť stručný a pútavý v rozsahu na 1-2 strany. Snažte sa čitateľovi umožniť jasné pochopenie toho, čo ste v práci dosiahli. Všetky tieto časti je potrebné písať, až keď je vaša práca kompletná.


8. Kontrola jednotlivých kapitol a podkapitol

Zhodnoťte, či názvy všetkých kapitol a podkapitol naozaj vystihujú text a informácie, ktoré obsahujú. Nemajte obavy z toho, na koniec ešte preskupiť, či premenovať niektoré kapitoly a podkapitoly, ak výsledkom bude výstižnejší nadpis.


9. Záverečné doladenie textu práce

 • Uistite sa, že sú všetky časti práce správne zoradené.
 • Nechajte si dostatok času na korektúry.
 • Zdokonaľte svoju prácu a uistite sa, že neobsahuje pravopisné a gramatické chyby


10. Kontrola citácií a spísanie zoznamu bibliografických prác

Skontrolujte, či máte naozaj uvedené všetky zdroje pri informáciách, ktoré ste prebrali od iných. Následne napíšte zoznam použitej literatúry. Pamätajte na to, že všetky použité zdroje musia byť zoradené abecedne.

Zdieľať na facebooku