Viete, čo znamenajú jednotlivé vysokoškolské tituly a ako ich písať?

Mnoho ľudí má v používaní vysokoškolských titulov zmätok. Hlavne, pokiaľ je ich viac.
Mnoho ľudí má v používaní vysokoškolských titulov zmätok. Hlavne, pokiaľ je ich viac. / Zdroj: Bigstock

V súčasnosti je už samozrejmosťou, ak majú ľudia ukončené vysokoškolské vzdelanie a tým pádom majú pred menom alebo za menom titul. Akademický titul je čestná hodnosť udeľovaná vysokou školou alebo univerzitou absolventom vysokoškolského štúdia. V širšom zmysle je to čestná hodnosť udeľovaná vysokoškolsky vzdelanému človeku po splnení istých, najmä vedomostných požiadaviek. Poďme sa pozrieť, čo jednotlivé tituly znamenajú a ako ich správne používať.

 

Aké sú najznámejšie tituly?

Bc. – akademický titul bakalár. Majú ho absolventi študijného programu prvého stupňa, píše sa pred menom (s medzerou), napr. Bc. Jana Nováková.

Mgr. – akademický titul magister. Majú ho absolventi štúdia podľa magisterského študijného programu. Píše sa pred menom. Oslovenie môže znieť: pán magister/pani magisterka.

Ing. – inžinier, udeľuje sa absolventom druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v technických, ekonomických a poľnohospodárskych študijných odboroch. Píše sa pred menom. Oslovenie môže byť: pán inžinier/pani inžinierka.

Ing. arch.- inžinier architekt, udeľuje sa absolventom druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore architektúra, píše sa pred menom a oslovenie býva: pán inžinier/pani inžinierka

MUDr. – akademický titul doktor všeobecného lekárstva. Majú ho absolventi štúdia doktorských študijných programov v oblasti všeobecného humánneho lekárstva a píše sa pred menom, oslovenie znie: pán doktor/pani doktorka

MDDr. – akademický titul doktor zubného lekárstva. Majú ho absolventi doktorského štúdia v oblasti zubného humánneho lekárstva, píše sa pred menom a oslovenie je: pán doktor/pani doktorka

PhD. – akademický titul doktor, resp. philosophiae doctor . Tento titul získavajú absolventi 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Píše sa za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou. Napríklad: Mgr. Jana Nováková, PhD., oslovenie znie: pán doktor/pani doktorka.

RNDr. – doktor prírodných vied, udeľuje sa v prírodovedných študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom, oslovenie znie: pán doktor/pani doktorka.

PharmDr. – doktor farmácie, udeľuje sa vo farmaceutických študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom, oslovenie znie: pán doktor/pani doktorka.

PhDr. – doktor filozofie, udeľuje sa v spoločensko­vedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce. Tento titul sa  píše pred menom a oslovenie je: pán doktor/pani doktorka.

JUDr. – doktor práv, udeľuje sa v právnických študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom a právnikov oslovujeme pán doktor/pani doktorka.

PaedDr. – doktor pedagogiky, udeľuje sa v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce. Aj tento titul píše sa pred menom a učiteľov s týmto titulom oslovujeme pán doktor/pani doktorka.

ThDr. – doktor teológie, udeľuje sa v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce. Tento titul sa píše pred menom a oslovenie je: pán doktor/pani doktorka.

 

Okrem titulov existujú aj vedecké hodnosti

CSc. – hodnosť kandidát vied sa už neudeľuje, ale môže sa používať, nositelia sú oprávnení používať akademický titul doktor, resp. philosophiae doctor (v skratke PhD.). Táto hodnosť sa  píše sa za menom. Napríklad: doc. PhDr. Jana Nováková, CSc. Ako oslovenie sa nepoužíva, v tomto prípade je oslovenie pani docentka.

DrSc. – doktor vied, doctor scientiarum, udeľuje sa vysokou školou alebo SAV odborníkom na určitý vedný odbor. Oslovenie znie: pán doktor/pani doktorka. Píše sa za menom a predtým udelený akademický titul PhD. alebo CSc. sa už neuvádza, napr. Ing. Jana Nováková, DrSc.

doc. – docent – vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, udeľuje sa po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v príslušnom odbore. Píše sa pred akademický titul a meno v skratke doc. s malým začiatočným písmenom, napr. doc. Ing. Jana Nováková, PhD., oslovenie je: pani docentka.

prof. – profesor, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, udeľuje sa po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania v príslušnom odbore. Píše sa pred akademický titul a meno v skratke prof. s malým začiatočným písmenom, predtým udelený vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent sa už neuvádza, napr. prof. Ing. Jana Nováková, PhD., oslovenie: pani profesorka/pán profesor.

Dr. h. c. – titul doctor honoris causa je čestné slovné označenie, ktoré udeľuje vysoká škola osobnostiam za ich osobný prínos vo vymedzenej oblasti spoločenského života. Píše sa pred vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, akademický titul a meno, napr. Dr. h. c. prof. Ing. Jana Nováková, DrSc.

profesor emeritus/emeritný profesor – čestný titul, ktorý udeľuje rektor vysokej školy profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako riadny profesor (vo funkcii profesora) a naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Píše sa za priezvisko, za akademický titul PhD., resp. CSc. alebo vedeckú hodnosť DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení, napr. prof. Ing. Jana Nováková, DrSc., emeritný profesor, oslovenie: pán profesor/pani profesorka.

 

Zahraničné tituly

Zahraničný titul môže získať študent počas štúdia v zahraničí alebo ak študuje na zahraničnej škole, ktorá má svoje pôsobisko na Slovensku. Možno ste sa už stretli aj s nasledujúcimi titulmi.

MBA – Master of Business Administration – patrí k najrozšírenejším zahraničným vysokoškolským titulom. Ide o študijný program v oblasti manažmentu na úrovni 2. stupňa štúdia slovenskej vysokej školy. Podľa zákona o vysokých školách nie je MBA zahrnuté do systému vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a teda patrí u nás do celoživotného vzdelávania. Nositelia tohto titulu študovali oblasti ako podnikanie, riadenie, financie, marketing alebo ľudské zdroje. Pre tento typ štúdia je potrebná často i predošlá prax v manažérskej oblasti. Štúdium trvá najčastejšie 1 rok.

MSc – Master of Science – tento titul patrí do skupiny magisterských titulov. Od predošlého sa líši tým, že štúdium je zamerané výlučne na jeden odbor alebo jeden druh podnikania. Tiež sa tu dáva väčší dôraz na výskum a vedecké aktivity.

BSBA – Bachelor of Science in Business Administration – ide o bakalársky program. Z pohľadu nášho školstva dosahuje úroveň stredoškolského vzdelania s maturitou.

LL. M – Master of Law – táto zaujímavá skratka v sebe skrýva nadstavbu pre vyštudovaných právnikov. Tiež je obľúbený u ľudí, ktorí vyštudovali ekonomiku alebo majú vzdelanie z oblasti medzinárodných a politických štúdií.

CIMA – ide o certifikát, ktorý slúži na zdokonalenie sa v oblasti podnikania, výkonných pracovníkov a marketingu.

CFA – Chartred Financial Analyst – ide o prestížne ocenenie, ktoré je udeľované autorizovaným finančným analytikom. Toto ocenenie nie je ľahké získať. Hlási sa oň veľa uchádzačov, ale je udelené iba jednej pätine. Hlavnými podmienkami pre získanie ocenenia je minimálne 4-ročná prax v odbore, dodržiavanie etického kódexu a záujemcovia musia splniť tri skúšky, na ktoré sa pripravujú minimálne 300 hodín.

ACCA – Chartered Certified Accountant – ide o celosvetovo uznávaný titul z oblasti účtovníctva a financií. Predpokladom pre úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu je predchádzajúce štúdium v odbore a minimálne 3-ročná prax.

 

S akými titulmi sa ešte môžete stretnúť?

DiS.  - tento titul nepochádza z VŠ, ale z vyššej odbornej školy. Osoba, ktorá má tento titul je diplomovaný špecialista. Týmto titulom sa väčšinou neoslovuje.

BcA. – tento titul majú absolventi bakalárskych odborov s umeleckým zameraním. Píše sa pred menom a týmto titulom neoslovujeme.

MgA. – týmto titulom disponujú absolventi druhého stupňa vysokoškolského vzdelania s umeleckým zameraním. Tento titul píšeme pred menom a držiteľov oslovujeme pán magister / pani magisterka.

 

Ako osloviť ľudí s viacerými titulmi, ako písať skratky

 • ak má vysokoškolský učiteľ vedecký titul aj akademickú hodnosť, správne sa má v úradnom styku oslovovať vedecko-pedagogickým titulom (pán docent/pani docentka, resp. pán profesor/pani profesorka), ak nemajú titul docent alebo profesor, oslovujú sa akademickým titulom pán doktor, pán magister, nie vedeckým titulom. Napr. doc. Jana Nováková, PhD. – pani docentka
 • nositeľa viacerých titulov oslovujeme vyšším titulom, napr. prof. Ing. Jana Nováková, CSc. – pani profesorka
 • neskôr získané tituly sa píšu pred titulmi získanými skôr, napr. JUDr. Ing. Jana Nováková
 • lekára/lekárku s vedeckou hodnosťou doc. alebo profesor oslovujeme pán docent/pán profesor, resp. pani docentka/pani profesorka
 • ženu s akademickým titulom či vedeckou hodnosťou oslovujeme „pani“ bez ohľadu na vek – pani doktorka, pani inžinierka, pani docentka
 • skratky pedagogických titulov prof. (profesor), doc. (docent) sa píšu pred akademickými titulmi s malým začiatočným písmenom (prof. PhDr. Jjana Nováková, DrSc.)
 • aj dočasne priznané pedagogické tituly hosťujúci profesor, hosťujúci docent (v skratke hosť. prof. a hosť. doc.) sa uvádzajú pred menom a ostatnými titulmi (hosť. doc. Ing. Jana Nováková, PhD.)
 • skratky vedecko-akademických hodností PhD. (doktor filozofie) a umelecko-akademických hodností ArtD. (doktor umenia) sa uvádzajú za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou ((PaedDr. Jana Nováková, PhD.)
 • obdobne sa píšu skratky vedeckých hodností CSc. (kandidát vied) a DrSc. (doktor vied) priznané podľa starších predpisov (doc. PharmDr. Jana Nováková, CSc.)
 • titul čestný doktor sa uvádza skratkou Dr. h. c. (doctor honoris causa) pred menom a ostatnými titulmi (Dr. h. c. Václav Havel)
 • skrátená forma titulov doktorského štúdia sa píše skratkou Dr. s veľkým začiatočným písmenom, uprednostňovať treba úplnú oficiálnu formu (ThDr., PaedDr., PharmDr. a pod.).
 • nesprávne je uvádzať skratky titulov s malým začiatočným písmenom, napr. dr., ing. alebo inž.
 • skratky vojenských a policajných hodností sa píšu s malým začiatočným písmenom pred menom a ostatnými titulmi, za skratku sa píše bodka
 • ak sú pred menom uvedené tituly, hodnosť sa uvádza pred nimi (genmjr. JUDr. Ján Novák)

 


Zdroje: sk.wikipedia.org, minedu.sk
Zdieľať na facebooku