Schopnosti a vlastnosti, ktoré vám môžu pomôcť v práci i v bežnom živote

Aby ste sa stali dobrými pracovníkmi a dobrými kolegami, dnes už nestačí len odborné vzdelanie. Ak máte navyše dobré vlastnosti a určité schopnosti, budete patriť medzi najžiadanejších.
Aby ste sa stali dobrými pracovníkmi a dobrými kolegami, dnes už nestačí len odborné vzdelanie. Ak máte navyše dobré vlastnosti a určité schopnosti, budete patriť medzi najžiadanejších. / Foto: Pexels

V súčasnosti je  na trhu práce veľa vzdelaných ľudí. Takmer všetci majú maturitu a čoraz viac ich má aj vysokú školu. Zamestnávatelia si majú z čoho vyberať. Lenže na to, aby ste sa stali dobrými pracovníkmi a dobrými kolegami, nestačí len odborné vzdelanie. V tomto svete, ktorý má aj prívlastok, že je to svet, v ktorom vládne kríza hodnôt, na každom pracovisku radi privítajú ľudí, ktorí okrem odborného vzdelania si prinášajú so sebou bonus v podobe určitých vlastností a schopností. Ktoré z nich z vás urobia obľúbených kolegov?

 

Empatia

Empa­tia je v pod­state schop­nosť vcí­tiť sa do nie­koho iného. Je to psychologický motivátor, ktorý nám umožňuje pomáhať druhým v prípade nebezpečenstva, bolesti alebo núdze. Je veľmi dôležitá pre náš spoločenský a emocionálny vývoj. Ovplyvňuje naše správanie a tým aj kvalitu vzťahov, ktoré si v živote vytvárame. Ide teda o opak ľahos­taj­nosti. Empa­tic­kosť sa vám  zíde nie­len v bež­nom živote, ale aj v komu­ni­ká­cií s kli­entmi ako aj zamest­nan­cami. Na pracovisku určite ocenia, ak poro­zu­miete ich potre­bám a vne­siete do pra­cov­ného pro­stre­dia tímo­vého ducha.

 

Time mana­ge­ment

Mať efek­tívny time mana­ge­ment je schop­nosť, ktorá má v dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe cenu zlata. Sami dobre viete, že naj­ťaž­šie nie je uro­biť úlohy, ktoré si naplá­nu­jete, ale dokon­čiť ich v v roz­um­nom čase. Na to, ako efek­tívne nará­bať s časom, ktorý máte k dis­po­zí­cií, uni­ver­zálna rada neexis­tuje. Každý z vás si totiž musí nájsť sys­tém, ktorý mu vyho­vuje a ten dodržiavať. Zoznam úloh, pre­mys­lený plán a roz­umné časové roz­vr­hnu­tie jed­not­li­vých čin­ností sú však základ.

 

Spán­kový režim

Často si neuvedomujeme, že  nedos­ta­tok spánku spô­so­buje okrem únavy aj poru­chy sústre­de­nia alebo sťa­ženú schop­nosť roz­mýš­ľať. Počas spánku sa celé telo aj mozog zre­ge­ne­rujú a pri­pra­via na ďalší deň. Okrem dĺžky spánku je dôle­žitá aj kva­lita spánku, teda to, ako si pri spánku telo oddýchne. Na dobrý spánok sa človek musí vedieť aj pripraviťJe vhodné cho­diť spá­vať každý večer v rov­na­kom čase. Telo aj myseľ si tak navyknú, že je čas ísť do postele. Pri plá­no­vaní spánku je dôle­žité vedieť, kedy potre­bu­jete vstať, odpo­čí­tať počet hodín, ktoré strá­vite spán­kom a výsle­dok je čas, kedy musíte zaľa­hnúť do postele.

 

Akceptuje ľudí takých, akí sú

Jednou z najväčších ľudských túžob je byť akceptovaný ostatnými ľuďmi bez toho, aby ich súdili, hodnotili alebo kritizovali. Psychológovia nazývajú takéto správanie nepodmienený pozitívny prístup. Dochádza k nemu, keď niekoho úplne akceptujete  presne takého, aký je. Keďže väčšina ľudí hodnotí a kritizuje, tak keď niekoho bezpodmienečne akceptujete, nielenže tým zvyšujete jeho sebaúctu a posilňujete jeho sebaobraz, ale dotyčný je so sebou aj spokojnejší. Keď prestanete myslieť na seba a na dojem, ktorý robíte na ostatných a namiesto toho začnete myslieť na iných, môžete sa uvoľniť. Môžete sa zhlboka nadýchnuť a jednoducho sa usmievať na ľudí, ktorých stretnete, či už doma alebo v práci. Je to jeden z najsilnejších spôsobov správania, pokiaľ ide o budovanie sebaúcty a vzťahov. Ak sa na ľudí usmievate, vzbudzujte v nich pocit dôležitosti.

 

Venujte ľuďom svoju pozornosť a obdiv

Azda najúčinnejší spôsob, ako zdvihnúť sebaúctu druhému človeku, je pozorne ho počúvať, keď vám niečo hovorí. Kľúčom k pozornému počúvaniu je dávať otázky a potom hltať každé slovo odpovede. Ak hovoriaci spomalí alebo príde na koniec svojej výpovede, položte ďalšiu otázku. Počúvajte tak, akoby to, čo vám dotyčný hovorí, bolo to najmúdrejšie a najzaujímavejšie, čo ste kedy počuli. Keď  ľudí niekto pozorne počúva, ich mozog uvoľňuje endorfíny. Ich sebaúcta stúpa. Tento pocit šťastia si navyše spoja s vašou prítomnosťou. Od tohto momentu vás budú mať viac radi a budú vás považovať za zaujímavejšieho a inteligentnejšieho.

 

Nekritizujte a neodsudzujte

Nikdy nerobte ani nehovorte nič, čo by mohlo znížiť sebaúctu druhého človeka alebo čo by mohlo spôsobiť, že by sa niekto cítil menej dôležito či hodnotne. Odmietnite klebety a nerozprávajte o nikom v zlom. Nikdy o druhom nerozprávajte nič, čo by ste mu nepovedali do očí. Najničivejšia sila vo všetkých medziľudských vzťahoch je deštruktívna kritika. Znižuje sebaúctu, rozčuľuje ľudí, núti ich zaujať obranný postoj a znenávidieť zdroj takejto kritiky.

 

Usmievajte sa

Ľudia prirodzene i podvedome napodobňujú reč tela človeka, s ktorým sa rozprávajú. Ak chcete, aby vás ľudia mali radi, usmievajte sa, keď sa s nimi rozprávate. Oni vám úsmev vrátia a okrem toho sa budú aj dobre cítiť.

 

Buďte primerane skromní a vďační

Ľudia majú väčšinou odpor k tým, ktorí zúfalo túžia po pozornosti. Nemusíte byť výrazne extrovertní, aby vás ľudia mali radi. Stačí, keď budete priateľskí a ohľaduplní. Keď rozprávate priateľským tónom, zistíte, že ľudia sú k vám pozornejší a skôr ich aj na niečo prehovoríte, ako keď sa im len snažíte ukázať, že ste dôležití. Ak zažívate úspech, poďakujte všetkým, ktorí vám k tomuto úspechu pomohli. Dávate tým najavo, že dokážete byť vďační a skromní. A toto sú tiež dve veľmi sympatické vlastnosti.

 

Veľa dávajte, pomáhajte, odpúšťajte

Odborníci už dávno zistili, že radostný a šťastný život sprevádzajú prosociálnosť, altruizmus, empatia, nezištná láska, vďačnosť a odpustenie.

Prosociálnosť – z lat. slova socius – spoločník, priateľ, je schopnosť urobiť niečo dobré pre druhého človeka bez toho, aby sme za to očakávali bezprostrednú odmenu alebo protislužbu. Prosociálny je človek, ktorý sa k ostatným ľuďom správa ako k potenciálnym priateľom, čiže zachováva tzv. zlaté pravidlo mravnosti: „Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým. Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhým.“ Prosociálny človek je tvorcom kultúry, sociálnych hodnôt a cností. Napriek zložitosti spoločenských problémov sú takíto ľudia optimistickí, sú oporou inštitúcií, prinášajú nové riešenia, vedia poskytnúť pomoc, prejavujú istotu a ovládanie skutočnosti, sú empatickí, majú zmysel pre humor a vďaka schopnosti odosobniť sa, vedia si získať nasledovníkov.

 

Mali by ste vedieť, kedy mlčať

Nie nadarmo sa hovorí, že mlča­nie je zlato. Nech akokoľvek radi rozprávate, musíte vedieť, kedy treba mlčať. Pre­dov­šet­kým to platí vtedy, keď  ste nahne­vaní, podráž­dení alebo ner­vózni. Preto, aby ste to neskôr neľu­to­vali, skúste v takýchto situ­áciách rad­šej napo­čí­tať do desať a zhl­boka dýchať.

 

Neoho­vá­rajte

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí v živote kaž­dého z nás sú vzťahy, a to aj vzťahy na pracovsiku. Azda naj­jed­no­duchší spô­sob, ako stra­tiť dôveru kolegov, je roz­prá­vať o dru­hých poza ich chr­bát. Kle­bety sa šíria veľmi rýchlo, a tak môžete uško­diť nie­len dru­hej osobe, ale aj sami sebe. Ako tomu odo­lať? Snažte vyhý­bať kon­ver­zá­ciám, v kto­rých sa oho­vára nie­kto iný, prí­padne sa pokúste zme­niť tému.

 

Ak sa vám podarí popri svojej kvlaifikácii využívať aspoň niekoľko z uvedených prístupov, určite si vás na pracovisku obľúbia a nech už robíte akúkoľvek prácu, určite bude váš pobyt na pracovisku aj vďaka spomínaným prístupom a vlastnostiam znesiteľnejší.

Čítajte viac o téme: Kariéra
Zdieľať na facebooku