Inovačné vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

  Foto: Pexels

Zákon 138/2019 od septembra 2019 priniesol "nový" systém vzdelávania učiteľov respektíve pedagogických a odborných zamestnancov, ďalej len PZ a OZ. Ťažko povedať, či ide o nový systém, alebo len prezlečený starší nie ideálne fungujúci systém. V § 55 tohto zákona sa uvádza ako cieľ inovačného vzdelávania: "prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti PZ/OZ alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní."

 

Špecializačné vzdelávanie

Z uvedeného vyplýva, že inovačné vzdelávanie, na rozdiel od kvalifikačného vzdelávania, má prinášať do profesii pedagóga nový vietor. Špecializačné vzdelávanie naproti tomu niečo nové pridáva. Tým novým môže byť nová úloha, rola, funkcia do školského života (výchovný alebo kariérny poradca, triedny učiteľ, uvádzajúci zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, koordinátor nejakej oblasti či supervízor). 

 

Aktualizačné vzdelávanie

Pomerne nejasnou otázkou ostáva, akú úlohu má v profesijnom rozvoji aktualizačné vzdelávanie. To je podľa § 57 zákona definované veľmi podobne ako inovačné vzdelávanie: "udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii."

Na prvé prečítanie to vyzerá, že aktualizačné vzdelávanie má navyše ešte aj právne, legislatívne a byrokratické prídavky. Zákon tak oddeľuje niektoré pracovné činnosti od iných, čo nie je veľmi šťastné. Predsa dokumentácia úzko súvisí s prácou, rovnako tak rozumieť legislatíve pomáha ku kvalite práce, jasnosti a väčšej slobode. Predkladateľ tohto návrhu do zákona ostal trochu na povrchu a nedokázal ani presadiť povinnosť tohto vzdelávania, čo ale od januára 2022 môže byť opäť témou, kedy sa chystá byť opäť povinné. Riaditeľom prináša byrokraciu a energiu na vzdelávanie venujú papierom okolo. 

 

Príplatok za profesijný rozvoj

Zrušením pojmu kreditový príplatok v roku 2019 sa však nezrušili príplatky, ktoré za ne prináležali zamestnancom. Aj preto má veľa pracovníkov v školstve najbližších 7 rokov "pokoj". Nemusia sa naháňať za príplatkami, môžu sa vzdelávať podľa chuti a potrieb. Pre nových zamestnancov alebo tých, ktorí sa o príplatky až tak nezaujímali je nový zákon veľmi podobný tomu starému. Namiesto kreditov sa zbierajú "hodiny":

  • za každých 50 hodín inovačného vzdelávania je príplatok 3 % k platu (čo je zhruba 30-40 eur v hrubom mesačne). 
  • aktuálne je možné získať takto max. 150 hodín, čiže 9 % k platu, ďalšie 3 % je možné získať napr. za špecializačné vzdelávanie, 
  • od 1.1.2022 už bude možné získať za inovačné už 12 % k platu, čo vychádza 120 - 160 eur mesačne v hrubom.

Pozor: Zamestnanci, ktorým platia ešte kredity do 31.8.2025, môžu už teraz zbierať priebežne "hodiny" s tým, že ich uplatnia až po skončení platnosti kreditov v r. 2025. Nazbierané osvedčenia neplatia odo dňa vydania, ale až keď ich zamestnanec uplatní a to môže urobiť kedykoľvek aj neskôr. 

 

Podmienkou pre vyplatenie príplatku je: 

  • organizácia, ktorá osvedčenie vystavila musí byť v ministerskom zozname poskytovateľov inovačného vzdelávania, čiže ináč povedané  -mať akreditáciu na toto vzdelávanie, 
  • dva roky pracovnej činnosti - samotné vzdelávanie je možné realizovať aj kedykoľvek skôr aj počas adaptačného vzdelávania, ale príplatok je možné získať až po dvoch rokoch práci v školstve ako PZ alebo OZ, 
  • súlad s plánom profesijného rozvoja - v praxi je to však pomerne sporné, lebo do plánu nie je možné vopred predvídať všetky kvalitné vzdelávanie. Plán je všeobecnejší a teoreticky je možné ho široko vysvetľovať. 

Zamestnanec po získaní osvedčenia a príslušného počtu hodín si podá žiadosť o príplatok za profesijný rozvoj s tým, že k tomu priloží osvedčenie. Táto žiadosť nemá žiadnu predpísanú formu, čiže ide len o jednoduchú žiadosť o vyplatenie príplatku za profesijný rozvoj, kde zamestnanec uvedie túto alebo podobnú vetičku: "Žiadam Vás o vyplatenie príplatku za profesijný rozvoj 3/6/9/12 % od prvého dňa nasledujúceho mesiaca na dobu 7 rokov odo dňa podania tejto žiadosti." Žiadosť môže poslať riaditeľovi alebo personalistke aj mailom so skenom osvedčenia. Alebo tam, kde panujú dobré vzťahy a dôvera postačí odovzdať osvedčenie a personálne oddelenie to automaticky spracuje od najbližšej výplaty. Nezabudnite, že zamestnávateľ vám má vystaviť aj zmenený platový dekrét, kde Vám dokladuje od ktorého dňa Vám vypláca aj príslušný príplatok.

 

Autor: Viktor Križo, Inklucentrum

Zdieľať na facebooku