Viki a Edu TV má opäť nové materiály a edukačné videá

  Foto: Bigstock

19.7.2021 - Ministerstvo školstva v minulom roku uviedlo vzdelávaciu platformu Viki a vytvorilo aj databázu digitálneho učiva Edu TV. Cieľom projektu Edu TV je ľahšie zvládnutie vzdelávania dištančnou formou. Okrem toho táto platforma poslúži aj v prípade potreby doučovania žiakov. 

 

V rámci rozširovania podpory dištančného vzdelávania na školách sa ministerstvu školstva podarilo sfunkčniť vzdelávaciu platformu Viki, ktorá učiteľom uľahčí využívanie digitálnych vzdelávacích materiálov pri výučbe na diaľku.

„Vytvorili sme 38 425 účtov pre učiteľov, ktoré im umožňujú naplno využívať funkcionalitu pre prípravu na vyučovaciu hodinu. Môžu si tak napríklad vytvoriť vlastné knižnice a kolekcie obsahu, tvorby, zadávať a hodnotiť úlohy, kvízy a testy, vytvárať a publikovať vlastný obsah z kolekcií a zdrojov, vyhľadávať a triediť obsah podľa názvov tém či kategórií,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

 

Okrem tisícok digitálnych vzdelávacích materiálov z matematiky, prírodovedných predmetov, finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, anglického jazyka a množstva odborných predmetov, sú prostredníctvom vzdelávacej platformy sprístupňované aj modelové hodiny Edu TV, ktoré pokrývajú učivo na 2. stupni základných škôl. Tie sú zverejňované priebežne spolu s pracovnými listami, ako aj tlmočením pre sluchovo postihnutých žiakov.

 

Projekt Edu TV uviedlo ministerstvo školstva v novembri 2020. Ambíciou projektu bolo vytvorenie stručnej a prehľadnej databázy digitálneho učiva, ktoré pomôže žiakom a učiteľom v procese vzdelávania. Databázu vytváralo a aktualizuje ministerstvo spoločne s učiteľmi z praxe. „V databáze sa nachádzajú aj zvukové nahrávky pre nevidiacich žiakov, hodiny v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ako aj hodiny v jazykoch národnostných menšín – v maďarčine, rómčine a rusínčine,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

 

K dnešnému dňu je zverejnených 696 videí v predmetoch slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka pre 6. až 9. ročník základných škôl. Okrem toho je tento obsah rozšírený o moderné zahraničné materiály z Khan Academy (viac ako 950 videí). Videá majú k dnešnému dňu viac ako 250-tisíc vzhliadnutí.

 

Do natáčania videí sa zapojilo 5 pedagógov, ktorí pripravili Tematické plány pre jednotlivé predmety – základný obsah, čo má každá hodina obsahovať podľa Štátneho vzdelávacieho programu, 16 učiteľov, ktorí doteraz natáčali videá a pripravovali Pracovné listy a 12 hodnotiteľov, ktorí hodnotili obsah a kvalitu natočených videí a Pracovných listov. Zapojení pedagógovia pochádzajú z celého Slovenska.

Ministerstvo ďalej plánuje dokončenie 400 ďalších videí so základným učivom. Všetky video hodiny sú a budú doplnené o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka nielen pri uzatvorení školy, ale aj v prípade choroby či potreby doučovania žiaka. Videá z projektu Edu TV spolu s pracovnými listami nájdu učitelia a žiaci na www.ucimenadialku.sk/edutv.

Zdieľať na facebooku