Ako zlepšiť hodiny telesnej výchovy?

Sponzorovaný článok
Koncept všeobecnej športovej prípravy na celom Slovensku, v súčasnosti asi najlepšie zastrešuje O2 Športová akadémia Mateja Tótha.
Koncept všeobecnej športovej prípravy na celom Slovensku, v súčasnosti asi najlepšie zastrešuje O2 Športová akadémia Mateja Tótha. / Foto: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Telesná výchova je významnou súčasťou celkového vzdelávacieho procesu. Na tom sa zhodujú domáci aj zahraniční odborníci. Úroveň hodín telesnej je však rôzna. Rôzne sú aj potreby a športové možnosti detí. Vo svete plnom podnetov je pre učiteľa stále náročnejšie deti motivovať. Kvalitné hodiny telesnej a športovej výchovy môžu byť jedným z dôvodov, prečo sa budú deti na ne tešiť. Preto vám ponúkame niekoľko zaujímavých a inovatívnych tipov na oživenie hodín telesnej a športovej výchovy. 

 

Koncept všeobecnej športovej prípravy na celom Slovensku, v súčasnosti asi najlepšie zastrešuje O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Akadémia má vlastnú metodiku, postavenú na holistickom prístupe k všeobecnej športovej príprave detí. Metodiku tvoria tri základné piliere – športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Ich obsah je prirodzenou súčasťou aj nasledujúcich dvoch tipov:

 

1 | Inštruktážne videá

Inštruktážne videá s cvičeniami O2 Športovej akadémie Mateja Tótha charakterizujeme ako krátke, hravé a motivačné videá, ktoré sú určené nielen pre deti, ich rodičov ale aj učiteľov. Využiteľné sú vtedy, keď sa chcete s deťmi hýbať v domácom prostredí ale aj v tom školskom, na hodinách telesnej a športovej výchovy, eventuálne na hodinách, ktoré prebiehajú online formou. Výhodou tak je, že sa môžu realizovať v akomkoľvek prostredí, spoločensky priaznivom ale aj nepriaznivom období, počas ktorého môžu byť zatvorené školy, ihriská a športoviská. Cvičenia vo videách sa realizujú s využitím rôznych, aj nenáročných športových pomôcok alebo za pomoci predmetov, ktoré má k dispozícii každá jedna domácnosť (kniha, vankúš alebo varecha). Pri cvičeniach sa využíva komplexná metodika, ktorú vytvorili športoví tréneri, fyzioterapeuti a psychológovia O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Sú zamerané na všeobecný pohybový rozvoj s fyzioterapeutickými prvkami. Ich samozrejmosťou je hravá forma, ako súčasť psychologickej prípravy detí. To znamená, že ich realizáciou pôsobíme nielen na telo dieťaťa, ale aj na lepšie sústredenie sa pri učení doma, ako aj v škole. Konkrétne nápady môžete získať na www.akademia.o2.sk/telesna-na-doma.

 

2 | Hravé cvičenie na rozvoj pohybových schopností

Metodická príručka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha „Športový tréning detí“ (2017) odporúča, aby sa pri tvorbe cvičení u detí vychádzalo zo základných poznatkov teórie športového tréningu detí, anatómie a fyziológie detského organizmu. Navyše, najvhodnejším doplnením efektívneho tréningu u detí je zábava ukrytá v cvičení, ktorá má významný motivačný charakter. Ako príklad uvádzame nasledujúce dva tipy cvičení:
 

  • Prvé cvičenie, na rozvoj reakčnej schopnosti “Otoč sa a chyť“: deti sa s loptou v rukách postavia na čiaru vedľa seba tak, aby mal každý dostatočný priestor. Základné postavenie je mierny stoj rozkročný so zníženým ťažiskom tela. Pohyb začína hodením lopty na podložku, dieťa sa čo najrýchlejšie otočí okolo vlastnej osi (o 360°) a chytá loptu v letovej fáze. Následne pohyb opakuje, no otočenie vykoná do druhej strany. Deti sa snažia koordinovať rýchlosť, silu a najmä presnosť hodu na podložku. Modifikáciou môže byť východisková poloha s loptou v rukách z podrepu;
     
  • Druhé cvičenie, na rozvoj rytmickej schopnosti “Opakuj“: Deti voľne behajú v telocvični (vpred, vzad, do strán). Ešte predtým si určíme jedno dieťa, ktoré na zapísknutie začne vykonávať dohodnutú pohybovú činnosť na mieste (4x zakopávanie, 4x predkopávanie, 2x odrazy znožmo a pod.), ostatné deti musia prispôsobiť, zastaviť a vykonávať to isté cvičenie v rovnakom rytme.

 

Koncept z psychológie „Psychology for Physical Educators“ od Liukonena a kol. (2007), ponúka zaujímavý, systematický a komplexný pohľad do problematiky psychológie telesnej výchovy a športu. Z tohto konceptu sme vybrali oblasť sociálnych a emocionálnych zručností, ktoré zahŕňajú napr. „zručnosti pre život, emocionálnu inteligenciu, emocionálnu gramotnosť a sociálne a emocionálne učenie“. V nasledujúcom texte ponúkame dva tipy na ich rozvoj:

 

3 | Metódy aktívneho počúvania a jasného vyjadrovania

Hodiny telesnej a športovej výchovy ponúkajú mnohé reálne životné situácie, čo predstavuje ideálne prostredie na rozvoj  sociálnych a emocionálnych zručností. Najefektívnejšia cesta, ako tieto zručnosti nadobúdať je ich praktizovanie, nazývané aj „Learning by Doing“, čiže učenie sa činnosťou. Nižšie ponúkame dve metódy ich nadobúdania a zdokonaľovania tak u žiakov, ako aj učiteľov:
 

  • Metóda aktívneho počúvania, ako základnej schopnosti v komunikácii. Charakteristickou črtou tejto metódy je, že akceptuje názory a pocity rozprávajúceho, nezahŕňa poradenstvo, návrhy a nemôže súdiť. Text v kurzíve je námetom autora príspevku. Napríklad, žiak oznamuje učiteľovi, že dnes nemôže cvičiť, pretože sa necíti dobre. Táto situácia môže viesť k negatívnemu výsledku tým, že učiteľ prijíma žiakov stav ako špekuláciu. Je tiež príkladom, kedy je možné použiť metódu aktívneho počúvania. Učiteľ nekontroluje, nesúdi, pýta sa a počúva. Prechádza do pozitívnej roly, v ktorej sa žiak prestane obávať, je otvorenejší a ochotný hovoriť o svojich pocitoch v porovnaní s minulosťou.
     
  • Jasné vyjadrovanie myšlienok, emócií a potrieb. Veľakrát, v problémovej situácii žiak nevie vyjadriť svoj názor a emócie jasne. Napríklad, v priebehu rôznych súťažných hier žiačka naznačí, že nemá odvahu robiť kotúľ letmo, pretože sa bojí, že by si ublížila. Učiteľ, aj s možnosťou zapojenia žiakov do situácie o nej diskutujú a premýšľajú nad možnosťami. Spolužiačke navrhnú, aby si sama vybrala taký gymnastický prvok, o ktorom si myslí, žeby ho zvládla (obrat o 360°, výskok so vzpažením a pod.). Zmena pravidiel nemá žiaden vplyv na vykonanie úlohy ako takej. Výsledkom je, že žiačka je schopná koncentrovať sa na hru bez nátlaku alebo strachu. Namiesto vyhýbaniu sa aktivite, hovorí o svojich pocitoch a je schopná plniť zadané úlohy.

 

4 | Tímová hra

Športové hry sú obľúbenou činnosťou na hodinách telesnej a športovej výchovy, ktoré prinášajú zábavu, ale predstavujú aj napätie. Je v nich nevyhnutná sebakontrola a správanie sa spoločensky prijateľným spôsobom. Na hrách sú zároveň zaujímavé pravidlá. Učitelia by mali dávať pozor na sociálne správanie žiakov počas hry, pozorovať a zasahovať, ak si to situácia vyžaduje. Na jednej strane, tímové hry rozvíjajú sociálne a emocionálne zručnosti, na druhej strane môžu niektorých žiakov izolovať. Napríklad, v priebehu hry žiaci s nadpriemernými telesnými a motorickými predpokladmi neustále skórujú a sledujú svoj vlastný záujem. Jednoduchou metódou je hru zastaviť. Učiteľ sa môže pohybovo zdatného žiaka opýtať, či vie, že niektorí spolužiaci sa lopty vôbec nedotkli a ako by sa cítil on v takejto situácii. Plachých žiakov povzbudzuje k tomu, aby kooperovali a skúsili byť priebojnejší. Viac efektívna cesta je do hry zasiahnuť a zmeniť jej pravidlá. Pohybovo zdatnejší žiaci by zrealizovali hod loptou do súpera vo vybíjanej každý druhýkrát. V prípade zachytenia lopty dvakrát po sebe, ju musí nahrať spoluhráčovi, ktorý sa následne pokúsi skórovať. Ak žiaci hrajú hru svojim spôsobom, zvyčajne pochopia, že bez rešpektovania pravidiel hra nemôže napredovať. Učitelia musia zdôrazniť, že pravidlá sú spoločnou dohodou, ktorá zvyšuje zážitok z hry, zatiaľ čo garantujú rovnakú príležitosť pre všetkých.

 

Výučba inovatívnym spôsobom na hodinách telesnej a športovej výchovy by už dnes mala byť  samozrejmou súčasťou športového vzdelávania detí. Vo všeobecnosti by malo byť jej cieľom efektívne nadobúdanie mnohých schopností a zručností, do ktorých patrí aj zlepšenie sociálnej atmosféry v skupine, ktoré si deti prenášajú do bežného a praktického života a nesú až do života v dospelosti.

 

Autor: Mgr. Lucia Petričková, PhD.

Čítajte viac o téme: Šport
Zdieľať na facebooku