Chceli by ste učiť v Bruseli? Ministerstvo hľadá učiteľa do slovenskej sekcie

Hľadá sa učiteľ pre primárne vzdelávanie v Európskej škole v Berkendael v Bruseli.
Hľadá sa učiteľ pre primárne vzdelávanie v Európskej škole v Berkendael v Bruseli. / Foto: Bigstock

10.8.2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypisuje výberové konanie na učiteľa pre I. stupeň základnej školy – primárne vzdelávanie v Európskej škole v Berkendael v Bruseli, slovenská jazyková sekcia. Voľné pracovné miesto je určené pre školský rok 2020/2021.

 

Vysielanie učiteľov do systému Európskych škôl sa realizuje na základe Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 597/2004 Z. z. Hlavným zámerom Európskych škôl je zaistiť vzdelávanie pre deti pracovníkov inštitúcií Európskej únie, pracovníkov zo stálych reprezentácií a ďalších zastúpení.

 

Uchádzači o voľné miesto musia spĺňať podmienky ustanovené smernicou Európskych škôl:

 

A. Všeobecné kritériá:

 • spôsobilosť a kvalifikačné predpoklady podľa slovenskej legislatívy na vykonávanie postu učiteľa ročníkov I. stupňa základnej školy;
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný program učiteľstvo pre 1.- 4. ročník základnej školy alebo študijný program učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. – 5. ročník základnej školy alebo študijný program so zameraním na elementárnu pedagogiku a primárne vzdelávanie v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (podľa predchádzajúcej právnej úpravy v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika);
 • najmenej 5 rokov pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (pedagogickej praxe) definovanej § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z toho minimálne 3 roky na základnej škole v priebehu posledných piatich rokov;
 • organizačné schopnosti, flexibilita, ovládanie práce s PC;
 • zdravotná spôsobilosť;
 • bezúhonnosť.

B. Špecifické kritériá:

 • preukázať schopnosti v pedagogickej oblasti, aby dokázal kvalifikovane vyučovať predmet v mnohonárodnostnom prostredí školy a vytvárať dobré medziľudské vzťahy;
 • ovládať anglický jazyk alebo francúzsky jazyk minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej len „SERR“);
 • zaviazať sa, že sa naučí jazyk krajiny, v ktorej sídli škola;
 • preukázať, že má vedomosti o systéme Európskych škôl a že tomuto systému rozumie (odporúča sa naštudovať informácie z portálu www.eursc.eu); 
 • byť schopný zavŕšiť aspoň svoj prvý 5-ročný mandát (pod podmienkou pozitívneho hodnotenia v priebehu 2. služobného roka).

Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:

 1. Prihláška do výberového konania, ktorá musí obsahovať aktuálne kontakty uchádzača;
 2. Osobný dotazník;
 3. Profesijný štruktúrovaný životopis (odporúča sa použiť štruktúrovaný životopis Curriculum vitae «Europass»), ktorý musí obsahovať: dátum narodenia, stav, absolvované štúdium a získané doklady o vzdelaní, odborné skúsenosti, jazykové vedomosti (dokumentovať na základe sebahodnotenia podľa SERR), špeciálne schopnosti, zručnosti a úspechy, mená referenčných osôb. Profesijný štruktúrovaný životopis treba predložiť v materinskom jazyku, anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku;
 4. Motivačný list, v ktorom kandidát zdôvodní svoj záujem vyučovať v systéme Európskych škôl – v materinskom jazyku a jeho preklad v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku;
 5. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);
 6. Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie);
 7. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
 8. Čestné vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave;
 9. Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch.

 

Uchádzači sa do výberového konania prihlasujú len elektronicky, podmienkou je vyplnenie elektronickej prihlášky na stránke www.lektoriucitelia.sk, kde je potrebné priložiť všetky požadované dokumenty.

Termín na odoslanie elektronickej prihlášky je najneskôr do 30. 08. 2020 do 23,59 h. Elektronicky nezaregistrované prihlášky budú z výberového konania vyradené.

 

Ďalšie informácie ohľadom výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne.

 

Bližšie informácie o systéme Európskych škôl sú uvedené na stránke www.eursc.eu.

Zdieľať na facebooku