Česko s postupným návratom do škôl začne ešte v apríli. Ministerstvo školstva zverejnilo harmonogram uvoľňovania opatrení

Návrat do škôl bude postupný a pri základných školách nebude povinný.
Návrat do škôl bude postupný a pri základných školách nebude povinný. / Foto: Bigstock

16.4.2020 - České ministerstvo školstva zverejnilo harmonogram, ako bude vyzerať uvoľňovanie opatrení v oblasti školstva. Návrat do škôl bude postupný a pri základných školách nebude povinný.

 

Návrat do škôl v obmedzenom režime sa bude týkať najmä tých, ktorí budú v tomto roku skladať štátne, bakalársku, maturitnú, záverečnú skúšku či absolutórium. Do škôl sa potom budú môcť na dobrovoľnej báze vrátiť tiež žiaci prvých stupňov základných škôl. Pre ostatných žiakov, vrátane žiakov niektorých špeciálnych škôl, zostanú školy do konca tohto školského roka v prevažnom rozsahu uzavreté. Ministerstvo na svojom webe píše, že harmonogram reflektuje súčasnú epidemiologickú situáciu v ČR a je súčasťou uvoľňovacích opatrení ministerstva zdravotníctva a vlády. Dopĺňa, že v závislosti na vývoji epidemiologickej situácie môže byť aktualizovaný alebo doplnený.

 

Vysoké školy umožnia študentom pred štátnicami vrátiť sa do škôl

Na vysokých školách bude už od 20. apríla možná individuálna aktivita v rámci štúdia posledného ročníka, a to vždy v maximálnom počte piatich študentov. Ide najmä o aktivity, ktoré sú nevyhnutné na ukončenie bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia. Knižnice a študovne potom budú otvorené len za účelom príjmu či odovzdania študijnej literatúry .

 

Stredné školy tiež pomôžu pred skúškami študentom osobne

Od 11. mája bude možná osobná prítomnosť žiakov a študentov záverečných ročníkov stredných škôl, konzervatórií a vyšších odborných škôl, a to primárne s cieľom pripraviť na maturitné a záverečné skúšky a absolutórium. O forme a spôsobe výučby rozhodne riaditeľ školy. Individuálne výučba od tohto dátumu bude možno aj v základných umeleckých a jazykových školách s právom štátnej jazykovej skúšky. Obnoví sa tiež prezenčnej vzdelávania v školách pri detských domovoch so školou, výchovných a diagnostických ústavoch a rovnako tak činnosť školských poradenských zariadení.

 

Návrat do základných škôl nebude povinný

Od 25. mája bude možná osobná prítomnosť žiakov prvých stupňov základných škôl na vzdelávacích aktivitách formou školských skupín. Účasť žiakov však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupín pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ale rovnako tak žiakov a ich rodinných príslušníkov bude aj naďalej pokračovať dištančná výučba. Od tohto dátumu bude tiež umožnená výučba v základných umeleckých školách a jazykových školách s právom štátnej jazykovej skúšky, ale rovnako tak v centrách voľného času s obmedzením maximálneho počtu piatich detí.

 

  • Odporúčaný počet žiakov v školskej skupine bude 15 a bude možné ho podľa miestnych podmienok navýšiť, musí však byť splnená podmienka jedno dieťa v lavici.
  • Zloženie skupín bude nemenné a dieťa teda nebude môcť skupiny meniť. Vzájomný kontakt skupín bude obmedzený.
  • Školské družiny, školské kluby ani záujmové krúžky nad rámec jednej skupiny povolené nebudú.
  • Telesná výchova bude zakázaná.
  • Čo sa týka jedální, ich otvorenie bude podmienené aktuálnej epidemiologickej situácii a miestnym podmienkam, najmä však možnosti oddelenia jednotlivých skupín.
  • V priebehu vyučovania bude síce odporúčané nosenie rúška, avšak vyučujúci bude môcť o jej nosení rozhodnúť podľa potreby. Pri skupinovej práci a aktivitách vo vzájomnej blízkosti, ale rovnako tak mimo triedu a v spoločných priestoroch škôl budú rúška povinné.

 

Záverečné skúšky v júni

V júni sa budú realizovať maturitné a záverečné skúšky a absolutóriá. Možná bude realizácia praktického vyučovania (vrátane odborného výcviku) a praktickej prípravy v stredných a vyšších odborných školách za podobných podmienok ako v prípade školských skupín. Ak to epidemiologická situácia dovolí, počíta sa tiež s možnosťou konzultácií či občasných vzdelávacích aktivít pre žiakov 2. stupňov ZŠ a stredných škôl.

 

V júni sa tiež predpokladá realizácia jednotných aj školských prijímacích skúšok na vzdelávanie na stredných školách.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku