Krajské kolá predmetových olympiád v Košickom kraji sa aj v tomto roku uskutočnia na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

  Foto: Bigstock

KOšice, 5. februára 2020 - Už tradične sa na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FF UPJŠ) uskutočnia krajské kolá viacerých predmetových olympiád, ktoré sú určené pre žiačky a žiakov základných škôl a pre študentky a študentov stredných škôl.

 

Sériu podujatí odštartuje 6. februára Olympiáda ľudských práv. Po nej budú nasledovať Olympiáda v nemeckom jazyku (11. 2.), Olympiáda v anglickom jazyku (12. 2.), Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (13. 2.) a napokon Dejepisná olympiáda, ktorá sa bude konať 24. marca 2020,“ informuje prodekan FF UPJŠ pre pedagogickú činnosť a akreditáciu prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.

 

Krajské kolá jednotlivých predmetových olympiád už niekoľko rokov organizuje FF UPJŠ v spolupráci s Centrom voľného času – Regionálnym centrom mládeže v Košiciach (Olympiáda ľudských práv, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry a Dejepisná olympiáda) a s Odborom školstva Okresného úradu Košice (Olympiáda v nemeckom jazyku a Olympiáda v anglickom jazyku).

 

Na príprave, priebehu a vyhodnotení olympiád sa organizačne a odborne podieľajú viaceré katedry Filozofickej fakulty UPJŠ – konkrétne Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a Katedra histórie FF UPJŠ,“ uvádza prodekan E. Andreanský a dodáva, že účasť na krajských kolách predmetových olympiád umožní súťažiacim z radov žiakov základných a študentov stredných škôl zoznámiť sa s priestormi Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej ulici v historickom centre mesta Košice.

 

Najúspešnejšie účastníčky a účastníci krajských kôl v Košiciach postúpia do celoštátnych kôl jednotlivých predmetových olympiád.

Filozofická fakulta UPJŠ dlhodobo rozvíja úzku spoluprácu s nižšími stupňami škôl v Košickom kraji. A práve predmetové olympiády tvoria dobrý rámec na vzájomné zdieľanie pedagogických skúseností,“ zdôrazňuje prodekan FF UPJŠ prof. Eugen Andreanský.

Zdieľať na facebooku