Škôlkari budú poznať svoje peniaze

Sponzorovaný článok
Finančnej gramotnosti sa venuje aj projekt Poznaj svoje peniaze
Finančnej gramotnosti sa venuje aj projekt Poznaj svoje peniaze / Foto: NDS

Ukazuje sa, že už deti v predškolskom veku prichádzajú do kontaktu s peniazmi. Často ich pred týmto svetom chceme čo najdlhšie uchrániť, no nevedomosť o tom, ako fungujú peniaze v našej spoločnosti, je pre nich skôr na škodu. Deti by mali vedieť, že všetko niečo stojí, a peniaze v peňaženkách rodičov nepribúdajú len tak. Preto by sa mali už predškoláci učiť, čo sa vlastne rozumie pod pojmom peniaze. Práve tomu sa venuje Nadácia pre deti Slovenska so Slovenskou sporiteľňou v programe Poznaj svoje peniaze.

 

Finančná gramotnosť

Tento pojem označuje súbor zručností, ktoré človek potrebuje na to, aby dokázal správne zachádzať s financiami a využiť ich v rozličných životných situáciách. Keďže do kontaktu s peniazmi prichádzajú dnešné deti už odmalička, treba ich začať učiť čím skôr aspoň o základných princípoch a pojmoch. „Po skúsenostiach s rozvojom sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí na základných a stredných školách sme začali vnímať potrebu rozšíriť horizonty programu Poznaj svoje peniaze ešte ďalej. Pri stretnutiach s pedagógmi sme sa len uistili, že začať s rozvojom zručností finančnej gramotnosti na základnej škole je už v súčasnej informačno-technologickej spoločnosti neskoro. Deti prichádzajú do kontaktu s peniazmi už oveľa skôr, a nezriedka sa stretávame so škôlkarmi, ktorí už majú vlastné peniaze, ba dokonca vlastnú bankomatovú kartu,“ objasňuje Rastislav Očenáš, projektový manažér Poznaj svoje peniaze.

 

Foto: NDS

 

Bystrí predškoláci

Návyky hospodárenia s peniazmi sa teda už v súčasnosti tvoria oveľa skôr, a s týmto javom sa vynára aj nová potreba – hovoriť s deťmi o peniazoch už v čase, keď sa s nimi prvýkrát stretávajú a tvoria si s nimi prvé skúsenosti, pomôcť im porozumieť načo peniaze slúžia a ako fungujú. Čo by vlastne škôlkari mali vedieť o peniazoch? „Deti by mali vedieť, že peniaze sú súčasťou života, že ich dostávame za prácu, ktorú sme vykonali, že ľudia by mali dostávať peniaze za to, čo ich baví a napĺňa, ale aj za to, čo pomáha ostatným. Mali by sa o tom rozprávať, skúmať to, pýtať sa, hľadať riešenia a navrhovať, čo by sa s peniazmi dalo urobiť, no hlavne to, ako sa nimi dá pomáhať. V neposlednom rade by sa mali naučiť aj to, ako si peniaze užiť,“ odpovedá Aneta Chlebničanová, autorka metodickej  príručky Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku. Je teda dôležité učiť finančnú gramotnosť takým spôsobom, aby deti dostávali nielen informácie, ale aj nadobúdali zručnosti pre život.

 

Metodika, metodika, metodika

Okrem toho ČO deti učiť, je dôležité aj AKO. Na túto potrebu sa Nadácia pre deti Slovenska (NDS) rozhodla zareagovať vzdelávacím modulom pre pedagógov materských škôl spoločne s podpornými metodickými materiálmi. Tie vznikli v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autorky, Aneta Jarešová (PFUMB) a Aneta Chlebničanová (NDS), pripravili komplexný návrh metodického týždňa v materskej škole. Jedná sa o jedinečný materiál, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorý prináša učiteľkám materských škôl detailný návod, ako pripraviť tzv. modulový týždeň o peniazoch. Vyučovacie bloky sú zámerne usporiadané tak, aby postupne nabaľovali vedomosti na pojem peniaze, obsahujú teda kľúčové učivo, ktoré si majú deti osvojiť, ale aj aktivity simulujúce situácie, v ktorých sa dieťa naučí potrebné zručnosti. „Jednotlivé dni modulového týždňa sa postupne venujú zhromaždeniu všetkých poznatkov, ktoré už deti o peniazoch majú, pokračujú aktivitami o práci ako zdroji peňazí, mapujú na čo sa peniaze míňajú, vedú deti k princípu sporenia, ale aj jednoduchým základom filantropie,“ dopĺňa projektový manažér Očenáš.

 

Čo na to dospelí

Autorka metodickej príručky a zároveň trénerka Vysoko efektívneho učenia, Aneta Chlebničanová, aktivity nielen navrhla, ale zároveň aj pilotný modulový týždeň zrealizovala v materskej škole. Na základe skúseností z tejto pilotáže pripravila NDS začiatkom decembra vzdelávací workshop pre pedagógov MŠ, v rámci ktorého si 26 učiteliek vyskúšalo prakticky navrhované aktivity a diskutovali o svojich potrebách pri zavádzaní tém finančnej gramotnosti do vyučovania. Zapojené MŠ navyše získajú aj podporu vo forme konzultácie a supervízie. „Účastníčky vzdelávacieho workshopu považujú tému peňazí za náročnú a ťažko uchopiteľnú. Podľa ich slov sa mnoho učiteliek tejto téme radšej vo vyučovaní vyhýba, často tiež narážajú na predsudok, že deti sú ešte malé a peniazom nerozumejú. V tomto kontexte veľmi oceňovali vzdelávací workshop Poznaj svoje peniaze, v rámci ktorého nielen získali námety na vyučovanie, ale vymenili si aj skúsenosti. Vyzdvihli tiež, že Nadácia pre deti Slovenska je jediná organizácia v sektore, ktorá sa pedagógov materských škôl pýta na ich potreby, snaží sa na ne odpovedať a podporovať ich,“ dodáva Očenáš.

 

Učiteľky na workshope  / Foto: NDS

 

 

O PROGRAME POZNAJ SVOJE PENIAZE

Program Poznaj svoje peniaze od roku 2001 rozvíja finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí vo vzdelávacom systéme na základných a stredných školách. Zároveň rozvíja ich životné zručnosti. Reaguje na meniace sa podmienky života detí a mladých ľudí a ich životné potreby. Výrazne podporuje rozvoj ich osobnosti, hlavne zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Dlhodobým partnerom programu je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

 

V ďalšom projektovom období chystá NDS so Slovenskou sporiteľňou ďalšie vzdelávacie aktivity pre pedagógov materských škôl, aby sa aj deti učili o peniazoch s radosťou, objavne, tvorivo a hlavne pre život. Viac informácií a metodické materiály nájdete na www.poznaj.sk alebo www.nds.sk.

Zdieľať na facebooku