TALIS 2018 - Najnovšie zistenia medzinárodného výskumu OECD TALIS o slovenských učiteľoch

Výsledky TALIS 2018
Výsledky TALIS 2018 / Foto: Bigstock

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil výsledky medzinárodnej štúdie OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS 2018, ktorá sa zameriava na učiteľov.

 

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS (Teaching and Learning International Study) je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov. Do štúdie OECD TALIS 2018 sa zapojilo celkovo 260 000 učiteľov z 31 krajín OECD a 17 ďalších krajín a regiónov sveta. Spomedzi zapojených krajín bolo 23 členských krajín EÚ. Slovensko sa zúčastnilo na všetkých troch cykloch tejto štúdie. Prvý cyklus bol realizovaný v roku 2008, druhý v roku 2013 a v poradí tretí cyklus v roku 2018. Do štúdie TALIS 2018 sa na Slovensku zapojilo 181 škôl s 3 046 učiteľmi, vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií, a 180 riaditeľov škôl. Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v období od 30. 4. 2018 do 11. 5. 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi. Vyplnenie dotazníkov prostredníctvom internetu – elektronicky, trvalo približne 45 až 60 minút.

 

Hlavné zistenia štúdie TALIS 2018 na Slovensku

 

Akí sú učitelia, riaditelia škôl a prostredie našich škôl?

 • Takmer vo všetkých zúčastnených krajinách tvoria väčšinu učiteľov ženy. SR patrí medzi krajiny s najväčším podielom žien - učiteliek. Až 82 % všetkých učiteľov tvoria na Slovensku ženy, kým v priemere krajín OECD je to 68 %. V krajinách OECD zapojených do štúdie TALIS je priemerný vek učiteľov 44 rokov, podobne je to aj na Slovensku.

 

 • Priemerný vek riaditeľov škôl v krajinách OECD je 52 rokov, podobne je to aj na Slovensku. Takmer štvrtina riaditeľov škôl na Slovensku (24 %) je vo veku 60 a viac rokov, v krajinách OECD je v priemere v podobnom veku 20 % riaditeľov. Slovenská republika patrí medzi krajiny, v ktorých sa za posledných 10 rokov výrazne zvýšil percentuálny podiel riaditeľov blížiacich sa k  dôchodkovému veku (vek 60 a viac rokov) o viac ako 10 percentuálnych bodov.
   
 • V porovnaní s priemerom krajín OECD je na Slovensku nižší podiel učiteľov do 30 rokov (SR 8,2 %, OECD 11,1 %) a vyšší podiel učiteľov vo veku 30-49 rokov (SR 58,7 %, OECD 54,5 %).
  Na slovenských školách sme zaznamenali za uplynulých 10 rokov od roku 2008 významný pokles podielu mladých učiteľov vo veku do 30 rokov - takmer o 8 percentuálnych bodov. Od roku 2013 je však tento pokles miernejší a predstavuje 3 percentuálne body.
   
 • Slovenské školy poskytujú žiakom bezpečné prostredie na učenie, na dennej či týždennej báze sa na školách vyskytuje len minimálne množstvo rôznych foriem nebezpečného správania žiakov. V najväčšej miere sa vyskytuje zastrašovanie alebo slovná šikana iných žiakov (či iné formy verbálneho ohrozovania), a to tak na Slovensku, ako aj v krajinách OECD. Podiel takýchto škôl je však na Slovensku významne nižší, ako je priemer krajín OECD (SR 9 %; OECD 14,3 %). Slovenská republika však zaznamenala na školách v porovnaní s rokom 2013 ako jedna z troch krajín OECD významný nárast výskytu zastrašovania a slovnej šikany zo strany iných žiakov (o 6,6 percentuálneho bodu; v roku 2013 – 2,4 %,  v roku 2018 – 9 %).
   
 • Výsledky zapojených krajín ukazujú, že vzťahy medzi učiteľmi a ich žiakmi v školách sú mimoriadne pozitívne. Z krajín OECD sa v priemere 96 % učiteľov (na Slovensku viac než  94 % učiteľov) zhoduje na tom, že vzájomné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú zvyčajne dobré. Slovensko patrí medzi krajiny, kde sme zaznamenali v tejto dimenzii školskej klímy významný nárast pozitívneho hodnotenia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi od roku 2008 (o viac ako 5 percentuálnych bodov).
   
 • V  rámci krajín OECD učitelia zapojení do štúdie TALIS uvádzali, že počas posledného úplného kalendárneho týždňa im úlohy, vyplývajúce z ich zamestnania v škole, zaberali spolu 38,8[1] hodiny. Z toho viac ako polovicu svojho pracovného času venujú vyučovaniu, čo predstavuje 20,6 hodiny. Slovenskí učitelia uviedli, že úlohy vyplývajúce z ich zamestnania v škole im v priebehu kalendárneho týždňa zaberajú spolu 36,4 hodiny, z toho sa vyučovaniu venujú 20,1 hodiny. Ďalšie dve časovo najnáročnejšie aktivity sú individuálne plánovanie alebo príprava hodín, či už v škole alebo mimo nej (OECD 6,5 hodín týždenne; SR 6,9 hodín týždenne) a známkovanie/opravovanie žiackych prác (OECD 4,2 hodín týždenne; SR 3,5 hodín týždenne).
   
 • V  rámci krajín OECD učitelia uvádzajú, že v priemere 78,1 % času stráveného v triede venujú skutočnému vyučovaniu a vzdelávaniu (SR 80 %), pričom zostávajúci čas v triede trávia udržiavaním poriadku v triede (OECD 13,4 %; SR 12,1 %) a administratívnou prácou (OECD 8 %; SR 7,1 %). Na Slovensku sa od roku 2008 znížil čas (o takmer 3 percentuálne body), ktorý učitelia počas bežnej vyučovacej hodiny venujú skutočnému vyučovaniu a vzdelávaniu.

 

Aké aktivity a metódy sú využívané na vyučovaní a aké sú podmienky na vyučovanie v triedach?

 • Pre riaditeľov škôl na Slovensku je najvážnejším problémom limitujúcim kvalitné vyučovanie nedostatok alebo nevhodnosť učebného materiálu (napr. učebníc), čo uviedlo 44,6 % riaditeľov. Oproti roku 2013 sa tento problém javí ako menej vážny, v roku 2018 sme zaznamenali pokles o 17 percentuálnych bodov. V roku 2018 považovalo nedostatok/nevhodnosť učebných materiálov za veľmi vážny problém  9,3 % riaditeľov, v roku 2013 to bolo až 26,2 % riaditeľov. V porovnaní s rokom 2013 sme však zaznamenali nárast percentuálneho podielu riaditeľov, ktorí uviedli, že kvalitnú výučbu na ich škole veľmi obmedzuje nedostatok učiteľov s odbornou spôsobilosťou vo výučbe žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (nárast o 6,6 percentuálnych bodov).
   
 • Štúdia TALIS skúma, aké vyučovacie aktivity, metódy a stratégie učitelia využívajú
  na vyučovacích hodinách. Približne 85 % slovenských učiteľov, čo je významne viac ako v priemere krajín OECD, využíva vyučovacie stratégie ako - vysvetlím žiakom, čo očakávam, že sa naučia; vysvetľujem súvislosti medzi starým a novým učivom; na začiatku vyučovacej hodiny stanovím ciele; zhrniem učivo z poslednej doby. Významne menej našich učiteľov v porovnaní s priemerom krajín OECD necháva žiakov pracovať v malých skupinách, aby spoločne našli riešenie problému alebo úlohy (40,2 %); ukazuje žiakom úlohy, ktoré nemajú zjavné riešenie (29,9 %); necháva žiakov používať IKT pri projektoch alebo pri práci v triede (47,3 %); zadáva žiakom projekty, ktoré si vyžadujú najmenej týždeň na dokončenie (15,8 %).

 

 • Štúdia TALIS posudzovala aj záujem o zavádzanie inovácií vo vyučovaní v školách. Významne viac slovenských učiteľov a riaditeľov škôl vyjadrilo súhlas alebo rozhodný súhlas  s  položkami
  v dotazníku súvisiacimi s ochotou a snahou zavádzať inovácie na vyučovaní v porovnaní s priemerom krajín OECD.
   

Aké je ďalšie vzdelávanie učiteľov, začínajúcich učiteľov a aká je ich spokojnosť s výberom profesie?

 • V priemere krajín OECD, a tiež na Slovensku, učitelia uviedli, že najdôležitejšou motiváciou
  pri rozhodovaní stať sa učiteľom
  bolo, že povolanie učiteľa im umožnilo ovplyvniť vývin detí a mládeže 92,3 % (SR 93,2 %) a povolanie učiteľa im umožnilo prispievať spoločnosti niečím hodnotným 88,2 % (SR 92,3 %).

 

 • Podľa výsledkov štúdie TALIS 2018 na Slovensku pracuje 15,8 % začínajúcich učiteľov. Významne viac ich pracuje v školách umiestnených v mestách (o 7,2 percentuálneho bodu) ako na vidieku. Významne viac ich vyučuje v súkromne riadených školách (o 5,5 percentuálneho bodu)
  v porovnaní so štátom riadenými školami. Začínajúci učitelia v rámci krajín OECD a aj SR
  sú vo všeobecnosti spokojnejší so svojím výberom povolania a s učiteľskou profesiou ako skúsenejší učitelia.

 

 • SR viac ako 3/4 riaditeľov uviedlo, že v ich škole poskytujú prístup k formálnym zaškoľovacím programom, ako aj k neformálnym zaškoľovacím aktivitám pre nových učiteľov. Len 3,7 % riaditeľov uviedlo, že noví učitelia k týmto aktivitám nemajú prístup. Avšak 72,6 % začínajúcich učiteľov SR (OECD 65,5 %) uviedlo, že sa počas svojho prvého zamestnania nezúčastnili na žiadnych formálnych ani neformálnych zaškoľovacích aktivitách. Je to výrazne viac oproti skúsenejším učiteľom, z ktorých 58,5 % uviedlo, že sa nezúčastnilo v prvom zamestnaní na žiadnych zaškoľovacích aktivitách.

 

 • V krajinách OECD má najviac učiteľov vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (22,2 %), IKT zručností
  vo vyučovaní (17,7 %) a vyučovania v multikultúrnom alebo multilingválnom prostredí (15 %). Slovenskí učitelia deklarujú vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (26,5 %), správania žiakov a vedenia triedy (19,1 %), IKT zručností vo vyučovaní (16,6 %) a vyučovania medzipredmetových zručností (16,3 %).

 

 • V priemere krajín OECD a aj v SR sa viac ako 90 % učiteľov zúčastnilo aspoň na jednom  type ďalšieho vzdelávania za posledných 12 mesiacov, u riaditeľov je percentuálny podiel ešte vyšší a dosahuje približne 99 %. V priebehu posledného roka učitelia v Slovenskej republike absolvovali priemerne 3,4 aktivít  (OECD 4 aktivity) ďalšieho vzdelávania a riaditelia 5,5 aktivít (OECD 6 aktivít).

 

 • Najviac slovenských učiteľov (takmer 43 %) súhlasilo, že v ich ďalšom vzdelávaní im bránia najmä skutočnosti, že ďalšie vzdelávanie je príliš drahé a neexistujú žiadne stimuly na účasť v ďalšom vzdelávaní. Viac ako 40 % našich riaditeľov súhlasí s tvrdením, že prekážkou v ich ďalšom vzdelávaní je to, že neexistuje žiadna vhodná ponuka ďalšieho vzdelávania (47,2 %) a 41,3 % z nich súhlasí, že neexistujú žiadne stimuly na účasť v ďalšom vzdelávaní.

 

 • Len 4,5 % našich učiteľov si myslí, že práca učiteľa je spoločnosťou ocenená (v roku 2013 si to mysleli 4 % učiteľov). V krajinách OECD si to myslí v priemere 25,8 % učiteľov. V tomto ukazovateli sme sa, podobne ako aj v roku 2013, ocitli na poslednom mieste zo všetkých krajín OECD.

 

Čo je štúdia TALIS?

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní (TALIS – Teaching and Learning International Study) je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov a riaditeľov škôl. TALIS sa prvýkrát uskutočnil v roku 2008 a ponúkol učiteľom a riaditeľom škôl na celom svete možnosť „prehovoriť“ o svojich skúsenostiach v školstve. Štúdia sa zameriava hlavne na tie oblasti, ktoré môžu efektívne ovplyvniť vzdelávanie. Učitelia tak poskytli vlastný pohľad a informácie o zaškoľovacích programoch a možnostiach ďalšieho vzdelávania, o spätnej väzbe, ktorú dostávajú, o školskom prostredí v triede a o klíme školy, o ich vlastnej spokojnosti s prácou a pocitoch z ich vlastných profesionálnych schopností.

Cieľom štúdie TALIS je doplniť kľúčové medzinárodné a národné údaje o učiteľoch, učení a vplyve, ktorý môžu mať učitelia na vzdelávanie žiakov. TALIS dal príležitosť učiteľom a riaditeľom, aby prispeli k analýze vzdelávacieho systému a k rozvoju vzdelávacej politiky.

Špecifickým cieľom TALIS je poskytnúť zúčastneným krajinám pohľad z medzinárodnej perspektívy, ktorý dopĺňa informácie o učiteľskom povolaní a podmienkach vzdelávania so zvýšeným dôrazom na to, ako tieto podmienky ovplyvňujú pedagogický aspekt práce učiteľov, ako aj vzdelávacie prostredie v škole. Analýza dát zúčastnených krajín umožní jednotlivým krajinám spoznať iné krajiny s podobnými problémami a poučiť sa z iných prístupov k politike vzdelávania.

 

Viac informácií o výsledkoch TALIS 2018 nájdete na stránke NÚCEM: www.nucem.sk

 
[1] 60-minútová hodina
 
Zdroj: NÚCEM
Zdieľať na facebooku