Budúci týždeň sa otvoria brány škôl. Čo prinesie školstvu nový školský rok?

Do školských lavíc zasadnú žiaci základných a stredných škôl opäť 3. septembra.
Do školských lavíc zasadnú žiaci základných a stredných škôl opäť 3. septembra. / Foto: Shutterstock

Čo prinesie školstvu nový školský rok? Aké dôležité termíny nás čakajú?

 

Celkovo 684 000 žiakom základných a stredných škôl (takmer 485-tisíc žiakom ZŠ a viac ako 199-tisíc stredoškolákom) sa už čoskoro začne nový školský rok 2018/2019. Školáci prekročia brány viac ako 2 700 škôl (približne 2 000 ZŠ a 700 SŠ) v pondelok 3. septembra. Do školských lavíc zasadne aj zhruba 56 700 prváčikov.


Jedným z kľúčových krokov, ktoré v ďalšom období ovplyvnia naše školstvo, je realizácia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Uplatnenie konkrétnych opatrení národného programu pripravuje rezort školstva už v novom školskom roku. Jedným z nich sú zmeny v systéme duálneho vzdelávania, ktoré prináša novela zákona o odbornom vzdelávaní. Jej cieľom je zlepšiť podmienky pre vstup škôl do tohto systému, ale aj ďalších zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov.

 

Dôležitou zmenou je posun termínu pre vstup žiakov do duálu. Po novom bude môcť žiak so zamestnávateľom uzavrieť učebnú zmluvu do 15. septembra a v prípade  nenaplnenia očakávaného počtu žiakov dokonca až do 31. januára. Doteraz musela byť učebná zmluva uzavretá do 31. augusta pred nástupom žiaka do prvého ročníka. Podstatne sa zníži aj celková administratíva spojená so vstupom firiem a škôl do tohto systému. Motivácia sa zvýši i na strane škôl, ktorým sa doteraz pri prijímaní žiakov do duálu krátil normatív, čo po novom už neplatí. Škola tak dostane aj na týchto žiakov rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka mimo duálneho vzdelávania.

 

Dôležité je aj externé testovanie žiakov základných a stredných škôl, ktoré nám už v súčasnosti poskytujú veľmi reálny obraz o silných i slabých stránkach žiakov i vzdelávacieho procesu. Do budúcna umožnia merať aj tzv. pridanú hodnotu vzdelávania, ktorá je dôležitým faktorom merania kvality školy. Preto za významné pokladáme pokračovanie v Testovaní 5 (21. novembra), ktoré nám v spojení s Testovaním 9 (3. a 4. apríla) a externou časťou maturitnej skúšky (12. - 15. marca) prinesie podrobný obraz o vedomostiach žiakov i kvalite ich vzdelávania. Po novom sa na Testovaní 9 zúčastnia aj všetci žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

 

Medzi priority v šk. roku 2018/2019 patrí i  poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty so zameraním na debarierizáciu a na zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. V oblasti starostlivosti o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bude prioritou prijatie nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý vytvorí predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom vhodného pracovného prostredia. V zákone sú rozpracované princípy učiacej sa školy, možnosti rozširovania kvalifikačných predpokladov, ktoré vytvárajú predpoklady na zvyšovanie odbornosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov. V zákone budú nástroje na ochranu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Od 1. septembra začne platiť aj nová smernica k prevencii  a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. Zmenu si vyžiadala potreba inovovania metodického usmernenia k tejto oblasti v súlade s novelami zákonov jednotlivých rezortov, ako aj zohľadnenie novej formy šikanovania, akou je kyberšikanovanie. Týmto krokom sme taktiež reagovali na správy štátnej školskej inšpekcie či komisárky pre deti, ako aj informácie zo strany zákonných zástupcov žiakov o nedostatočnom riešení tohto problému.

Zdieľať na facebooku