Zápisy detí do prvého ročníka budú prebiehať celý apríl

Zápisy do školy pre školský rok 2018/2019 už začali.
Zápisy do školy pre školský rok 2018/2019 už začali. / Foto: Bigstock

V základných školách sa začína obdobie zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Budú sa konať v priebehu celého mesiaca apríl a týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov do 31. augusta 2018. Podľa odhadov, na základe demografického vývoja, by v tomto roku malo k zápisom prísť približne 62-tisíc detí.


Základná škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku túto spôsobilosť nedosiahlo, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj o zaradení do nultého ročníka rozhodne riaditeľ školy vždy so súhlasom zákonného zástupcu.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, v tzv. spádovej škole. Zákonný zástupca však môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej, ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Pri výbere základnej školy sa rodičom odporúča sústrediť sa na informácie, ktoré vypovedajú o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj o podmienkach, v ktorých sa v danej škole uskutočňuje. Ide napríklad o úspešnosť žiakov školy v Testovaní 5, Testovaní 9 či predmetových olympiádach, zameranie školy, ponuku vyučovania cudzích jazykov a realizáciu mimoškolských aktivít či vybavenosť školskými pomôckami. Zdrojom informácií o konkrétnej škole, zložení jej pedagogického zboru a realizovaných aktivitách je jej internetová stránka, ako aj správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré škola povinne zverejňuje. Odporúča sa získať referencie o škole aj od rodičov detí, ktoré ju už navštevujú, osobne navštíviť priestory školy a do úvahy vziať aj dopravnú dostupnosť z miesta bydliska.

Čítajte viac o téme: Zápis do školy
Zdieľať na facebooku