Neformálne vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ v rámci národného projektu IT Akadémia

V rámci projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa bude konať prvé stretnutie riaditeľov škôl.
V rámci projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa bude konať prvé stretnutie riaditeľov škôl. / Foto: Bigstock

Ako súčasť národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa bude konať prvé stretnutie neformálneho vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl.

Vzdelávanie je prioritne určené pre riaditeľov škôl, ktorí zodpovedajú za manažovanie rozvojových a vzdelávacích aktivít školy, za usmerňovanie kariérneho rastu učiteľov.

Efektívnosť zavádzania inovácií na školách do veľkej miery závisí od vnútorného stotožnenia s potrebou riešiť problém, pochopením kľúčových aspektov potrebných zmien a osvojením si spätno-väzbových a regulačných mechanizmov nevyhnutných pre implementáciu celého procesu inovácie. Za zmysluplné zapojenie kolektívu riešiteľov školy do projektu, naplnenie merateľných ukazovateľov a dosiahnutie vytýčených cieľov rovnako zodpovedá riaditeľ. Práve preto je cieľom vzdelávania riaditeľov pripraviť ich na naplnenie tohto poslania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk.

 

V Nitrianskom a Trnavskom kraji

  • 12. februára 2018 (v pondelok ) v čase 9:00 – 14:30 h. na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra v Aule na prízemí (vľavo od vrátnice)

V Banskobystrickom  kraji

  • 13. februára 2018 (v utorok ) v čase 9:00 – 14:30 h. na pôde Fakulty prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40 v Banskej Bystrici v miestnosti F313

V Žilinskom a Trenčianskom kraji

  • 15. februára 2018 (vo štvrtok ) v čase 9:00 – 14: 30 h. na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, v miestnosti RC009 - konferenčné centrum (budova RA)
Zdieľať na facebooku