Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie v projekte IKATIKA majú pozitívny ohlas

Projekt IKATIKA má vo vzdelávaní detí pozitívnu odozvu.
Projekt IKATIKA má vo vzdelávaní detí pozitívnu odozvu. / Zdroj: reprofoto YouTube

Prvé skúsenosti pedagogických pracovníkov z pilotných materských a základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym s výučbou pomocou inovatívnych vzdelávacích materiálov prepojených na bilingválny digitálny edukačný obsah v rámci projektu IKATIKA sú pozitívne.


„V našej materskej škole využívame materiály v projekte IKATIKA, vrátane digitálneho edukačného obsahu na vzdelávanie v rómskom aj maďarskom jazyku. Naše doterajšie skúsenosti sú zatiaľ veľmi pozitívne. Vedomosti osvojené zážitkovou interaktívnou formou, na rozdiel od informácií získaných memorovaním, si deti pamätajú lepšie, a práve to je cieľom každého vzdelávania. Jazykové spracovanie digitálneho edukačného obsahu je veľmi kvalitné a ukázalo sa, že aj vďaka tomu sa osmelili aj deti, ktoré sa doteraz prejavovali menej, a to vďaka lepšiemu porozumeniu zadaných úloh. Ďalšou prednosťou projektu IKATIKA je, že maďarsky hovoriace deti si prirodzenou formou osvojujú aj slovenský jazyk, lebo úlohy si vypočujeme aj po slovensky,“ vysvetľuje Mgr. Gabriela Szentpétery zo Spojenej školy J. A. Komenského v Rožňave,  kde sa vyučuje v maďarskom jazyku.

 

Rovnako pozitívne skúsenosti s využívaním vzdelávacích materiálov a digitálneho edukačného obsahu v rámci projektu IKATIKA majú aj v ďalšej pilotnej materskej škole na ulici gen. Svobodu vo Svidníku, kde sú využívané v rámci krúžkovej činnosti na vzdelávanie v rusínskom jazyku. „Tieto materiály na jednej strane uľahčujú prípravu učiteľkám, pretože metodiky sú spracované naozaj odborne, so širokou škálou tém. Na druhej strane sú digitálne cvičenia a lekcie, na ktoré sú tieto metodiky prepojené, pre deti veľmi atraktívne. Keďže sú dvojjazyčné, v slovenskom aj rusínskom jazyku, deti sa hravou formou oboznamujú s novými poznatkami a slovíčkami. Úlohy sú zoradené podľa náročnosti, od najľahších po ťažšie a aj po grafickej stránke sú spracované veľmi pútavo,“ hovorí riaditeľka materskej školy, Anna Kurečková.

 

Cieľom projektu IKATIKA je otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku, ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Do projektu bolo vybraných 30 materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym. „Realizácia projektu je naplánovaná do decembra 2017 a následne prebehne analýza jeho výsledkov,“ potvrdila Mgr. Mária Prékop, riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.ikatika.sk

 


Zdieľať na facebooku