Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Pilotný projekt ministerstva školstva IKATIKA je určený deťom s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym.
Pilotný projekt ministerstva školstva IKATIKA je určený deťom s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym. / Foto: TASR

Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľom pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom IKATIKA. Je určený deťom a žiakom z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym.


„Našou ambíciou v tomto pilotnom projekte je otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pomocou moderných metodických materiálov pre pedagógov, do ktorých sú zakomponované inovatívne učebné metódy a postupy, s využitím bilingválneho digitálneho edukačného obsahu chceme spestriť výučbu a urobiť ju pre deti viac atraktívnou,“ povedal Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR.

Metodické materiály pre pedagógov obsahujú jedenásť tém prepojených na digitálny edukačný obsah umiestnený na stránke planetavedomosti.iedu.sk.

Digitálne učivo v projekte IKATIKA je spracované v slovenskom aj v materinskom jazyku rusínskej, maďarskej a rómskej národnostnej menšiny. Zároveň je interaktívne, aby výučba prebiehala zážitkovou formou. Skúsenosti totiž ukazujú, že takto osvojené vedomosti, na rozdiel od informácií získaných memorovaním, si deti pamätajú lepšie, čo je cieľom každého vzdelávania.

Výučba pomocou digitálneho edukačného obsahu nemá ambíciu nahrádzať tradičnú výučbu, je iba jej doplnkom. Je preukázané, že čím viac rôznorodých metód aplikuje učiteľ vo výučbe, zvlášť ak sú spracované v materinskom jazyku detí, tým kvalitnejšie a trvalejšie sú znalosti detí a žiakov.

Realizácia pilotného projektu IKATIKA je naplánovaná na obdobie október až december 2017. Projekt je komplexný, jeho súčasťou nie je iba používanie samotných vzdelávacích materiálov a digitálneho obsahu, ale aj odborné školenia pre pedagogických zamestnancov z pilotných materských a základných škôl. Ich cieľom je oboznámiť zúčastnených učiteľov s možnosťami využitia nových metodík a digitálneho vzdelávacieho obsahu ešte predtým, než ich začnú využívať v praxi.

 

Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.ikatika.sk.

Zdieľať na facebooku