S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice

  Zdroj: Shutterstock

Bratislava | 24.  08. 2017

S príchodom nového školského roka distribuuje do škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) aktualizované učebnice. Do nákupu 1,1 mil. kusov nových učebníc bolo investovaných 3,74 mil. eur. Učitelia budú mať k dispozícii aj viacero titulov priamo v elektronickej verzii. Zástupcovia MŠVVaŠ SR informovali o nákupe a časovom dodaní učebníc osobne aj priamo jednotlivých členov Združenia základných škôl Slovenska.


Takmer 1,1 mil. kusov učebníc v celkovej hodnote 3,74 mil. eur bude dodaných školám k začiatku nového školského roka 2017/2018. Ide o reedície učebníc, ktoré boli prostredníctvom Edičného portálu školami najviac žiadané a ktoré mohol rezort, vzhľadom na ich vysoký náklad, čo najhospodárnejšie nakúpiť. Rovnako sa v uspokojovaní požiadaviek škôl sústredilo ministerstvo na nákup učebníc pre tie predmety, ktoré sú kľúčové pre zisťovanie vedomostí v rámci medzinárodného testovania OECD PISA zameraného na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť. MŠVVaŠ SR verí, že tento pozitívny trend sa podarí udržať, a to aj vďaka nedávno navýšenému rozpočtu na učebnice o 1 mil. eur (zo súčasných 6,3 mil. eur). Aktuálne sa už preto pripravuje ďalšie kolo reedícií v snahe zabezpečiť školám čo najviac kníh. Tie by mali byť dodané do škôl následne v októbri, resp. novembri tohto roka.

So začiatkom nového školského roka prichádzajú do škôl aj učebnice aktualizované podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Tešiť sa na ne môžu žiaci v 7. ročníku ZŠ a 2. ročníku gymnázií s osemročným štúdiom, a to konkrétne v prípade predmetov chémia, dejepis, občianska náuka, fyzika a biológia. S rovnako aktualizovanými učebnicami aj pre predmety slovenský jazyk a slovenská literatúra a maďarský jazyk a literatúra budú pracovať žiaci v 1., 2., 5., 6. a 7. ročníku základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským (VJM).

Práve zavedenie inovovaného ŠVP do praxe súvisí so skutočnosťou, že ročníky, ktoré podľa neho začnú od septembra postupovať (3. a 7. ročník ZŠ, resp. 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom), nebudú mať k dispozícii všetky aktualizované učebnice, a preto budú využívať ich staršie verzie. Ide najmä o učebnice pre školy s vyučovacím jazykom maďarským - Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ s VJM (Ypsilon), pracovný zošiť k tejto učebnici, Pracovný zošit z maďarského jazyka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM či Maďarská literatúra pre 7. ročník ZŠ s VJM alebo Pracovný zošit k literatúre pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR však intenzívne pracuje na ich obstaraní pre školský rok 2017/2018, a to aj vďaka spomínanému navýšeniu finančných prostriedkov vo výške 1 mil. eur.

V súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom pripravuje MŠVVaŠ SR aj zabezpečenie úplne nových učebníc pre predmety prírodoveda a vlastiveda v 3. ročníku ZŠ. Zároveň ministerstvo vypracováva podklady pre obstaranie ďalších 15 najprioritnejších kompletných sád učebníc. Pôjde napr. o Slovenský jazyk pre 5. až 9. ročník ZŠ, Matematiku pre 1. až 4. ročník ZŠ, Matematiku pre 5. až 9. ročník ZŠ, Techniku a ekonomiku domácnosti pre 5. až 9. ročník ZŠ, pričom školy budú mať k dispozícii možnosť výberu alternatívnej sady učebníc. Jej súčasťou budú tiež metodické príručky pre učiteľov a upravené verzie učebníc pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto sady učebníc budú zabezpečené aj pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Od nového školského roka bude navyše školám priamo na Edičnom portáli ministerstva k dispozícii aj 80 rôznych titulov učebníc v elektronickej verzii, ktoré sa podarilo rezortu školstva zabezpečiť bezplatne v rámci priamych rokovacích konaní s vydavateľmi. Učiteľom pomôžu pri príprave na vyučovanie a vďaka vizualizácii či sprostredkovaniu informácií cez hovorené slovo a vysvetľovanie prispejú k zatraktívneniu vyučovacieho procesu. Po novom tak budú môcť žiaci vo svojich triedach, ktoré budú vybavené PC a interaktívnou tabuľou, riešiť konkrétne úlohy a cvičenia, či pracovať s textom a ilustráciami prostredníctvom interaktívnej elektronickej učebnice.

Rezort školstva pomohol školám, resp. žiakom a ich rodičom aj prostredníctvom poskytnutia príspevku na zakúpenie učebníc cudzích jazykov v celkovej výške 1 183 380 eur.   V prepočte ide o sumu 15 eur na žiaka, určená je pre žiakov 1. – 2. ročníka stredných škôl,  gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom, špeciálnych stredných škôl  a príslušné ročníky gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Príspevok tiež rezort školstva poskytol na učebnice Prvouky pre 2. ročník ZŠ v slovenskom a maďarskom jazyku, vrátane špeciálnych ZŠ a špeciálnych tried pri ZŠ so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) či so všeobecným intelektovým nadaním. V rozpočte rezortu školstva bola na tento účel vyčlenená suma 204 375 eur, pričom na žiaka bol poskytnutý príspevok vo výške 3,30 eur v prípade Prvouky v slovenskom jazyku, v maďarskom jazyku to bude 5,50 eur.

V snahe zefektívniť proces verejného obstarávania učebníc chce navyše ministerstvo školstva podať zásadnú pripomienku k novele zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie. Ministerstvo školstva chce vyrokovať uplatnenie výnimky vo verejnom obstarávaní. Tá by mala pomôcť efektívnejším spôsobom vyriešiť problém chýbajúcich učebníc v takých špecifických prípadoch, ako je zabezpečenie učebníc vo vyučovacom jazyku národnostných menšín, učebníc pre odborné predmety a učebníc pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami. Cieľom je zabezpečiť požadovanú kvalitu učebníc, a to čo najefektívnejšie - za čo najlepšiu cenu a v čo najskoršom časovom horizonte.

 


Zdroj: MŠVVaŠ SR
Zdieľať na facebooku