Letné prázdniny sa končia, pre školákov sa už čoskoro otvoria brány škôl

Takmer 671-tisíc žiakov základných a stredných škôl zasadne po dvojmesačnej prestávke 4. septembra do školských lavíc.
Takmer 671-tisíc žiakov základných a stredných škôl zasadne po dvojmesačnej prestávke 4. septembra do školských lavíc. / Foto: Shutterstock

Bratislava | 23. august 2017

Takmer 671-tisíc žiakov základných a stredných škôl zasadne po dvojmesačnej prestávke 4. septembra do školských lavíc. Pôjde o približne 435-tisíc žiakov základných škôl a 202-tisíc stredoškolákov, v špeciálnych základných a stredných školách začne nový školský rok takmer 34-tisíc žiakov. Do základnej školy po prvýkrát nastúpi cca 60-tisíc prváčikov, čo predstavuje počet na úrovni minulého školského roka a nárast o 5-tisíc žiakov v porovnaní s rokom 2010.


Svoje brány otvorí 2 104 základných škôl (v obciach 1 414 a v mestách 690) a 744 stredných škôl (v obciach 34 a v mestách 710), ako aj 380 špeciálnych základných a stredných škôl. Nový školský rok prinesie aj niekoľko zmien vo výchovno-vzdelávacom procese.

Pôjde napríklad o posilnenie vyučovania dejepisu na druhom stupni ZŠ o jednu vyučovaciu hodinu. Cieľom tohto kroku je vytvorenie priestoru na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí v 9. ročníku a predchádzať tak šíreniu extrémistických nálad v spoločnosti. Vďaka zvýšenej hodinovej dotácii budú mať učitelia dejepisu v 9. ročníku priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky aj s využitím doplnkových materiálov, exkurzií či diskusií s dôrazom na historicko-spoločenské súvislosti. Okrem toho bude posilnená aj časová dotácia vyučovacieho jazyka u žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl,
v ktorých sa vzdelávajú žiaci národnostných menšín.

Zmeny prináša aj novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Od 1. septembra sa bude príspevok na dopravu poskytovať aj žiakom ZŠ a špeciálnych ZŠ, ktorí pochádzajú z obcí, kde  je zriadená základná škola, ale nie s vyučovacím jazykom, v ktorom sa chce žiak vzdelávať. Ak v takomto prípade bude žiak cestovať  do najbližšej školy s daným vyučovacím jazykom, bude mať nárok na príspevok
na dopravu.

V gymnáziách bude zase možné od 1. septembra vytvárať skupiny žiakov v predmetoch cudzí jazyk, informatika, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom 23 žiakov. Doteraz platný štátny vzdelávací program umožňoval v týchto predmetoch len delenie v rámci triedy. Vytváranie skupín žiakov z rôznych tried v tom istom ročníku umožní účinnejšie a kvalitnejšie vzdelávanie, ako aj efektívnejšiu tvorbu rozvrhu.

V školskom roku 2017/2018 sa taktiež rozšíri ponuka odborov na stredných odborných školách o 10 nových študijných odborov ako napríklad bioenergetika, sklársky dizajn, manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu či informačné a digitálne technológie.
K rozšíreniu skupiny učebných odborov dôjde taktiež na špeciálnych školách, a to o odbor gastronomické služby.

Školákov čakajú v novom školskom roku aj viaceré prázdniny, najbližšie už koncom októbra.

 

Detailný prehľad prázdnin na školský rok 2017/2018 si môžete pozrieť aj TU.

Zdieľať na facebooku