Špeciálne školy sa môžu uchádzať o finančnú podporu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

  Foto: Shutterstock

Materiálno-technické vybavenie škôl či zabezpečenie kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov v špeciálnych školách je cieľom výzvy na predkladanie rozvojových projektov s názvom Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017. Na zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých nie je možná alebo prospešná školská integrácia, vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku celkovú sumu vo výške 65 500 eur.

O finančné prostriedky sa môžu uchádzať zriaďovatelia špeciálnych škôl, okrem materských škôl. Žiadosť spolu s analýzou finančného zabezpečenia projektu môžu zaslať príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja do 10. mája 2017.

Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt je 3 tisíc eur. Podmienkou je spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií podieľajúcich sa na realizácii rozvojového projektu najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt.

Projekty bude hodnotiť sedemčlenná výberová komisia na základe piatich kritérií. Pôjde napríklad o posudzovanie súladu projektu s oblasťami podpory rozvojového programu uvedenými vo výzve, skvalitnenia materiálno-technického vybavenia školy či prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy.

 

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk.

Zdieľať na facebooku