Projekt "Školy, ktoré menia svet" má viesť žiakov k záujmu o spoločnosť

Školy, ktoré menia svet je program, ktorý má viesť žiakov v školách k občians.kej angažovanosti
Školy, ktoré menia svet je program, ktorý má viesť žiakov v školách k občians.kej angažovanosti / Foto: FB IPAO

Bratislava, 7. september 2016 – Práve v týchto dňoch sa na vybraných slovenských základných a stredných školách spúšťa pilotná verzia programu „Školy, ktoré menia svet“ zameraného na výchovu a vzdelávanie k aktívnemu občianstvu a občianskej angažovanosti mládeže prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód do výučby a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít.

 

Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom programu, týmto reaguje na narastajúcu potrebu inovácie obsahu aj spôsobu výučby „občianky“ s ohľadom na veľmi rýchlo sa meniaci kontext a formy občianstva na Slovensku aj vo svete. Zároveň upozorňuje, že systémová zmena v tejto oblasti je pre zdravú občiansku spoločnosť a občiansku kultúru na Slovensku nevyhnutná a mala by nastať čo najskôr.

 

Teoretické vedomosti z oblasti psychológie, sociológie, politológie, práva, ekonómie, filozofie a religionistiky majú podľa Štátneho vzdelávacieho programu a podľa prapodstaty vyučovacieho predmetu „občianska náuka“ v rozsahu 33 vyučovacích hodín ročne vybudovať na II. stupni základných škôl a na stredných školách u mladých ľudí nielen záujem o spoločenské vedy, ale najmä o spoločenské a politické dianie v ich meste, krajine či bezprostrednom okolí. Nehovoriac o tom, že tento účel neplnili dodnes platné učebnice ani v období ich vydania a neplnia ho ani dnes, keď mládež disponuje najrôznejšími voľne dostupnými zdrojmi informácií a zábavy, ale aj nástrah, zabúda koncept výchovy a vzdelávania k občianstvu dlhodobo ponúkať jednu dôležitú vec – dôvod, prečo by sa mladí ľudia mali angažovať a pocit zmysluplnosti a dôležitosti každého jedného zapáleného mladého človeka, ktorý má chuť a energiu príslovečne „zmeniť svet“ k lepšiemu – nenabádajú teda mladého človeka, aby sa stal zodpovedným občanom, ale aby zvládol teoretické nároky vyučovacieho predmetu. Ide pritom o vzdelávanie budúcich občanov, ktorí budú čoskoro ako dospelí ľudia viesť túto krajinu a ktorí aktuálne preukazujú nezáujem, resp. klesajúci záujem o spoločenské otázky, občiansku kontrolu, solidaritu so slabšími ap.

 

Program „Školy, ktoré menia svet“ preto v školskom roku 2016/2017 prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu
a osobnostnému rozvoju. „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

 

Od 5. septembra 2016 prebieha pilotná verzia programu na piatich základných a stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska, v spolupráci s ktorými sa program neustále vyvíja tak, aby variabilne a flexibilne reagoval na individuálne potreby a záujmy žiakov a rôzne organizačné potreby škôl. V budúcnosti by sa mal program rozšíriť aj na ďalšie školy. Ako uviedla Jana Feherpataky-Kuzmová, s nástupom sociálnych sietí, nových spoločenských tém
a občianskych nástrojov sa transformujú aj každodenné prejavy občianskej aktivity, pričom „na Slovensku akoby niektoré už nenapĺňali požiadavky a potreby mladých ľudí, čím sa pre nich stávajú nezrozumiteľné a nepraktické, zatiaľ čo tie nové si ešte nenašli svojich nositeľov.“ Program preto apeluje na potrebu urýchlenej systémovej modernizácie v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania, ktorú považuje za jednu z nevyhnutných podmienok toho, aby občianska kultúra na Slovensku neprišla o ďalšiu potenciálne uvedomelú generáciu.

 

Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo. Sledujte nás aj na našom Facebooku.

--

Inštitút pre aktívne občianstvo je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občiansku participáciu, angažovanosť a dobrovoľníctvo online aj offline, výchove a vzdelávaniu
k aktívnemu občianstvu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku