III. medzinárodná odborná konferencia VÚDPaP je zameraná na poradenstvo k vzdelávaciemu procesu detí s výchovno-vzdelávacími potrebami

  Ilustračná foto: Shutterstock

Bratislava/Senec, 4. novembra 2015 – Najčastejšie príčiny školskej neúspešnosti a zlyhávania žiakov základných škôl, ktorými sú predovšetkým poruchy učenia, poruchy správania ako aj špecifické vývinové poruchy, medzi ktoré patrí aj porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)či sociálne znevýhodnenie, je jednou z tém 3. medzinárodnej konferencie Národného projektu s názvom Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému v SR. Tá sa koná v dňoch 4. – 6. novembra 2015 v Hoteli Senec a organizuje ju Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) pod vyžiadanou záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera.

 

Cieľom podujatia je teda okrem iného odpovedať na otázky týkajúce sa poradenského a vzdelávacieho procesu detí s výchovno-vzdelávacími potrebami (patria sem aj nadané deti) a ich uplatnenie na trhu práce. Spomínané poruchy učenia či správania a ich rôzne príčiny totiž neovplyvňujú len samotné správanie dieťaťa, ale aj jeho učebné výsledky a celkové vzťahy žiaka v školskom kolektíve a v rodine. Témou bude tiež porovnanie súčasného systému výchovného poradenstva a prevencie na Slovensku s poradenskými systémami v krajinách EÚ.

Konferencia sa začína v stredu, 4. novembra 2015 o 13:30 hod. Hlavnou témou  je digitalizácia  komplexného poradenského procesu v kontexte využívania aplikačnej platformy KomosyT. Prezentácie budú Live-streamované, teda dostupné pre všetkých záujemcov, ktorí sa pripoja online na www.konferencia.komposyt.sk. Dôležitými bodmi štvrtkového programu konferencie (5. november) budú referáty odborníkov v oblasti poradenstva a prevencie z piatich krajín EÚ a odborné referáty manažmentu národného projektu. Ten zároveň odprezentuje dosiahnuté výsledky všetkých aktivít projektu. Závery konferencie a výstupy národného projektu budú odprezentované v piatok, 6. novembra.

 

Súčasťou konferencie  budú workshopy, diskusné panely, posterová sekcia, výstava a množstvo sprievodných podujatí. Auditórium konferencie budú tvoriť domáci a zahraniční partneri VÚDPaP, expertné tímy a odborníci v oblasti výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia EURONETU zo siedmich krajín EÚ. Súčasťou konferencie je aj slávnostné odovzdávanie ocenení národného projektu VÚDPaP.

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku