Koľko zarábajú ľudia v jednotlivých povolaniach? Vyberte si školu aj podľa svojho budúceho zárobku

  

Presne 4-násobný je rozdiel medzi najhoršie a najlepšie platenými zamestnaniami na Slovensku. Vyplýva to z najnovších zistení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Informačného systému o cene práce (ISCP). Reprezentatívna vzorka zisťovania vykonaného spoločnosťou Trexima Bratislava za 2. štvrťrok 2015 zahŕňa vyše 8-tisíc zamestnávateľov s vyše miliónom  zamestnancov.

Zo všetkých relevantných faktorov vplývajúcich na výšku mzdy zamestnancov má faktor zamestnanie najvýznamnejší vplyv. Najlepšie sú na tom riadiaci zamestnanci, manažéri a vedúci. Za nimi nasledujú špecialisti, technici a odborní pracovníci. Najnižšie mzdy v priemere poberajú zamestnanci pracujúci v zamestnaniach s nízkou úrovňou pracovnej zodpovednosti a potrebných špeciálnych zručností a vedomostí, t.j. ako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

 

Graf č. 5: Priemerná hrubá mesačná mzda podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 v 2. štvrťroku 2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Medzi konkrétne zamestnania, ktoré sú najslabšie odmeňované, patria: (1) opatrovatelia, asist. pre domácu starostlivosť starších osôb, zdravotne postihnutých, (2) pomocníci v kuchyni, (3) ruční práči a žehliari, (4) upratovačky, (5) zametači, (6) pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci, (7) kuchári (okrem šéfkuchárov), (8) čašníci a someliéri, (9) záhradníci a pestovatelia sadeníc, (10) pomocní pracovníci údržby budov a areálov, (11) opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby, so zdravotným postihnutím, (12) predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho občerstvenia), (13) predavači jedál za pultom alebo pri okienku, (14) pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve. Ich mesačná mzda pri plnom pracovnou úväzku sa v priemere pohybuje v intervale od 427 € po 534 €.

 

Tab. č. 2: Najmenej odmeňované zamestnania v 2. štvrťroku 2015

Zamestnanie

Mzda
v EUR

Opatrovatelia, asistenti pre domácu starostlivosť starších osôb, zdrav. Postihnutých

427

Ruční práči a žehliari

449

Pomocníci v kuchyni

449

Upratovačky

454

Zametači a podobní pomocníci

461

Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci

493

Kuchári (okrem šéfkuchárov)

517

Čašníci a someliéri

517

Záhradníci a pestovatelia sadeníc

523

Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby, so zdrav. Postihnutím

529

Predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho občerstvenia)

531

Predavači jedál za pultom alebo pri okienku

532

Pomocní pracovníci v sadovníctve a záhradníctve

534

 

 

Zamestnania, ktoré sú v priemere najlepšie platené, sú všetky zamestnania vo vedúcich a riadiacich pozíciách. Okrem nich patria do tejto skupiny zamestnaní aj (1) lekári špecialisti, (2) finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva, (3) systémoví analytici, (4) vývojári softvéru, (5) vývojári a analytici softvéru a aplikácií, (6) finanční a investiční poradcovia a agenti, (7) špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií, (8) špecialisti v oblasti počítačových sietí, (9) špecialisti v oblasti telekomunikácií, (10) špecialisti v oblasti reklamy a marketingu, (11) špecialisti v ťažob., hut., zlievar. priemysle a príb. odboroch, (12) analytici v oblasti riadenia a organizácie práce a (13) špecialisti v oblasti priemyslu a výroby. V týchto zamestnaniach sa pohybuje priemerná mzda v intervale od 1 668 EUR vyššie.

 

 

Tab. č. 3: Najlepšie odmeňované zamestnania v 2. štvrťroku 2015

Zamestnanie

Mzda
v EUR

Lekári špecialisti

2 075

Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva

2 100

Systémoví analytici

2 155

Vývojári softvéru

2 158

Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení

2 205

Finanční a investiční poradcovia a agenti

2 243

Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií

2 352

Špecialisti v oblasti počítačových sietí

2 382

Špecialisti v oblasti telekomunikácií

1 949

Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu

1 798

Špecialisti v ťažobn, hut., zlievar. priemysle a príbuzných odboroch

1 731

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

1 699

Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby

1 668

 

Kompletný prehľad vysokých škôl na Slovensku nájdete aj TU.

Zoznam študijných programov jednotlivých fakúlt nájdete aj TU.

 

 

„Tieto zistenia potvrdzujú dva fakty: po prvé, že mzdy na Slovensku rastú a po druhé, že ich rozloženie je nerovnomerné. A ukazuje sa, že mzdové rozdiely majú tendenciu sa zväčšovať. Toto všetko je východiskom pre nevyhnutný vládny zásah, ktorým je v trhovom hospodárstve zvyšovanie minimálnej mzdy,“ komentuje uvedené údaje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Upozorňuje, že medián miezd je na úrovni dvoch tretín priemeru a 10 percent najlepšie zarábajúcich má plat v priemere takmer 4-násobne vyšší ako najslabšie zarábajúcich.

Hodnota mediánu určuje koľko zarába „stredový“ zamestnanec: teda presná polovica zamestnancov zarába viac ako medián, (druhá) presná polovica zamestnancov zarába od mediánu menej. V aktuálnych podmienkach Slovenskej republiky zarába 65% zamestnancov menej, ako je vykazovaná priemerná mzda, približne tretina zamestnancov má nadpriemerné mzdy.

Konkrétne údaje o rozvrstvení miezd v Slovenskej republike obsahuje nasledujúca tabuľka (opäť ide o údaje zo zisťovania za 2. štvrťrok 2015):

 

 

 

Okrem poznania súčasného stavu rozvrstvenia miezd sme porovnali údaje za posledných 15 rokov – vybrali sme obdobia po piatich rokoch, teda za roky 2000, 2005, 2010 a 2014. Porovnanie, ktoré nájdete v nasledujúcej tabuľke ukazuje, že v SR dochádza v uplynulom období síce k miernemu, ale trvajúcemu zvyšovaniu nerovnosti rozdeľovania príjmov.

 

Tab. č. 4: Ukazovatele vývoja diferenciácie miezd od roku 2000 do roku 2014

2000

2005

2010

2014

Medián/Priemer

0,8099

0,8018

0,7844

0,7804

 

Ukazovateľ Medián/Priemer nám hovorí, akú časť z priemernej mzdy poberá polovica zamestnancov. Ak jeho hodnota je 1, polovica zamestnancov zarába priemernú mzdu a menej, resp. viac. Čím je jeho hodnota bližšia k 0, tým menšiu časť z vykazovanej priemernej mzdy zarába polovica zamestnancov, t.j. existuje úzka skupina zamestnancov s veľmi vysokými mzdami (vysoká nerovnosť rozdelenia príjmov).

 

 


 

Metodika
Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP zbiera údaje priamo od zamestnávateľov, výhradne formou elektronického zberu. Na rozdiel od zisťovania Štatistického úradu SR ISCP monitoruje reálne vyplatené mzdy za skutočne odpracovaný čas (do výsledkov teda nevstupujú priznané, ale nevyplatené mzdy, napr. ak je zamestnanec v sledovanom období práceneschopný, alebo zamestnankyňa na materskej dovolenke a pod.).


Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kompletný prehľad vysokých škôl na Slovensku nájdete aj TU.

Zoznam študijných programov jednotlivých fakúlt nájdete aj TU.

Čítajte viac o téme: Peniaze, Kariéra
Zdieľať na facebooku