Rodina má na výber povolania najväčší vplyv

  

Toto zistenie potvrdil prieskum v rámci Národného projektu KomposyT, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Až 63 % deviatakov v dotazníkoch potvrdilo, že najviac ich pri výbere strednej školy ovplyvňujú rodičia.


To potvrdzuje známy jav, že rodina má na dieťa pri voľbe povolania najväčší vplyv.Výchovný poradca je druhou najvplyvnejšou osobou po rodičoch, ktorá žiaka ovplyvnila pri voľbe povolania, čo potvrdilo 44 % žiakov. Žiaci ohodnotili informácie a rady od výchovného poradcu nasledovne: 44 % prípadov - veľmi mi pomohli, 49 % prípadov - čiastočne mi pomohli, 8 % prípadov - vôbec mi nepomohli. Len 9 % opýtaných ovplyvnili pri voľbe povolania iní pedagógovia. Zaujímavosťou je, že 28 % žiakov má pocit, že ich nikto neovplyvnil pri voľbe povolania. Dôležitou skupinou, ktorá vplýva na žiakov pri voľbe povolania sú aj kamaráti (26 %).

 

Do prieskumu sa zapojilo aj 2 536 siedmakov a ôsmakov. Viac ako polovica z nich považuje za vhodné začať hovoriť o voľbe povolania už v 8. ročníku a  27 % žiakov to považuje za vhodné už od 7. ročníka. Až 70 % žiakov zo ŠVVP sa už s výchovným poradcom o voľbe povolania rozprávalo a  61 % žiakov by uvítalo individuálne poradenstvo od výchovného poradcu. Žiaci majú záujem aj o individuálne diagnostikovanie svojich predpokladov a chcú navštevovať burzy stredných škôl, čo potvrdila takmer polovica opýtaných.
Výchovní poradcovia využívali pri žiakoch ZŠ so ŠVVP rôzne formy  poradenstva pri profesionálnom rozhodovaní sa. Najčastejšie poskytovali  žiakovi individuálne poradenstvo (68 %), ďalej poskytovali informácie o stredných školách (65 %), využívali dotazníky, testy (51 %).


Viac ako polovicu žiakov so ŠVVP z 9. ročníka prijali na strednú odbornú školu s maturitou, približne tretina žiakov pokračovala na strednej odbornej škole bez maturity. Na gymnázium sa dostalo iba 13 % žiakov.
Dotazník vyplnilo spolu 3 832 žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl.  Nové digitalizované a printové metodické materiály či poradenské metodiky získané z národného projektu VÚDPaP, umožnili výchovným poradcom skvalitniť prácu. Získali si tak väčšiu dôveru žiakov a rodičov pri rozhodovaní sa o budúcom povolaní.Zdroj: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Zdieľať na facebooku