100% riaditeľov škôl súhlasí s potrebou manažérskeho vzdelávania sa

  Foto: Edulab

Bratislava (19. apríla 2024) – Informatívna inšpekcia na prvých 39 základných školách, ktoré od septembra vzdelávajú prvákov podľa nového kurikula, priniesla prvé vecné požiadavky z praxe. Reforma mení Štátny vzdelávací program (ŠVP) a je jednou z priorít Plánu obnovy a odolnosti SR. Všetky základné školy budú podľa novej kurikulárnej reformy učiť od školského roku 2026/2027. 

Nielen školy zapojené do pilotného programu, ale aj niekoľko iných základných škôl na Slovensku má už zvládnuté a v praxi overené niektoré zmeny, ktoré riaditelia implementovali do vedenia školy a učitelia do výučby. Na základe príkladov dobrej praxe môžu nové zručnosti získať aj ďalší riaditelia a ich učitelia v rámci projektu Mapa školského know-how, ktorý na stretnutí riaditeľom škôl oficiálne predstavili 19. apríla realizátori projektu Mgr. Ján Machaj, PhD., riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB, a Mgr. Eva Horníková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska. 

 

Ján Machaj / Foto: Edulab

 

Z predbežných výsledkov dotazníka organizácie EDULAB na vzorke viac ako 200 riaditeľov základných škôl vyplýva potreba vzdelávania riaditeľov v mnohých manažérskych zručnostiach. Celých 100 % respondentov prieskumu uviedlo jednoznačný súhlas s tvrdením, že vedenie škôl by sa malo vzdelávať aj v manažérskych zručnostiach. „Medzi vzdelávacími témami, o ktoré majú riaditelia záujem, sa objavila napríklad práca s tímom a ako ho pripraviť na zmeny, time manažment, základné manažérske zručnosti začínajúceho vedúceho zamestnanca, SWOT analýza či manažovanie školských tímov. Sú to konkrétne manažérske zručnosti, ktoré vychádzajú z požiadaviek samotných riaditeľov,“ uviedol príklady Mgr. Ján Machaj, PhD. 

Aj zo záverov informatívnej inšpekčnej činnosti v 39 školách, ktoré overujú nový ŠVP, okrem iného vyplynulo, že pri zavádzaní zmien v škole je kľúčové nastavenie a postavenie riaditeľa školy. Preto sa pri zdieľaní skúseností dobrej praxe a vzdelávaní online formou v Mape školského know-how myslelo aj na nich. „Riaditelia škôl majú rovnaké manažérske úlohy ako riaditelia podnikov a firiem,“ hovorí Mgr. Eva Horníková z vlastnej skúsenosti. „Musia vedieť pomenovať silné a slabé stránky svojich zamestnancov, jasne určiť víziu a priority svojej školy, vybudovať si podporný tím kolegov, ktorý im pomôže napĺňať ciele vzdelávania.“ 

„Keď sa budú učitelia dostatočne školiť, získajú autonómiu, budeme im dôverovať a budeme sa starať o ich pracovné prostredie a podmienky, povedie to k zmene v školstve. Jednu z efektívnych metód, ako rýchlo implementovať nové formy vyučovania, poskytuje online prostredie ako platforma na vzdelávanie učiteľov, ktorá pomôže naplniť ciele nového vzdelávacieho kurikula,“ je presvedčená realizátorka projektu Eva Horníková. 

Nové predmety, vyučovanie v blokoch, integrované vyučovanie, spolupráca učiteľov počas vyučovacej hodiny, podpora sebarozvoja a profesijného rastu učiteľov, to je len niekoľko oblastí, ktoré manažuje každý riaditeľ. Podľa správy Štátnej školskej inšpekcie iba tretina riaditeľov a školských koordinátorov pre zavádzanie nového kurikula potvrdila iniciatívu zo strany svojich pedagogických zamestnancov. „Bez pomocných nástrojov bude reforma školstva veľmi pomalá,“ dodáva Eva Horníková.

V nadväznosti na toto podujatie sa v pondelok, 22. mája uskutoční prvé manažérske školenie pedagógov v rámci spomínaného projektu v Základnej škole Hlboká cesta 4 v Bratislave. 

Zdieľať na facebooku