Konferencia domáceho vzdelávania sa uskutoční na Pedagogickej fakulte UK

  Foto: Bigstock

22.4.2024 - Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave a InkluCiTy, o. z. organizuje Konferenciu domáceho vzdelávania 2024, ktorá sa bude konať v sobotu 27. apríla 2024 na pôde Pedagogickej fakulty UK. 

 

Konferencia domáceho vzdelávania sa koná už od roku 2012. Jej hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu individuálneho (tzv. domáceho) vzdelávania. Obsahom konferencie bývajú pravidelne prednášky odborníkov z oblasti vzdelávania, pedagogiky či detskej psychológie, ale aj ľudia z praxe, ktorí sú v kontakte s domácim vzdelávaním denne. V minulosti boli medzi rečníkmi napr. PhDr. Jana Nováčková, prof. Milan Hejný, Mgr. Barbora Kamrlová PhD., M. A., doc. Martin Kuruc, PaeDr. Ľubica Noščáková, spisovateľ Daniel Hevier. 

 

Jedenásty ročník konferencie poctia svojou účasťou metodičky domáceho vzdelávania z Českej republiky Judita Kapicová, Eva Netíková a Lucie Beštová, ktoré budú hovoriť skúsenosti s portfóliovým hodnotením ako legitímnym a vyhovujúcim spôsobom skúšania domškolákov. Doc. Martin Kuruc z Pedagogickej fakulty UK bude prednášať o motivácii detí, psychológ Michal Božík z VÚDPaP o vplyve obrazoviek na vývin detí, špeciálna pedagogička PaedDr. Eva Gelányiová o nútenom homeschoolingu. 

 

„Do programu konferencie sme zaradili viacero prakticky zameraných blokov,“ vysvetľuje Alexandra Dobrotková, členka organizačného tímu Konferencie domáceho vzdelávania 2024. Anna Lojeková ukáže praktický prístup ku kurikulu, Matej Beránek z Múzea holokaustu priblíži vzdelávanie v oblasti ľudských práv cez skúmanie histórie, Monika Ludrovanová bude informovať o postupe, ako domáce vzdelávanie zariadiť, Viera Krajčovičová nadviaže predstavením štýlov, ktoré je možné v domácom vzdelávaní aplikovať, Barbora Kabinová sa zameria na zážitkové vzdelávanie v exteriéri a Zuzana Vnenčáková na interaktívnom workshope ukáže domškoláckym rodičom, a najmä mamám spôsob, ako si nájsť čas pre seba a zregenerovať. OZ DVS pozvalo do programu aj Platformu rodín detí so zdravotným znevýhodnením a na konferencii sa predstavia laické poradkyne platformy. 

 

„Je pre nás dôležité, aby na konferencii dostali svoj priestor kmeňové školy naklonené domácemu vzdelávaniu,“ hovorí Diana Šimová, podpredsedníčka OZ DVS. Riaditelia kmeňových škôl podporujúcich domáce vzdelávanie v panelovej diskusii ukážu, že kmeňová škola je pre domškolácke rodiny v prvom rade partnerom vo vzdelávaní. 

 

Organizátorky Konferencie domáceho vzdelávania 2024 pozývajú na podujatie zástupcov rôznych aktérov vo vzdelávaní - od Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, cez Štátnu školskú inšpekciu, NIVaM, VÚDPaP a pedagogické fakulty pôsobiace na Slovensku, po profesijné združenia a asociácie, metodické centrá, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a organizácie venujúce sa inklúzii. „Veríme, že si nájdu čas a prídu medzi rodičov domškolákov aspoň na chvíľu, aby ich spoznali naživo,“ uzatvára Barbora Kabinová, predsedníčka hlavného organizátora podujatia OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Svoju účasť už potvrdili odborné pracovníčky z ministerstva školstva a niektorí riaditelia kmeňových škôl. 

 

Program konferencie je vystavaný na celý deň. Prednášky, panelové diskusie a workshop budú prebiehať paralelne vo dvoch sálach. Popoludňajší blok Trhovisko (tém) zaberie aj foyer. Dopoludnia dostanú priestor vo foyer partneri vo vzdelávaní, teda organizácie vytvárajúce vzdelávací obsah, ktorý domškoláci zužitkujú a je pre nich zaujímavý. Program konferencie je vystavaný na celý deň. Prednášky, panelové diskusie a workshop budú prebiehať paralelne vo dvoch sálach. Popoludňajší blok Trhovisko (tém) zaberie aj foyer. Dopoludnia dostanú priestor vo foyer partneri vo vzdelávaní, teda organizácie vytvárajúce vzdelávací obsah, ktorý domškoláci zužitkujú a je pre nich zaujímavý. V sprievodnom programe účastníci uvidia aj výstavu domškoláckych portfólií a vzdelávacích pomôcok a môžu sa zúčastniť na swape učebných materiálov a kníh.

 

 

Zdroje a linky:

Zdieľať na facebooku