Štátna školská inšpekcia: Najnovšia správa o stave školstva potvrdzuje dlhodobý trend

Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia / Foto: Zuzana Gránska

7.12.2023 - Hlavná školská inšpektorka predložila k 30. novembru 2023 ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi Správu o stave školstva a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za školský rok 2022/2023.   

  

 „Správa je výsledkom rozsiahlej analýzy, hodnotenia a konzultácií so všetkými relevantnými aktérmi v oblasti vzdelávania. Zameriavame sa v nej nielen na kvantitatívne údaje, ale hlavne na kvalitatívne aspekty vzdelávania, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti našich žiakov,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.    

 

Podľa Správy približne 6 500 navštívených vyučovacích hodín školskými inšpektormi počas školského roka poukazuje na drvivú väčšinu aktivít žiakov zameraných zo strany učiteľov len na zapamätanie si a porozumenie – najnižšie myšlienkové procesy. 

 

„Rozvíjanie analytického myslenia absentovalo na štvrtine hodín, hodnotiaceho na takmer dvoch tretinách a tvorivého myslenia na troch štvrtinách hodín, čo sa prejavilo na výrazne nižšej úrovni vyšších poznávacích procesov. Príležitosť produkovať nové kreatívne riešenia mali žiaci len výnimočne. Pre vyspelú budúcnosť našej krajiny je však dôležité, aby učitelia rozvíjali u žiakov hlavne vyššie a najvyššie kognitívne procesy, lebo vedomostná ekonomika sa bez múdrych a vzdelaných ľudí nemôže rozvíjať,“ povedala Štofková Dianovská.  

 

Okrem zistení  súvisiacich so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny; z „domáceho vzdelávania“ či z prijímacích skúšok na stredné školy a z postrehov z výberových konaní na riaditeľa školy Správa upozorňuje aj na nízku úroveň práce s textom na vyučovacích hodinách, čo priamo súvisí s rozvojom čitateľskej gramotnosti, ale ovplyvňuje aj rozvoj napr. matematickej gramotnosti.  

 

„Pre ministra najnovšie výsledky PISA preto nemohli byť prekvapením. Upozorňujeme na to už roky prostredníctvom monitorovania napríklad aj prijímacích skúšok na gymnáziá. Gymnáziá vyžadujú väčšinou encyklopedické vedomosti,  úloh na čitateľskú gramotnosť je ako šafranu a pri overovaní matematickej gramotnosti gymnáziá stratili ašpirácie a skĺzli hlavne k úlohám s najnižšou náročnosťou,“ uzavrela hlavná školská inšpektorka.  

 

Predkladaná správa obsahuje aj odporúčania na zlepšenie stavu pre riaditeľov, zriaďovateľov a pre systém. Odporúčania vychádzajú zo zistení v jednotlivých druhoch a typoch škôl a školských zariadení.  

 

Kompletné zistenia nájdete tu: www.ssi.sk/wp-content/uploads/2023/12/sprava_2023_v6_dvojstrana-na-web_compressed.pdf  

Zdieľať na facebooku