Štátna školská inšpekcia: V školských zariadeniach poradenstva a prevencie boli opätovne zistené závažné nedostatky v diagnostickom procese

Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia / Foto: Zuzana Gránska

9.8.2023 - Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2022/2023 realizovala tematickú inšpekciu v centrách poradenstva a prevencie a v špecializovaných centrách poradenstva a prevencie, pričom zistila viaceré nedostatky.  

  

Výber a aplikovanie nevhodných psychodiagnostických metód má mnoho negatívnych dosahov. V prvom rade vedie k neoprávnenému vyčleňovaniu detí/žiakov do prúdu špeciálneho školstva, čo vplýva  na celkový výsledok ďalšieho vzdelávania týchto detí/žiakov, ich uplatnenie sa na trhu práce a následne úspešné začlenenie sa do spoločnosti. Nesprávna diagnostika však znamená aj neefektívne narábanie so štátnymi zdrojmi financovania škôl a školských zariadení.   

  

„Šesť kontrolovaných zariadení sme vybrali kvôli nedostatkom v diagnostických procesoch a následnými pochybnosťami zistenými pri inšpekcii v špeciálnych základných školách a špeciálnych triedach základných škôl. Bohužiaľ, nedostatky sa potvrdili,“ povedala hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.  

 

Hodnotenými odbornými činnosťami v poradenských zariadeniach boli predovšetkým výber a správnosť aplikácie psychodiagnostických metód v kontexte so stanovenými diagnózami žiakov, ako aj príslušné špeciálnopedagogické vyšetrenia. Analýze bolo podrobených 30 správ z diagnostického psychologického vyšetrenia. Pracovníčky centier na základe zistení odporúčali rediagnostické psychologické vyšetrenie 13 žiakom (43 %) a jednému žiakovi odporúčali kontrolné psychologické vyšetrenie.  

  

„ Opätovne sme zistili nedostatky nielen v postupe psychologických vyšetrení, ale aj pri výbere relevantných psychodiagnostických metód, či v textových obsahoch správ z odborných vyšetrení. Navyše, v dvoch zariadeniach poradenstva a prevencie nebolo zabezpečené potrebné personálne obsadenie odbornými zamestnancami na výkon odborných činností,“ priblížila Štofková Dianovská. 

  

Jedným z riešení tejto situácie na úrovni systému je dlhodobé odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie zabezpečiť zo strany štátu dostatočné finančné prostriedky na personálne obsadenie miest odborných zamestnancov, na vybavenie potrebnými psychodiagnostickými nástrojmi a testovacími materiálmi z hľadiska plnenia odborných činností.  

  

„Okrem toho je nevyhnutné metodicky usmerňovať činnosť centier poradenstva a prevencie v zmysle novelizácie právnych predpisov v súvislosti s transformáciou.“ uzavrela hlavná školská inšpektorka.  

  

Viac o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v správe o Stave poskytovania odbornej činnosti v zariadeniach poradenstva a prevencie v školskom roku 2022/2023 v Slovenskej republike.  

Zdieľať na facebooku