Školská inšpekcia v ZŠ zistila vážne nedostatky, žiaci opakovane prepadávali

  

 Košice 4. novembra (TASR) – Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) odhalila v Košickom kraji základnú školu (ZŠ), ktorá u väčšiny žiakov dlhodobo praktizovala viacnásobné opakovanie prvého až štvrtého ročníka. Inšpekcia zistila viaceré závažné porušenia platných právnych predpisov, dôsledkom čoho boli upreté základné práva žiaka a jeho zákonného zástupcu.
      

Ako ŠŠI vo štvrtok ďalej informovala, aktuálny prípad sa týka málotriednej ZŠ so zriadeným prvým až štvrtým ročníkom. V ostatných piatich školských rokoch v nej opakovalo niektorý ročník až 18 z 23 žiakov. „Z nich päť žiakov opakovalo ten istý ročník hneď niekoľkokrát, napríklad jedna žiačka opakovala prvý ročník až trikrát a druhý ročník jedenkrát alebo iná žiačka opakovala dvakrát prvý ročník, jedenkrát druhý ročník a jedenkrát tretí ročník. O úrovni pedagogického riadenia a vzdelávacieho procesu v danej škole vypovedá fakt, že v aktuálnom školskom roku 2021/2022 sa v škole vzdeláva 17 žiakov a z nich 13 opakuje ročník, čo je viac ako tri štvrtiny z celkového počtu žiakov,“ uviedla inšpekcia. O ktorú konkrétnu školu ide, nateraz nezverejnila. Podľa podozrení však nejde o jediný podobný prípad na Slovensku.  
      

Kontrola preukázala, že na zabezpečenie prospievania žiakov vo vzdelávaní škola nevykonala úkony v dimenziách, ktoré jej zákon ukladá. Kľúčovým nedostatkom okrem neuplatňovania individuálneho prístupu bolo neposkytnutie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi, ako aj neposkytovanie informácií rodičovi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch jeho dieťaťa.
      

Napriek vysokej absencii žiakov na vzdelávaní boli takíto žiaci klasifikovaní v riadnom termíne. Škola nevyužila možnosť ich klasifikácie v náhradnom termíne, čím nemali príležitosť na doučenie sa učiva. Zároveň o vysokých počtoch neospravedlnených hodín škola neinformovala úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ani políciu. „Ďalším závažným zistením týkajúcim sa konania zriaďovateľa školy je fakt, že riaditeľ školy nespĺňal platným právnym predpisom ustanovené podmienky na výkon riadiacej funkcie a tiež pedagogickej činnosti v príslušnom druhu školy, čo sa negatívne prejavilo spolu s nespĺňaním kvalifikačných predpokladov ďalšou učiteľkou na celkovej odbornosti vyučovania, ktorá dosiahla len 24,53 percenta,“ konštatovala ŠŠI.
       

Školská inšpekcia uložila kontrolovanému subjektu bezodkladne prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov. Zároveň upozornila zriaďovateľa školy na nesplnenie podmienok na výkon riadiacej funkcie a pedagogickej činnosti učiteľov, ako aj ministerstvo školstva na nezabezpečenie odbornosti vyučovania s cieľom krátiť finančné prostriedky. Hlavná školská inšpektorka podala zriaďovateľovi návrh na odvolanie riaditeľa školy, ktoré podľa zákona má zrealizovať do 30 dní.
      

„ŠŠI upozorňuje, že nemá žiadne iné legislatívne možnosti ako okamžite a razantne v takýchto prípadoch konať, a tak ochrániť právo každého dieťaťa na vzdelanie,“ dodala v stanovisku inštitúcia.

Zdieľať na facebooku