Koaliční poslanci chcú upraviť financovanie súkromných a cirkevných škôl

  Foto: Bigstock

Bratislava 10. októbra (TASR) - Financovanie súkromných i cirkevných škôl a školských zariadení by sa mohlo dočkať zmien. Odstrániť by sa malo "nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní". Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa má upraviť aj zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Do Národnej rady (NR) SR návrh predložili koaliční poslanci.
      

Novela má nadväzovať na potrebu upraviť financovanie školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení v súlade s platnými zmluvami medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení. Má byť opatrením vo vzťahu k princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy.
      

Návrh sa podľa predkladateľov obsahovo týka dvoch vecných okruhov. V prvom rade hovorí o zavedení dvojakého právneho režimu financovania škôl a školských zariadení, v závislosti od zriaďovateľa. Vo vzťahu k financovaniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa navrhuje ponechať doterajšiu úpravu. Ak ide o školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických osôb a právnických osôb i štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností, navrhuje sa nový spôsob financovania, a to na základe zmluvy. Novela upravuje aj minimálny obsah zmluvy.
      

Legislatívna zmena má reflektovať skutočnosť, že vzťah samosprávy k súkromným a cirkevným zriaďovateľom nie je založený na nadriadenosti a podriadenosti. Posilniť by sa mala právna istota týchto "nepodriadených" príjemcov finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
      

Druhá zmena má spočívať v nahradení doterajšieho pojmu "dotácia" slovami "finančné prostriedky". Má ísť o spresnenie, aby sa výstižne zohľadňovala skutočnosť, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení nemajú povahu dotácie. Podľa predkladateľov ide o finančné prostriedky poskytované územnej samospráve zo štátneho rozpočtu prostredníctvom podielových daní.
      

Poslanci tiež navrhujú vo vzťahu k financovaniu detí, žiakov a poslucháčov niektorých súkromných škôl a cirkevných škôl obcou vek 15 rokov zvýšiť na 25. Mal by sa odstrániť nerovný prístup ich financovania s ohľadom na zriaďovateľa. V súčasnosti je úprava financovania vzdelávania detí, žiakov a poslucháčov príslušných súkromných a cirkevných škôl podľa predkladateľov nastavená rozdielne v porovnaní s príslušnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
      

Novela ráta s tým, že základné umelecké školy by vo všeobecnosti bez ohľadu na vek (do 25 rokov) financovala obec. Financovala by aj materské školy vo všeobecnosti bez ohľadu na vek (do 15 rokov vzhľadom na jej charakter). Jazykové školy by zas mali byť vo všeobecnosti financované do 25 rokov veku a tie z nich, ktoré sa zriaďujú pri základných školách, by mala financovať obec a ostatné samosprávny kraj. Predkladatelia navrhujú tiež upraviť financovanie školských zariadení.
      

Účinnosť by mala v prípade schválenia nadobudnúť od 1. januára 2022.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku