Stratégia pre otvorenú vedu zvýši medzinárodnú viditeľnosť výskumu

Národná stratégia pre otvorenú vedu chce verejnosti sprístupniť výstupy výskumu s minimálnymi obmedzeniami.
Národná stratégia pre otvorenú vedu chce verejnosti sprístupniť výstupy výskumu s minimálnymi obmedzeniami. / Foto: Pexels

Bratislava 22. júla (TASR) - Národná stratégia pre otvorenú vedu chce verejnosti sprístupniť výstupy výskumu s minimálnymi obmedzeniami. Zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Martin Šponiar tvrdí, že realizácia stratégie bude mať pozitívny vplyv na efektívne čerpanie verejných finančných zdrojov a transparentnosť akademického prostredia na Slovensku. Zvýši dostupnosť výsledkov a medzinárodnú viditeľnosť slovenského výskumu, jeho kompatibilitu a potenciál pre spoluprácu s európskym a globálnym výskumným priestorom. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
      

Vládou schválená Národná stratégia pre otvorenú vedu SR prezentuje základné tézy otvorenej vedy, opisuje situáciu v oblasti otvorenej vedy v Európe, analyzuje východiskový stav na Slovensku, definuje zainteresované skupiny a strategické oblasti na presadzovanie princípov otvorenej vedy na Slovensku. Podstatou je sprístupniť verejnosti primárne výstupy výskumu financovaného z verejných zdrojov – publikácie a dáta – v digitálnom formáte bez obmedzení alebo s minimálnymi obmedzeniami, s použitím verejných licencií.
      

"Myšlienky otvorenej vedy sa začali presadzovať ako riešenie krízy dostupnosti odbornej literatúry, krízy reprodukovateľnosti výskumu a problémov hodnotenia vedy. Otvorená veda je prístup k výskumnému procesu založený na spolupráci, zdieľaní a otvorenom šírení poznatkov pomocou optimálneho využitia digitálnych technológií a aplikovania princípov otvorenosti v každom aspekte výskumného cyklu," uviedla k otvorenej vede Jitka Dobbersteinová, z odboru pre podporu otvorenej vedy a výskumu v Centre vedecko-technických informácií (CVTI) SR. Podpora otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu podľa nej prispieva k zvyšovaniu transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi.
      

Súčasný európsky program pre podporu vedy a výskumu – Horizont Europe - počíta s výhodami otvorenej vedy a jej pozitívnym dosahom na kvalitu vedy, ale aj efektívnosť čerpania finančných prostriedkov: "Európska únia má otvorenú vedu stanovenú ako os európskej stratégie vedy a inovácií 2020 – 2024. V projektoch Horizont Europe zaviedla podmienku publikovania vedeckých výstupov formou otvoreného prístupu. V súčasnosti Európska komisia vo svojej politike vedy a inovácií jednoznačne aplikuje princípy otvorenosti a kladie veľký dôraz na realizáciu týchto princípov plošne vo všetkých členských štátoch EÚ," uviedol Šponiar.
         

Ciele  stratégie postupne naplnia dvojročné akčné plány. Prvým z nich je Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022, ďalšie budú nasledovať po vyhodnotení tohto obdobia.
 

Zdieľať na facebooku